*** ## itrans encoding of HarivamshamahApurAnam- Part I - Harivamshaparvan Chapter 2 Encoded by Jagat (Jan Brzezinski ) < jankbrz@videotron.ca> Edited and proofread by K S Ramachandran .13 April 2007. Source: Chitrashala Press edn, Gita Press edn. ## Further proof-read by Gilles Schaufelberger If you find any errors compared to Chitrashala Press edn, send corrections to A. Harindranath ------------------------------------------------------------------------- shrImahAbhAratam tasya khilabhAgo harivaMshaH tatra harivaMshaparva 2) dvitIyo.adhyAyaH dakShotpattikathanam vaishampAyana uvAcha- sa sR^iShTAsu prajAsvevamApavo vai prajApatiH | lebhe vai puruShaH patnIM shatarUpAmayonijAm ||1-2-1 Apavasya mahimnA tu divamAvR^itya tiShThataH | dharmeNaiva mahArAja shatarUpA vyajAyata ||1-2-2 sA tu varShAyutaM taptvA tapaH paramadushcharam | bhartAraM dIptatapasaM puruShaM pratyapadyata ||1-2-3 sa vai svAyambhuvastAta puruSho manuruchyate | tasyaikasaptatiyugaM manvantaramihochyate ||1-2-4 vairAjAtpuruShAdvIraM shatarUpA vyajAyata | priyavratottAnapAdau vIrAtkAmyA vyajAyata ||1-2-5 kAmyA nAma mahAbAho kardamasya prajApateH | kAmyAputrAstu chatvAraH samrATkukShirvirATprabhuH | priyavrataM samAsAdya patiM sA suShuve sutAn ||1-2-6 uttAnapAdaM jagrAha putramatriH prajApatiH | uttAnapAdAchChaturaH sUnR^itAjanayatsutAn ||1-2-7 dharmasya kanyA sushroNI sUnR^itA nAma vishrutA | utpannA vAjimedhena dhruvasya jananI shubhA ||1-2-8 dhruvaM cha kIrtimantaM cha shivaM shAntamayaspatim | uttAnapAdo.ajanayatsUnR^itAyAM prajApatiH ||1-2-9 dhruvo varShasahasrANi trINi divyAni bhArata | tapastepe mahArAja prArthayansumahadyashaH ||1-2-10 tasmai brahmA dadau prItaH sthAnamapratimaM bhuvi | achalaM chaiva purataH saptarShINAM prajApatiH ||1-2-11 tasyAtimAtrAmR^iddhiM cha mahimAnaM nirIkShya cha | devAsurANAmAchAryaH shlokamapyushanA jagau ||1-2-12 aho.asya tapaso vIryamaho shrutamaho balam | yadenaM purataH kR^itvA dhruvaM saptarShayaH sthitAH ||1-2-13 tasmAchChliShTiM cha bhavyaM cha dhruvAchChambhurvyajAyata | shliShTerAdhatta suchChAyA pa~ncha putrAnakalmaShAn ||1-2-14 ripuM ripu~njayaM puNyaM vR^ikalaM vR^ikatejasam | riporAdhatta bR^ihatI chAkShuShaM sarvatejasam ||1-2-15 ajIjanatpuShkariNyAM vIraNyAM chAkShuSho manum | prajApaterAtmajAyAmaraNyasya mahAtmanaH ||1-2-16 manorajAyanta dasha naDvalAyAM mahaujasaH | kanyAyAmabhavachChreShThA vairAjasya prajApateH ||1-2-17 UruH puruH shatadyumnastapasvI satyavAnkaviH | agniShTudatirAtrashcha sudyumnashcheti te nava ||1-2-18 abhimanyushcha dashamo naDvalAyAH sutAH smR^itAH | UrorajanayatputrAnShaDAgneyI mahAprabhAn | a~NgaM sumanasaM khyAtiM kratuma~NgirasaM gayam ||1-2-19 a~NgAtsunIthApatyaM vai venamekamajAyata | apachArAttu venasya prakopaH sumahAnabhUt ||1-2-20 prajArthamR^iShayo yasya mamanthurdakShiNaM karam | venasya pANau mathite babhUva munibhiH pR^ithuH ||1-2-21 taM dR^iShTvA R^iShayaH prAhureSha vai muditAH prajAH | kariShyati mahAtejA yashashcha prApsyate mahat ||1-2-22 sa dhanvI kavachI khaDgI tejasA nirdahanniva | pR^ithurvainyastadA chemAM rarakSha kShatrapUrvajaH ||1-2-23 rAjasUyAbhiShiktAnAmAdyaH sa vasudhAdhipaH | tasmAchchaiva samutpannau nipuNau sUtamAgadhau ||1-2-24 teneyaM gaurmahArAja dugdhA sasyAni bhArata | prajAnAM vR^ittikAmena devaiH sarShigaNaiH saha ||1-2-25 pitR^ibhirdAnavaishchaiva gandharvaiH sApsarogaNaiH | sarpaiH puNyajanaishchaiva vIrudbhiH parvataistathA ||1-2-26 teShu teShu cha pAtreShu duhyamAnA vasundharA | prAdAdyathepsitaM kShIraM tena prANAnadhArayan ||1-2-27 pR^ithuputrau tu dharmaj~nau jaj~nAte.antardhipAlitau | shikhaNDinI havirdhAnamantardhAnAdvyajAyata ||1-2-28 havirdhAnAt ShaDAgneyI dhiShaNAjanayatsutAn | prAchInabarhiShaM shuklaM gayaM kR^iShNaM vrajAjinau ||1-2-29 prAchInabarhirbhagavAnmahAnAsItprajApatiH | havirdhAnAnmahArAja yena saMvardhitAH prajAH ||1-2-30 prAchInAgrAH kushAstasya pR^ithivyAM janamejaya | prAchInabarhirbhagavAnpR^ithivItalachAriNaH ||1-2-31 samudratanayAyAM tu kR^itadAro.abhavatprabhuH | mahatastapasaH pAre savarNAyAM mahIpatiH ||1-2-32 savarNAdhatta sAmudrI dasha prAchInabarhiShaH | sarve prachetaso nAma dhanurvedasya pAragAH ||1-2-33 apR^ithagdharmacharaNAste.atapyanta mahattapaH | dashavarShasahasrANi samudrasalileshayAH ||1-2-34 tapashcharatsu pR^ithivIM prachetassu mahIruhAH | arakShyamANAmAvavrurbabhUvAtha prajAkShayaH ||1-2-35 nAshakanmAruto vAtuM vR^itaM khamabhavaddrumaiH | dashavarShasahasrANi na shekushcheShTituM prajAH ||1-2-36 tadupasR^itya tapasA yuktAH sarve prachetasaH | mukhebhyo vAyumagniM cha te.asasR^ija~njAtamanyavaH ||1-2-37 unmUlAnatha tAnkR^itvA vR^ikShAnvAyurashoShayat | tAnagniradahadghora evamAsIddrumakShayaH ||1-2-38 drumakShayamatho buddhvA ki~nchichChiShTeShu shAkhiShu | upagamyAbravIdetAnrAjA somaH prajApatIn ||1-2-39 kopaM yachChata rAjAnaH sarve prAchInabarhiShaH | vR^ikShashUnyA kR^itA pR^ithvI shAmyatAmagnimArutau ||1-2-40 ratnabhUtA cha kanyeyaM vR^ikShANAM varavarNinI | bhaviShyaM jAnatA tattvaM dhR^itA garbheNa vai mayA ||1-2-41 mAriShA nAma kanyeyaM vR^ikShANAmiti nirmitA | bhAryA vo.astu mahAbhAgAH somavaMshavivardhinI ||1-2-42 yuShmAkaM tejaso.ardhena mama chArdhena tejasaH | asyAmutpatsyate putro dakSho nAma prajApatiH ||1-2-43 ya imAM dagdhabhUyiShThAM yuShmattejomayena vai | agninAgnisamo bhUyaH prajAH saMvardhayiShyati ||1-2-44 tataH somasya vachanAjjagR^ihuste prachetasaH | saMhR^itya kopaM vR^ikShebhyaH patnIM dharmeNa mAriShAm ||1-2-45 mAriShAyAM tataste vai manasA garbhamAdadhuH | dashabhyastu prachetobhyo mAriShAyAM prajApatiH | dakSho jaj~ne mahAtejAH somasyAMshena bhArata ||1-2-46 putrAnutpAdayAmAsa somavaMshavivardhanAn | acharAMshcha charAMshchaiva dvipado.atha chatuShpadaH | sa dR^iShTvA manasA dakShaH pashchAdapyasR^ijatstriyaH ||1-2-47 dadau sa dasha dharmAya kashyapAya trayodasha | shiShTAH somAya rAj~ne.atha nakShatrAkhyA dadau prabhuH ||1-2-48 tAsu devAH khagA nAgA gAvo ditijadAnavAH | gandharvApsarasashchaiva jaj~nire.anyAshcha jAtayaH ||1-2-49 tataH prabhR^iti rAjendrAH prajA maithunasambhavAH | sa~NkalpAddarshanAtsparshAt pUrveShAM sR^iShTiruchyate ||1-2-50 janamejaya uvAcha devAnAM dAnavAnAM cha gandharvoragarakShasAm | sambhavaH kathitaH pUrvaM dakShasya cha mahAtmanaH ||1-2-51 a~NguShThAdbrahmaNo jAto dakShaH proktastvayAnagha | vAmA~NguShThAttathA chaiva tasya patnI vyajAyata ||1-2-52 kathaM prAchetasatvaM sa punarlebhe mahAtapAH | etanme saMshayaM vipra samyagAkhyAtumarhasi | dauhitrashchaiva somasya kathaM shvashuratAM gataH ||1-2-53 vaishampAyana uvAcha utpattishcha nirodhashcha nityau bhUteShu pArthiva | R^iShayo.atra na muhyanti vidvAMsashchaiva ye janAH ||1-2-54 yuge yuge bhavantyete sarve dakShAdayo nR^ipa | punashchaiva nirudhyante vidvAMstatra na muhyati ||1-2-55 jyaiShThyaM kAniShThyamapyeShAM pUrvaM nAsIjjanAdhipa | tapa eva garIyo.abhUtprabhAvashchaiva kAraNam ||1-2-56 imAM visR^iShTiM dakShasya yo vidyAtsacharAcharAm | prajAvAnApaduttIrNaH svargaloke mahIyate ||1-2-57 iti shrImahAbhArate khileshu harivaMshaparvaNi prajAsarge dakShotpattikathane dvitIyo.adhyAyaH