Table of contents with downloadable sections of the Chitrashala edition of Harivamsha

 1. cover page, prAstAvikam by Pandit Ramchandrashastri Kinjawadekar, ekashlokIbhAratam, viShayAnukramaNikA:
  Available in a single file
 2. harivaMshaparva
 3. viShNuparva
 4. bhaviShyaparva
 5. santAnagopAlamantravidhiH
 6. santAnakaraM yantram
 7. vandhyAnAM putrotpttyartthaM santAnagopAlamantravidhiH
 8. harivaMshamAhAtmyam
 9. viShNushatanAmastotram
 10. bhAratasAvitri

The following pages are missing:

I) harivamshaparva

1) pages 4,5
  chapter 1, shloka 10-26

2) pages 58,59
  chapter 20 shloka 140-143
  chapter 21 shloka 1-34

3) page 62,63
  chapter 23, shloka 12-36
  chapter 24, shloka 1-25

4) pages 132,133
chapter 48, shloka 3-46

II) viShNuparva

1) pages 260,261
  chapter 43, shloka 13-73

2) pages 366,367
  chapter 84, shloka 31-68
  chapter 85, shloka 1-71
  chapter 86, shloka 1-4

3) page 414
  chapter 105, shloka 68-84
  chapter 106, shloka 1-3

III) bhaviShyaparva

1) pages 710,711
  chapter 132, shloka 14-84

	
IV) santAnagopAlamantravidhi
  only first page available

V) harivamshamAhAtmyam
  chapter 1, shloka 1-21