## itrans encoding of HarivamshamahApurAnam

Part I - Harivamsha parva 

Chapter 1

Encoded by Jagat (Jan Brzezinski)  jankbrz @ videotron.ca

Edited and proofread by K S Ramachandran ksrkal @ dataone.in. 12 April 2007.
Source:  Chitrashala Press edn, Gita Press edn. 

verses 2 to 26 of chitrashala could not be found. So Gita Press edn has been
followed in these verses. Anyway both editions agree almost throughout the
chapter. 

Numbering of verses according to Chitrashala edn ##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr 
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------

shrImahAbhAratam

tasya khilabhAgo harivaMshaH

tatra harivaMshaparva 

(1)

prathamo.adhyAyaH
Adisargakathanam 

nArAyaNaM namaskR^itya naraM chaiva narottamam |
devIM sarasvatIM chaiva tato jayamudIrayet ||1||

dvaipAyanoShThapuTaniHsR^itamaprameyaM
puNyaM pavitramatha pApaharaM shivaM cha |
yo bhArataM samadhigachChati vAchyamAnaM
kiM tasya puShkarajalairabhiShechanena ||2||

jayati parAsharasUnuH satyavatIhR^idayanandano vyAsaH |
yasyAsyakamalagalitaM vA~NmayamamR^itaM jagatpibati ||3||

yo goshataM kanakashR^i~NgamayaM dadAti
viprAya vedaviduShe bahuvishrutAya |
puNyAM cha bhAratakathAM shR^iNuyAchcha tadvat
tulyaM phalaM bhavati tasya cha tasya chaiva ||4||

shatAshvamedhasya yadatra puNyaM
chatuHsahasrasya shatakratoshcha |
bhavedanantaM harivaMshadAnAt
prakIrtitaM vyAsamaharShiNA cha ||5||

yadvAjapeyena tu rAjasUyAd
dR^iShTaM phalaM hastirathena chAnyat |
tallabhyate vyAsavachaH pramANaM
gItaM cha vAlmIkimaharShiNA cha ||6||

yo harivaMshaM lekhayati yathAvidhinA mahAtapAH sapadi |
sa jayati haripadakamalaM madhupo hi yathA rasena lubdhaH ||7||

pitAmahAdyaM pravadanti ShaShThaM
maharShimakShayyavibhUtiyuktam |
nArAyaNasyAMshajamekaputraM
dvaipAyanaM veda mahAnidhAnam ||8||AdyaM puruShamIshAnaM puruhUtaM puruShTutam |
R^itamekAkSharaM brahma vyaktAvyaktaM sanAtanam ||1-1-1

asachcha sadaschchaiva yadvishvaM sadasatparam |
parAvarANAM sraShTAraM purANaM paramavyayam ||1-1-2

ma~NgalyaM ma~NgalaM viShNuM vareNyamanaghaM shuchim |
namaskR^itya hR^iShIkeshaM charAcharaguruM harim ||1-1-3

naimiShAraNye kulapatiH shaunakastu mahAmuniH |
sautiM paprachCha dharmAtmA sarvashAstravishAradaH ||1-1-4

shaunaka uvAcha

saute sumahadAkhyAnaM bhavatA parikIrtitam |
bhAratAnAM cha sarveShAM pArthivAnAM tathaiva cha ||1-1-5

devAnAM dAnavAnAM cha gandharvoragarakShasAm |
daityAnAmatha siddhAnAM guhyakAnAM tathaiva cha ||1-1-6

atyadbhutAni karmANi vikramA dharmanishchayAH |
vichitrAshcha kathAyogA janma chAgryamanuttamam ||1-1-7

kathitaM bhavatA puNyaM purANaM shlakShNayA girA |
manaHkarNasukhaM saute prINAtyamR^itasaMmitam ||1-1-8

tatra janma kurUNAM vai tvayoktaM laumaharShaNe |
na tu vR^iShNyandhakAnAM cha tadbhavAn vaktumarhati ||1-1-9

sautiruvAcha

janamejayena yatpR^iShTaH shiShyo vyAsasya dharmavit |
tatte.ahaM sampravakShyAmi vR^iShNInAM vaMshamAditaH ||1-1-10

shrutvetihAsaM kArtsnyena bhAratAnAM sa bhArataH |
janamejayo mahAprAj~no vaishampAyanamabravIt ||1-1-11

janamejaya uvAcha

mahAbhAratamAkhyAnaM bahvarthaM shrutivistaram |
kathitaM bhavatA pUrvaM vistareNa mayA shrutam ||1-1-12

tatra shUrAH samAkhyAtA bahavaH puruSharShabhAH |
nAmabhiH karmabhishchaiva vR^iShNyandhakamahArathAH ||1-1-13

teShAM karmAvadAtAni tvayoktAni dvijottama |
tatra tatra samAsena vistareNaiva me prabho ||1-1-14

na cha me tR^iptirastIha kathyamAne purAtane |
ekashchaiva mato rAshirvR^iShNayaH pANDavAstathA ||1-1-15

bhavAMshcha vaMshakushalasteShAM pratyakShadarshivAn |
kathayasva kulaM teShAM vistareNa tapodhana ||1-1-16

yasya yasyAnvaye ye ye tAMstAnichChAmi veditum |
sa tvaM sarvamasheSheNa kathayasva mahAmune |
teShAM pUrvavisR^iShTiM cha vichintyemAM prajApateH ||1-1-17

sautiruvAcha

satkR^itya paripR^iShTastu sa mahAtmA mahAtapAH |
vistareNAnupUrvyAM cha kathayAmAsa tAM kathAm ||1-1-18

vaishampAyana uvAcha

shR^iNu rAjan kathAM divyAM puNyAM pApapramochanIm |
kathyamAnAM mayA chitrAM bahvarthAM shrutisaMmitAm ||1-1-19

yashchemAM dhArayedvApi shR^iNuyAdvApyabhIkShNashaH |
svavaMshadhAraNaM kR^itvA svargaloke mahIyate ||1-1-20

avyaktaM kAraNaM yattannityaM sadasadAtmakam |
pradhAnaM puruShaM tasmAnnirmame vishvamIshvaram ||1-1-21

taM vai viddhi mahArAja brahmANamamitaujasam |
sraShTAraM sarvabhUtAnAM nArAyaNaparAyaNam ||1-1-22

aha~NkArastu mahatastasmAdbhUtAni jaj~nire |
bhUtabhedAshcha bhUtebhya iti sargaH sanAtanaH ||1-1-23

vistArAvayavaM chaiva yathApraj~naM yathAshrutiH |
kIrtyamAnaM shR^iNu mayA pUrveShAM kIrtivardhanam ||1-1-24

dhanyaM yashasyaM shatrughnaM svargyamAyuHpravardhanam |
kIrtanaM sthirakIrtInAM sarveShAM puNyakarmaNAm ||1-1-25

tasmAtkalpAya te kalpaH samagraM shuchaye shuchiH |
A vR^iShNivaMshAdvakShyAmi bhUtasargamanuttamam ||1-1-26

tataH svayambhUrbhagavAn sisR^ikShurvividhAH prajAH |
apa eva sasarjAdau tAsu vIryamavAsR^ijat ||1-1-27

Apo nArA iti proktA Apo vai narasUnavaH |
ayanaM tasya tAH pUrvaM tena nArAyaNaH smR^itaH ||1-1-28

hiraNyavarNamabhavattadaNDamudakeshayam |
tatra jaj~ne svayaM brahmA svayaMbhUriti naH shrutam ||1-1-29

hiraNyagarbho bhagavAnuShitvA parivatsaram |
tadaNDamakaroddvaidhaM divaM bhuvamathApi cha ||1-1-30

tayoH shakalayormadhye AkAshamasR^ijatprabhuH |
apsu pAriplavAM pR^ithvIM dishashcha dashadhA dadhe ||1-1-31

tatra kAlaM mano vAchaM kAmaM krodhamatho ratim |
sasarja sR^iShTiM tadrUpAM sraShTumichChan prajApatIn ||1-1-32

marIchimatrya~NgirasaM pulastyaM pulahaM kratum |
vasiShThaM cha mahAtejAH so.asR^ijatsapta mAnasAn ||1-1-33

sapta brahmANa ityete purANe nishchayaM gatAH |
nArAyaNAtmakAnAM vai saptAnAM brahmajanmanAm ||1-1-34

tato.asR^ijatpunarbrahmA rudraM roShAtmasaMbhavam |
sanatkumAraM cha vibhuM pUrveShAmapi pUrvajam ||1-1-35

saptaite janayanti sma prajA rudrashcha bhArata |
skandaH sanatkumArashcha tejaH saMkShipya tiShThataH ||1-1-36

teShAM sapta mahAvaMshA divyA devagaNAnvitAH |
kriyAvantaH prajAvanto maharShibhiralaMkR^itAH ||1-1-37

vidyuto.ashanimeghAMshcha rohitendradhanUMShi cha |
vayAMsi cha sasarjAdau parjanyaM cha sasarja ha ||1-1-38

R^icho yajUMShi sAmAni nirmame yaj~nasiddhaye |
mukhAddevAnajanayatpitR^Ishchesho.api vakShasaH ||1-1-39

prajanAchcha manuShyAnvai jaghanAnnirmame.asurAn |
sAdhyAnajanayaddevAnityevamanushushruma ||1-1-40

uchchAvachAni bhUtAni gAtrebhyastasya jaj~nire |
Apavasya prajAsargaM sR^ijato hi prajApateH ||1-1-41

sR^ijyamAnAH prajA naiva vivardhante yadA tadA |
dvidhA kR^itvA.Atmano dehamardhena puruSho.abhavat ||1-1-42

ardhena nArI tasyAM sa sasR^ije vividhAH prajAH |
divaM cha pR^ithivIM chaiva mahimnA vyApya tiShThataH ||1-1-43

virAjamasR^ijadviShNuH so.asR^ijatpuruShaM virAT |
puruShaM taM manuM viddhi tadvai manvantaraM smR^itam ||1-1-44

dvitIyamApavasyaitanmanorantaramuchyate |
sa vairAjaH prajAsargaM sasarja puruShaH prabhuH |
nArAyaNavisargaH sa prajAstasyApyayonijAH ||1-1-45

AyuShmAn kIrtimAndhanyaH prajAvA~nChrutavAMstathA |
AdisargaM viditvemaM yatheShTAM gatimApnuyAt ||1-1-46

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshaparvaNi Adisargakathane
prathamo.adhyAyaH