## Harivamsha Mahapuranam - Part 1 - Harivamsha Parva Chapter 46 - Daitya parajayaH Itranslated and proofread by K S Ramachandran ramachandran_ksr@yahoo.ca, November 8, 2007 Note: verse 7 ijyo or Ijyo? ## Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr If you find any errors compared to Chitrashala Press edn, send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com -------------------------------------------------------------------- atha ShatchatvAriMsho.adhyAyaH daityaparAjayaH vaishaMpAyana uvAcha evamastviti saMhR^iShTaH shakrastridashavaddhanaH | saMdideshAgrataH somaM yuddhAya shishirAyudham ||1-46-1 shakra uvAcha gachCha soma sahAyatvaM kuru pAshadharasya vai | asurANAM vinAshAya jayAya cha divaukasAm ||1-46-2 tvamapratimavIryashcha jyotiShAM cheshvareshvaraH | tvanmayaM sarvalokAnAM rasaM rasavido viduH ||1-46-3 kShayavR^iddhI tavAvyakte sAgarasyeva maNDale | parivartasyahorAtraM kAlaM jagati yojayan ||1-46-4 lokachChAyAmayaM lakShma tavA~Nke shashasaMj~nitam | na viduH somadevApi ye cha nakShatrayoginaH ||1-46-5 tvamAdityapathAdUrdhvaM jyotiShAM chopari sthitaH | tamashchotsArya vapuShA bhAsayasyakhilaM jagat ||1-46-6 shvetabhAnurhimatanurjyotiShAmadhipaH shashI | abdakR^itkAlayogAtmA Ijyo yaj~naraso.avyayaH ||1-46-7 oShadhIshah kriyAyonirambhoyoniranuShNabhAk | shItAMshuramR^itAdhArashchapalaH shvetavAhanaH ||1-46-8 tvam kAntiH kAntavapuShAM tvaM somaH somavR^ittinAm | saumyastvaM sarvabhUtAnAM timiraghnastvamR^ikSharAT ||1-46-9 tadgachCha tvaM sahAnena varuNena varUthinA | shamayasvAsurIM mAyAM yayA dahyAma saMgara ||1-46-10 soma uvAcha yanmAM vadasi yuddhArthe devarAja jagatpate | eSha varShAmi shishiraM daityamAyApakarShaNam ||1-46-11 etAnmachChItanirdagdhAnpashya tvaM himaveShTitAn | vimAyAnvimadAMshchaiva dAnavAMstvaM mahAmR^idhe ||1-46-12 vaishaMpAyana uvAcha tato himakarotsR^iShTAH subAShpA himavR^iShTayah | veShTayanti sma tAnghorAndaityAnmeghagaNA iva ||1-46-13 tau pAshashuklAMshudharau varuNendU mahAraNe | jaghnaturhimapAtaishcha pAtaghAtaishcha dAnavAn ||1-46-14 dvAvaMbunAthau samare tau pAshahimayodhinau | mR^idhe cheraturambhobhiH kShubdhAviva mahArNavau ||1-46-15 tAbhyAmAplAvitaM sainyaM taddAnavamadR^ishyata | jagatsaMvartakAMbodhaiH pravR^iShTairiva saMvR^itam ||1-46-16 tAvudyatAMshupAshau dvau shashA~NkavaruNau raNe | shamayAmAsaturmAyAM devau daiteyanirmitAm ||1-46-17 shItAMshujalanirdagdhAH pAshaishcha prasitA raNe | na shekushchalituM daityA vishiraskA ivAdrayaH||1-46-18 shItAMshunihatAste tu peturdaityA himArditAH | himaprAvR^itasarvA~NgA nirUShmANa ivAgnayaH ||1-46-19 teShAM tu divi daityAnAM viparItaprabhANi cha | vimAnAni vichitrANi nipatantyutpatanti cha ||1-46-20 tAnpAshahastagrathitA~nchChAditAnhimarashminA | mayo dadarsha mAyAvI dAnavAndivi dAnavaH || 1-46-21 sa shilAjAlavitatAM gaNDashailATTahAsinIm | pAdapotkaTakUTAgrAM kandarAkIrNakAnanAm ||1-46-22 siMhavyAghragajAkIrNAM nadantImiva yUthapaiH | IhAmR^igagaNAkIrNAM pavanAghUrNitadrumAm ||1-46-23 nirmitAM svena putreNa krau~nchena divi kAmagAm | prasR^itAM pArvatIM mAyAM sasR^ije dAnavottamaH ||1-46-24 sAshmashabdaiH shilAvarShaiH saMpatadbhishcha pAdapaiH | nijaghne devasa~NghAMstAndAnavAMshchApyajIvayat ||1-46-25 naishAkarI vAruNI cha mAyentardadhatastataH | ashmabhishchAyasaghanaiH kirandevagaNAnraNe ||1-46-26 sAshmasa~NghAtaviShamA drumaparvatasa~NkaTA | abhavadghorasa~nchArA pR^ithivI parvatairiva ||1-46-27 nAnAhato.ashmabhiH kashchichChilAbhishchAtha tADitaH | nAniruddho drumagaNairdevo.adR^ishyata saMyuge ||1-46-28 tadapabhraShTadhanuShaM bhagnapraharaNAvilam | niShprayatnaM surAnIkaM varjayitvA gadAdharam ||1-46-29 sa hi yuddhagataH shrImAnIsho na sma vyakampata | sahiShNutvAjjagatsvAmI na chukrodha gadAdharaH ||1-46-30 kAlaj~naH kAlameghAbhaH samaikShatkAlamAhave | devAsuravimardaM sa draShTukAmo janArdanaH ||1-46-31 tato bhagavatA.a.adiShto raNe pAvakamArutau | shamanArthaM pravR^iddhAyA mAyAyA mayasR^iShTayA ||1-46-32 tataH pravR^iddhAvanyonyaM pravR^iddhau jvAlavAhinau | choditau viShNuvAkyena tAM mAyAM vyapakarShatAm ||1-46-33 tAbhyAmudbhrAntavegAbhyAM pravR^iddhAbhyAM mahAhave | dagdhA sA pArvatI mAyA bhasmIbhUtA nanAsha ha ||1-46-34 so.anilo.analasaMyuktaH so.analshchAnilAkulaH | daityasenAM dadahaturyugAnteShviva mUrchChitau ||1-46-35 vAyuH pradhAvitastatra pashchAdagnishcha mArutAt | cheraturdAnavAnIke krIDantAvanalAnilau ||1-46-36 bhasmAvayavabhUteShu prapatatsUtpatatsu cha | dAnaveShu vinaShTeShu kR^itakarmaNi pAvake ||1-46-37 vAtaskandhApaviddheShu vimAneShu samantataH | mAyAbandhe vinirvR^itte stUyamAne gadAdhare ||1-46-38 niShprayatneShu daityeShu trailokye muktabandhane | saMprahR^iShTeShu deveShu sAdhu sAdhviti sarvashaH ||1-46-39 jaye dashashatAkShasya mayasya cha parAjaye | dikShu sarvAsu shuddhAsu pravR^itte dharmasaMstare ||1-46-40 apAvR^itte chandrapathe ayanasthe divAkare | prakR^itistheShu lokeShu nR^iShu chAritrabandhuShu ||1-46-41 abhinnabandhane mR^ityau hUyamAne hutAshane | yaj~nabhAgiShu deveShu svargArthaM darshayatsu cha ||1-46-42 lokapAleShu sarveShu dikShu saMyAnavartiShu | bhAve tapasi shuddhAnAmabhAve duShTakarmiNAm ||1-46-43 devapakShe pramudite daityapakShe viShIdati | tripAdavigrahe dharme adharme pAdavigrahe ||1-46-44 apAvR^ite mahAdvAre vartamAne cha satpathe | svadharmastheShu varNeShu loke.asminnAshrameShu cha ||1-46-45 prajArakShaNayukteShu bhrAjamAneShu rAjasu | gIyamAnAsu gAthAsu devasaMstavanAdiShu ||1-46-46 prashAntakaluShe loke shAnte tapasi dArune | agnimArutayostasminvR^itte saMgrAmakarmaNi ||1-46-47 tanmayA vimalA lokAstAbhyAM jayakR^itapriyAH | pUrvadevabhayaM shrutvA mArutAgnikR^itaM mahat || kAlanemiriti khyAto dAnavaH pratyadR^ishyata ||1-46-48 bhAskarAkAramukuTaH shi~njitAbharaNA~NgadaH | mandarAchalasaMkAsho mahArajatasaMvR^itaH ||1-46-49 shatapraharaNodagraH shatabAhuH shatAnanaH | shatashIrShA sthitaH shrImA~nchatashR^i~Nga ivAchalaH ||1-46-50 kakShe mahati saMvR^iddho himAnta iva pAvakaH ||1-46-51 dhUmrakesho harichChmashrurdaMShTrAloShTapuTAnanaH | trailokyAntaravistAro dhArayanvipulaM vapuH ||1-46-52 bAhubhistulayanvyoma kShipanpadbhyAM mahIdharAn | IrayanmukhaniHshvAsairvR^iShTimanto balAhakAH ||1-46-53 tiryagAyataraktAkShaM mandarodagravarchasam | didhakShantamivAyAntaM sarvAndevagaNanmR^idhe ||1-46-54 tarjayantaM suragaNAMshChAdayantaM disho dasha | saMvartakAle kShudhitaM dR^iptaM mR^ityumivotthitam ||1-46-55 sutalenochChritavatA vipulA~NguliparvaNA mAlyAbharaNapUrNena ki~nchichchalitavarmaNA ||1-46-56 uchChritenAgrahastena dakShiNena vapuShmatA | dAnavAndevanihatAnuttiShThadhvamiti bruvan ||1-46-57 taM kAlanemiM samare dviShatAM kAlasannibham | vIkShanti sma surAH sarve bhayaviklavamAnasAH ||1-46-58 taM sma vIkShanti bhUtAni kramantaM kAlaneminam | trivikramaM vikrmantaM nArAyaNamivAparam ||1-46-59 sochChrayanprathamaM pAdaM mArutAghUrNitAmbaraH | prAkrAmadasuro yuddhe trAsayansarvadevatAH ||1-46-60 samayenAsurendreNa pariShvaktaH kramanraNe | kalanemirbabhau daityaH saviShNuriva mandaraH ||1-46-61 atha vivyathire devAH sarve shakrapurogamAH | dR^iShTvA kAlamivAyAntaM kAlanemiM bhayAvaham ||1-46-62 iti shrImanmahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi kAlanemiprakramaNe ShaDchatvAriMsho.adhyAyaH