***
## itrans encoding of HarivamshamahApurAnam- 
Part I - Harivamsha parva-  
Chapter 3 
Encoded by Jagat (Jan Brzezinski ) < jankbrz@videotron.ca> 
Edited and proofread by K S Ramachandran .15 April 2007. 
Source: Chitrashala Press edn, Gita Press edn.  
Note : In verse 1-3-116, ChitrashAla edn has uragAshinAm , while Gita edn
has pavanAshinAm## 
Further proof-read by Gilles Schaufelberger 
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath 
-------------------------------------------------------------------------
shrImahAbhAratam

tasya khilabhAgo harivaMshaH

tatra harivaMshaparva


tR^itIyo.adhyAyaH
 marututpattikathanam
 
janamejaya uvAcha
 
devAnAM dAnavAnAM cha gandharvoragarakShasAm |
utpattiM vistareNemAM vaishampAyana kIrtaya ||1-3-1 
 
vaishampAyana uvAcha 

prajAH sR^ijeti vyAdiShTaH pUrvaM dakShaH svayambhuvA |
yathA sasarja bhUtAni tathA shR^iNu mahIpate ||1-3-2  
mAnasAnyeva bhUtAni pUrvamevAsR^ijatprabhuH |
R^iShIndevAnsagandharvAnasurAnatha rAkShasAn |
yakShabhUtapishAchAMshcha vayaH pashusarIsR^IpAn ||1-3-3  
yadAsya tAstu mAnasyo na vyavardhanta vai prajAH |
apadhyAtA bhagavatA mahAdevena dhImatA ||1-3-4  
tataH saMchintya tu punaH prajAhetoH prajApatiH |
sa maithunena dharmeNa sisR^ikShurvividhAH prajAH |1-3-5|  
asiknImAvahatpatnIM vIraNasya prajApateH |
sutAM sutapasA yuktAM mahatIM lokadhAriNIm ||1-3-6 
atha putrasahasrANi vIraNyAM pa~ncha vIryavAn |
asiknyAM janayAmAsa dakSha eva prajApatiH || 1-3-7 
tAMstu dR^iShTvA mahAbhAgAnsaMvivardhayiShUnprajAH |
devarShiH priyasaMvAdo nAradaH prAbravIdidam |
nAshAya vachanaM teShAM shApAyaivAtmanastathA ||1-3-8 
yaM kashyapaH sutavaraM parameShThI vyajIjanat |
dakShasya vai duhitari dakShashApabhayAnmuniH ||1-3-9
pUrvaM sa hi samutpanno nAradaH parameShThinA |
asiknyAmatha vIraNyAM bhUyo devarShisattamaH |
taM bhUyo janayAmAsa piteva munipuMgavam ||1-3-10 
tena dakShasya putrA vai haryashvA iti vishrutAH |
nirmathya nAshitAH sarve vidhinA cha na saMshayaH ||1-3-11 
tasyodyatastadA dakSho nAshAyAmitavikramaH |
maharShInpurataH kR^itvA yAchitaH parameShThinA || 1-3-12  
tato.abhisandhiM chakruste dakShastu parameShThinA |
kanyAyAM nArado mahyaM tava putro bhavediti ||1-3-13 
tato dakShastu tAM prAdAtkanyAM vai parameShThine |
sa tasyAM nArado jaj~ne dakShashApabhayAdR^iShiH ||1-3-14 
 
janamejaya uvAcha 

kathaM vinAshitAH putrA nAradena maharShiNA |
prajApaterdvijashreShTha shrotumichChAmi tattvataH ||1-3-15 
 
vaishampAyana uvAcha 

dakShasya putrA haryashvA vivardhayiShavaH prajAH |
samAgatA mahAvIryA nAradastAnuvAcha ha ||1-3-16 
bAlishA bata yUyaM vai nAsyA jAnIta vai bhuvaH |
pramANaM sraShTukAmAH stha prajAH prAchetasAtmajAH |
antarUrdhvamadhashchaiva kathaM srakShyatha vai prajAH ||1-3-17 
te tu tadvachanaM shrutvA prayAtAH sarvatodisham |
pramANaM draShTukAmAste gatAH prAchetasAtmajAH ||1-3-18 
vAyoranashanaM prApya gatAste vai parAbhavam |
adyApi na nivartante samudrebhya ivApagAH ||1-3-19 
haryashveShvatha naShTeShu dakShaH prAchetasaH punaH |
vairiNyAmeva putrANAM sahasramasR^ijatprabhuH ||1-3-20 
vivardhayiShavaste tu shabalAshvAH prajAstadA |
pUrvoktaM vachanaM tAta nAradenaiva noditAH ||1-3-21 
anyonyamUchuste sarve samyagAha mahAmuniH |
bhrAtR^INAM padavIM j~nAtuM gantavyaM nAtra saMshayaH ||1-3-22 
j~nAtvA pramANaM pR^ithvyAshcha sukhaM srakShyAmahe prajAH |
ekAgrAH svasthamanasA yathAvadanupUrvashaH ||1-3-23 
te.api tenaiva mArgeNa prayAtAH sarvatodisham |
adyApi na nivartante samudrebhya ivApagAH ||1-3-24 
naShTeSu shabalAshveSu dakSha kruddho.avadadvacaH |
nAradaM nAshamehIti garbhavAsaM vaseti cha ||1-3-25 
tadA prabhR^iti vai bhrAtA bhrAturanveShaNaM nR^ipa |
prayAto nashyati kShipraM tanna kAryaM vipashchitA ||1-3-26 
tAMshchApi naShTAn vij~nAya putrAndakShaH prajApatiH |
ShaShTiM bhUyo.asR^ijatkanyA vIraNyAmiti naH shrutam ||1-3-27 
tAstadA pratijagrAha bhAryArthaM kashyapaH prabhuH |
somo dharmashcha kauravya tathaivAnye maharShayaH ||1-3-28 
dadau sa dasha dharmAya kashyapAya trayodasha |
saptaviMshatiM somAya chatasro.ariShTanemine ||1-3-29 
dve chaiva bhR^iguputrAya dve chaivA~Ngirase tathA |  
dve kR^ishAshvAya viduShe tAsAM nAmAni me shR^iNu ||1-3-30  
arundhatI vasuryAmI lambA bhAnurmarutvatI |
saMkalpA cha muhUrtA cha sAdhyA vishvA cha bhArata |
dharmapatnyo dasha tvetAstAsvapatyAni me shrR^iNu ||1-3-31  
vishvedevAshcha vishvAyAH sAdhyAnsAdhyA vyajAyata |
marutvatyAM marutvanto vasostu vasavastathA ||1-3-32  
bhAnostu bhAnavastAta muhUrtAyA muhUrtajAH ||1-3-33 
lambAyAshchaiva ghoSho.atha nAgavIthI cha yAmijA |
pR^ithivIviShayaM sarvamarundhatyAM vyajAyata ||1-3-34 
saMkalpAyAstu sarvAtmA jaj~ne saMkalpa eva hi |
nAgavIthyAshcha yAminyA vR^iShalambA vyajAyata ||1-3-35 
yA rAjansomapatnyastu dakShaH prAchetaso dadau |
sarvA nakShatranAmnyastA jyotiShe parikIrtitAH ||1-3-36 
ye tvanye khyAtimanto vai devA jyotiH purogamAH |
vasavo.aShTau samAkhyAtAsteShAM vakShyAmi vistaram ||1-3-37 
Apo dhruvashcha somashcha dharashchaivAnilAnalau |
pratyUShashcha prabhAsashcha vasavo nAmabhiH smR^itAH ||1-3-38 
Apasya putro vaitaNDyaH shramaH shrAnto munistathA |
dhruvasya putro bhagavAnkAlo lokaprakAlanaH ||1-3-39 
somasya bhagavAnvarchA varchasvI yena jAyate |
dharasya putro draviNo hutahavyavahastathA |
manoharAyAH shishiraH prANo.atha ramaNastathA ||1-3-40 
anilasya shivA bhAryA tasyAH putro manojavaH |
avij~nAtagatishchaiva dvau putrAvanilasya tu ||1-3-41 
agniputraH kumArastu sharastambe shriyAnvitaH |
tasya shAkho vishAkhashcha naigameyashcha pR^iShThajAH ||1-3-42 
apatyaM kR^ittikAnAM tu kArttikeya iti smR^itaH |
skandaH sanatkumArashcha sR^iSTaH pAdena tejasaH ||1-3-43 
pratyUShasya viduH putra R^iSTiM nAmnA cha devalam |
dvau putrau devalasyApi kShamAvantau tapasvinau ||1-3-44 
bR^ihaspatestu bhaginI varastrI brahmachAriNI |
yogasiddhA jagatkR^itsnamasaktA vichachAra ha ||1-3-45 
prabhAsasya cha sA bhAryA vasUnAmaShTamasya cha |
vishvakarmA mahAbhAgastasyAM jaj~ne prajApatiH ||1-3-46 
kartA shilpasahasrANAM tridashAnAM cha vArdhakiH |
bhUShaNAnAM cha sarveShAM kartA shilpavatAM varaH ||1-3-47 
yaH sarvAsAM vimAnAni devatAnAM chakAra ha |
mAnuShyAshchopajIvanti yasya shilpaM mahAtmanaH ||1-3-48 
surabhI kashyapAdrudrAnekAdasha vinirmame |
mahAdevaprasAdena tapasA bhAvitA satI ||1-3-49 
ajaikapAdahirbudhnyastvaShTA rudrAshcha bhArata |
tvaShTushchaivAtmajaH shrImAnvishvarUpo mahAyashAH ||1-3-50 
harashcha bahurUpashcha tryambakashchAparAjitaH |
vR^iShAkapishcha shambhushcha kapardI revatastathA ||1-3-51 
mR^igavyAdhashcha sarpashcha kapAlI cha vishAMpate |
ekAdashaite kathitA rudrAstribhuvaneshvarAH ||1-3-52 
shataM tvevaM samAkhyAtaM rudrANAmamitaujasAm |
purANe bharatashreShTha yairvyAptAH sacharAcharAH ||1-3-53 
lokA bharatashArdUla kashyapasya nibodha me |
aditirditirdanushchaiva ariShTA surasA khashA ||1-3-54 
surabhirvinatA chaiva tAmrA krodhavashA irA |
kadrurmunishcha rAjendra tAsvapatyAni me shR^iNu ||1-3-55 
pUrvamanvantare shreShThA dvAdashAsansurottamAH |
tuShitA nAma te.anyonyamUchurvaivasvate.antare ||1-3-56 
upasthite.atiyashasi chAkShuShasyAntare manoH |
hitArthaM sarvasattvAnAM samAgamya parasparam ||1-3-57 
AgachChata drutaM devA aditiM saMpravishya vai |
manvantare prasUyAmastannaH shreyo bhaviShyati ||1-3-58 
 
vaishampAyana uvAcha 

evamuktvA tu te sarvaM chAkShuShasyAntare manoH |
mArIchAtkashyapAjjAtAste.adityA dakShakanyayA ||1-3-59 
tatra viShNushcha shakrashcha jaj~nAte punareva hi |
aryamA chaiva dhAtA cha tvaShTA pUShA cha bhArata ||1-3-60 
vivasvAn savitA chaiva mitro varuNa eva cha |
aMsho bhagashchAtitejA AdityA dvAdasha smR^itAH ||1-3-61 
chAkShuSasyAntare pUrvamAsanye tuSitAH surAH |
vaivasvate.antare te vai AdityA dvAdasha smR^itAH ||1-3-62  
saptaviMshatiryAH proktAH somapatnyo.atha suvratAH |
tAsAmapatyAnyabhavandIptAnyamitatejasAM ||1-3-63 
ariShTanemipatnInAmapatyAnIha ShoDasha |
bahuputrasya viduShashchatasro vidyutaH smR^itAH ||1-3-64 
pratya~NgirasajAH shreShThA R^icho brahmarShisatkR^itAH |
kR^ishAshvasya tu rAjarSherdevapraharaNAni cha ||1-3-65 
ete yugasahasrAnte jAyante punareva ha |
sarvadevagaNAstAta trayastriMshattu kAmajAH ||1-3-66 
teShAmapi cha rAjendra nirodhotpattiruchyate ||1-3-67 
yathA sUryasya gagane udayAstamane iha |
evaM devanikAyAste sambhavanti yuge yuge ||1-3-68 
dityAH putradvayaM jaj~ne kashyapAditi naH shrutam |
hiraNyakashipushchaiva hiraNyAkShashcha vIryavAn ||1-3-69 
siMhikA chAbhavatkanyA viprachitteH parigrahaH |
saiMhikeyA iti khyAtAstasyAH putrA mahAbalAH |
gaNaishcha saha rAjendra dashasAhasramuchyate ||1-3-70 
teShAM putrAshcha pautrAshcha shatasho.atha sahasrashaH |
asaMkhyAtA mahAbAho hiraNyakashipoH shR^iNu ||1-3-71 
hiraNyakashipoH putrAshchatvAraH prathitaujasaH |
anuhrAdashcha hrAdashcha prahrAdashchaiva vIryavAn ||1-3-72 
saMhrAdashcha chaturtho.abhUddhrAdaputro hradastathA |
saMhrAdaputraH sundashcha nisundastAvubhau smR^itau ||1-3-73 
anuhrAdasutau hyAyuH shibikAlastathaiva ha |
virochanashcha prAhrAdirbalirjaj~ne virochanAt ||1-3-74 
baleH putrashataM tvAsIdbANajyeShThaM narAdhipa |
dhR^itarAShTrashcha sUryashcha chandramAshchendratApanaH ||1-3-75 
kumbhanAbho gardabhAkShaH kukShirityevamAdayaH |
bANasteShAmatibalo jyeShThaH pashupateH priyaH ||1-3-76 
purAkalpe tu bANena prasAdyomApatiM prabhum |
pArshvato vihariShyAmi ityevaM yAchito varaH ||1-3-77 
bANasya chendradamano lohityAmudapadyata |
gaNAstathAsurA rAja~nsChatasAhasrasaMmitAH ||1-3-78 
hiraNyAkShasutAH pa~ncha vidvAMsaH sumahAbalAH |
jharjharaH shakunishchaiva bhUtasantApanastathA |
mahAnAbhashcha vikrAntaH kAlanAbhastathaiva cha ||1-3-79 
abhavandanuputrAshcha shataM tIvraparAkramAH  
tapasvino mahAvIryAH prAdhAnyena nibodha tAn ||1-3-80 
dvimUrdhA shakunishchaiva tathA sha~NkushirA vibhuH |
sha~NkukarNo virAdhashcha gaveShThI dundhubhistathA  
ayomukhaH shambarashcha kapilo vAmanastathA |1-3-81 
marIchirmaghavAMshchaiva irA sha~NkushirA vR^ikaH |
vikShobhaNashcha ketushcha ketuvIryashatahradau ||1-3-82 
indrajitsatyajichchaiva vajranAbhastathaiva cha |
mahAnAbhashcha vikrAntaH kAlanAbhastathaiva cha ||1-3-83 
ekachakro mahAbAhustArakashcha mahAbalaH |
vaishvAnaraH pulomA cha vidrAvaNamahAsurau ||1-3-84 
svarbhAnurvR^iShaparvA cha tuhuNDashcha mahAsuraH |
sUkShmashchaivAtichandrashcha UrNanAbho mahagiriH ||1-3-85 
asilomA cha keshI cha shaThashcha balako madaH |
tathA gaganamUrdhA cha kumbhanAbho mahAsuraH ||1-3-86 
pramado mayashcha kupatho hayagrIvashcha vIryavAn |
vaisR^ipaH savirUpAkShaH supatho.atha harAharau ||1-3-87 
hiraNyakashipushchaiva shatamAyushcha shaMbaraH |
sharabhaH shalabhashchaiva viprachittishcha vIryavAn ||1-3-88  
ete sarve danoH putrAH kashyapAdabhijaj~nire |
viprachittipradhAnAste dAnavAH sumahAbalAH ||1-3-89 
eteShAM yadapatyaM tu tanna shakyaM narAdhipa |
prasaMkhyAtuM mahIpAla putrapautrAdyanantakam ||1-3-90 
svarbhAnostu prabhA kanyA pulomnashcha sutAtrayam |
upadAnavI hayashirAH sharmiShThA vArShaparvaNI ||1-3-91 
pulomA kAlikA chaiva vaishvAnarasute ubhe |
bahvapatye mahAvIrye mArIchestu parigrahaH ||1-3-92 
tayoH putrasahasrANi ShaShTiM dAnavanandanAn  
chaturdashashatAnanyAnhiraNyapuravAsinaH ||1-3-93 
mArIchirjanayAmAsa mahatA tapasAnvitaH |
paulomAH kAlakeyAshcha dAnavAste mahAbalAH ||1-3-94 
avadhyA devatAnAM cha hiraNyapuravAsinaH |
kR^itAH pitAmahenAjau nihatAH savyasAchinA ||1-3-95 
prabhAyA nahushaH putraH sR^i~njayashcha shachIsutaH |
pUruM jaj~ne.atha sharmiSThA duSyantamupadAnavI ||1-3-96 
tato.apare mahAvIryA dAnavAstvatidAruNAH |
siMhikAyAmathotpannA viprachitteH sutAstadA ||1-3-97 
daityadAnavasaMyogAjjAtAstIvraparAkramAH |
saiMhikeyA iti khyAtAstrayodasha mahAbalAH ||1-3-98 
vyaMshaH shalyashcha balinau nabhashchaiva mahAbalaH |
vAtApirnamuchishchaiva ilvalaH khasR^imastathA ||1-3-99 
a~njiko narakashchaiva kAlanAbhastathaiva cha |
shukaH potaraNashchaiva vajranAbhashcha vIryavAn ||1-3-100 
rAhurjyeShThastu teSAM vai sUryachandravimardanaH |
mUkashchaiva tuhuNDashcha hrAdaputrau babhUvatuH ||1-3-101 
mArIchaH sundaputrashcha tADakAyAM vyajAyata |
shivamANastathA chaiva surakalpashcha vIryavAN || 1-3-102 
ete vai dAnavAH shreShThA danuvaMshavivardhanAH |
teShAM putrAshcha pautrAshcha shatasho.atha sahasrashaH ||1-3-103 
saMhrAdasya tu daityasya nivAtakavachAH kule |
samutpannAH sutapasA mahAnto bhAvitAtmanaH ||1-3-104 
tisraH koTyaH sutAsteShAM maNimatyAM nivAsinAm 
te.apyavadhyAstu devAnAmarjunena nipAtitAH ||1-3-105 
ShaTsutAH sumahAsattvAstAmrAyAH parikIrtitAH  
kAkI shyenI cha bhAsI cha sugrIvI shuchi gR^idhrikA ||1-3-106 
kAkI kAkAnajanayadulUKI pratyulUkakAn |
shyenI shyenAMstathA bhAsI bhAsAngR^idhrAMshcha gR^idhryapi ||1-3-107 
shuchiraudakAnpakShigaNAnsugrIvI tu paraMtapa |
ashvAnuShTrAngardabhAMshcha tAmrAvaMshaH prakIrtitaH ||1-3-108 
vinatAyAstu putrau dvAvaruNo garuDastathA |
suparNaH patatAM shreShTho dAruNaH svena karmaNA ||1-3-109 
surasAyAH sahasraM tu sarpANAmamitaujasAm |
anekashirasAM tAta khecharANAM mahAtmanAm ||1-3-110 
kAdraveyAshcha balinaH sahasramamitaujasaH |
suparNavashagA nAgA jaj~nire.anekamastakAH ||1-3-111 
teShAM pradhAnAH satataM sheShavAsukitakShakAH |
airAvato mahApadmaH kambalAshvatarAvubhau ||1-3-112 
elApatrastathA sha~NkhaH karkoTakadhanaMjayau |
mahAnIlamahAkarNau dhR^itarAShTrabalAhakau ||1-3-113 
kuharaH puShpadaMShTrashcha durmukhaH sumukhastathA |
sha~Nkhashcha sha~NkhapAlashcha kapilo vAmanastathA ||1-3-114  
nahuShaH sha~NkharomA cha maNirityevamAdayaH |
teShAM putrAshcha pautrAshcha garuDena nipAtitAH ||1-3-115 
chaturdashasahasrANi krUrANAmuragAshinAm |
gaNaM krodhavashaM viddhi tasya sarve cha daMShTriNaH |l1-3-116 
sthalajAH pakShiNo.abjAshcha dharAyAH prasavAH smR^itAH |
gAstu vai janayAmAsa surabhirmahiShAMstathA ||1-3-117 
irA vR^ikShalatA vallIstR^iNajAtIshcha sarvashaH |
khashA tu yakSharakShAMsi munInapsarasastathA ||1-3-118 
ariShTA tu mahAsattvAngandharvAnamitaujasaH |
ete kashyapadAyAdAH kIrtitAH sthANuja~NgamAH |1-3-119 
teShAM putrAshcha pautrAshcha shatasho.atha sahasrashaH |
eSha manvantare tAta sargaH svArochiShe smR^itaH ||1-3-120 
vaivasvate tu mahati vAruNe vitate kratau |
juhvAnasya brahmaNo vai prajAsarga ihochyate ||1-3-121 
pUrvaM yatra tu brahmarShInutpannAnsapta mAnasAn |
putratve kalpayAmAsa svayameva pitAmahaH ||1-3-122 
tato virodhe devAnAM dAnavAnAM cha bhArata |
ditirvinaShTaputrA vai toShayAmAsa kashyapam ||1-3-123 
tAM kashyapaH prasannAtmA samyagArAdhitastayA |
vareNa chChandayAmAsa sA cha vavre varaM tataH ||1-3-124 
putramindravadhArthAya samarthamamitaujasam |
sa cha tasyai varaM prAdAtprArthitaM sumahAtapAH ||1-3-125 
dattvA cha varamavyagro mArIchastAmabhAShata |
bhaviSyati sutaste.ayaM yadyevaM dhArayiSyasi ||1-3-126 
indraM suto nihantA te garbhaM vai sharadAM shatam |
yadi dhArayase shauchaM tatparA vratamAsthitA ||1-3-127 
tathetyabhihito bhartA tayA devyA mahAtapAH |
dhArayAmAsa garbhaM tu shuchiH sA vasudhAdhipa ||1-3-128 
tato.abhyupAgamaddityAM garbhamAdhAya kashyapaH |
rochayanvai gaNashreShThaM devAnAmamitaujasam ||1-3-129 
tejaH saMbhR^itya durdharShamavadhyamamarairapi |
jagAma parvatAyaiva tapase saMshitavrataH ||1-3-130
tasyAshchaivAntaraprepsurabhavatpAkashAsanaH |
Une varShashate chAsyA dadarshAntaramachyutaH ||1-3-131 
akR^itvA pAdayoH shauchaM ditiH shayanamAvishat |
nidrAM cha kArayAmAsa tasyAH kukShiM pravishya saH ||1-3-132 
vajrapANistato garbhaM saptadhA taM nyakR^intata |
sa pAThyamAno vajreNa garbhastu praruroda ha ||1-3-133 
mA rodIriti taM shakraH punaH punarathAbravIt |
so.abhavat saptadhA garbhastamindro ruShitaH punaH ||1-3-134 
ekaikaM saptadhA chakre vajreNaivArikarshanaH |
maruto nAma devAste babhUvurbharatarSabha ||1-3-135 
yathaivoktaM maghavatA tathaiva maruto.abhavan |
devA ekonapa~nchAshatsahAyA vajrapANinaH ||1-3-136 
teShAmevaM pravR^iddhAnAM bhUtAnAM janamejaya | 
rochayan vai gaNashreShThaM devAnAmamitaujasAm ||1-3-137 
nikAyeShu nikAyeShu hariH prAdAtprajApatIn |
kramashastAni rAjyAni pR^ithupUrvANi bhArata ||1-3-138 
sa hariH puruSho vIraH kR^iShNo jiShNuH prajApatiH |
parjanyastapano vyaktastasya sarvamidaM jagat ||1-3-139 
bhUtasargamimaM samyagjAnato bharatarSabha |
marutAM cha shubhe janma shR^invataH paThto.api vA
nAvR^ittibhayamastIha paralokabhayaM kutaH ||1-3-140 
 
 iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshaparvaNi marudutpattikathane
tR^itIyo.adhyAyaH