harivaMsha, Volume II, Appendix 1, pp.40-41, BORI 1971
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @ yahoo.com
10
gokulaM parityajya nandasya vR^indAvanagamanam

prAgeva vasudevastu nandagopena vAritaH |
vR^indAvananivAsaste parihartavya ityapi || 10 -1
sa putragurutAM pashyanvanaM chAsurasevitam |
vimamarshAtha buddhyaiva nandagopo mahAmatiH || 10-2
bahusaMpadamAlokya gavAM vR^indAvane vane |
gopAH praveShTumichChanti pralambastatra chAsuraH || 10-3
nAnyadvanaM cha pashyAmi samIpe saMpadA yutam |
kiM nu kartavyamiti me putrayoshcha hitaM bhavet || 10-4
evaM vichArayantaM taM nArado.abhyAgamanmithaH |
brahmaNA chodito vipra indreNa cha mahAtmanA || 10-5
yadR^ichChayA mahAyogI nityaM lokahito rataH |
vavande nandagopastu tasya vai charaNau muneH || 10-6
tamAha sasmitaM vipraH saMbhrAmAkulamAnasam |
j~nAtvA tvayi manoduHkhaM praNayAtte.ahamAgataH || 10-7
idaM rahasyaM devAnAM nAkhyAtavyaM kadAchana |
asminkAle mahAprAj~na kAle j~nAsyati vai bhavAn ||  10-8
yattvAM vakShyAmi ghoShesha tattvaM j~nAsyasi vai vibho |
na kevalau tava sutau davau mAnuShatAM gatau |
rAmakR^iShNAvimau jAtau daityamUlaharAviti || 10-9
AsuraM pakShamuddhartuM jAyamAnaM janArdhanam |
daityaH shakaTaveSheNa j~nAtvA tvAmAshrito.asuraH |
shakaTasya tvadhaH suptaM nihantum nishchitam shishum || 10-10
rakShAhInaM yuvAbhyAM cha viyuktaM vIkShya dAnavaH |
labdharandhrashcha niShpeShTuM tatkShaNAchChishunA hataH || 10-11
tAdito vAmapAdena viparyasto mamAra ha |
prabuddhasya tu bAlasya tanmuhUrtaM vijR^imbhataH || 10-12
tasyAmeva nishAyAM cha pUtanAM nAma rAkShasIm |
pAyayantIM viShapayaH sastanyaM prANamAharat || 10-13
punararjunabhUtau tau daityau tachChidradarshinau |
hantukAmau tadA bAlaH svayameva jagAna ha || 10-14
nAnArUpadharAndaityAnevaM hantA tavAtmajaH |
bhayasthAnaM na te gopa visha vR^indAvanaM vanam || 10-15
tatrApi sumahatkAryam  kartA kR^iShNo.ayamIdR^isham |
pratyakShaM tava chaitAni karmANIha kR^itAni cha || 10-16
haniShyati pralambaM cha rAmaH parabalArdanaH |
kR^iShNashchAsurasaMghAtaM na bhIstvAmupasarpatu || 10-17
ityuktvA nandagopaM tu kR^iShNaM tuShTAva nAradaH |
namastubhyaM jagaddhAtre vishvakartre namo namaH || 10-18
kR^iShNAya balarUpAya bahurUpAya te namaH |
nIlajImUtavarNAya gopaveNupravAdine || 10-19
Namaste devakImAtarnamaste yAdaveshvara |
Namaste devadevesha namo mAyAvidhAyine |
trailokyasthitisaMhArasR^iShTikartre namo namaH || 10-20
visha vR^indAvanaM deva vihara tvaM yathAsukham |
tatra daityAnmahAvIryA~njahi yatnaparo bhava || 10-21
ityuktvA nArade yAte nandagopo mahAmatiH |
vyapetabhyasaMtrAsaH putrayormudamAvahat || 10-22


February 1, 2009