harivaMsha, Volume II, Appendix 1, pp.41-54, BORI 1971

11
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @ yahoo.com

gokule gopAnAM vyAdhyupadravaH

11a (pp. 41-45) 

vaishaMpAyana uvAcha

tau tu vR^indAvanaM prAptau vasudevasutAvubhau |
chareturvatsayUthAni chArayantau svarUpiNau || 11a-1
pravishya cha mahAraNyaM tadA vR^indAvanaM vanam |
remire suchiraM kAlaM yatheShTaM sahakeshavAH  || 11a-2
gAvashcha kShIrasaMpannA mahiShyashcha sunirvR^itAH |
tasminkAle tadA cheruH savatsAshcha yathAsukham || 11a-3
atha trayodashe varShe vardhamAne cha keshave |
saMprApto dharmasamayaH kR^iShNe vR^indAvane sthite || 11a-4
gate cha bhAskare kAShThAmuttarAM tIkShNadIdhitau |
marIchyo dikShu sarvAsu prasR^itAstIkShNavarchasaH || 11a-5
lobhayantyo mR^igA~nshashvattikShNarashmau divAkare |
dAvadagdhavibhinnebhyaH kIchakebhyo vinirgatAH || 11a-6
saptArchiSho giriM dagdhamudabhUvannitastataH |
ruravastarakShavashchaiva dagdhadehA davAnalaiH || 11a-7
ku~njarA gharghararavA dharmakAlavilolitAH |
dharmavAtasamAkrAntA vinedurvisvaraM ravam || 11a-8
kR^iShNalAH pAkanirbhinnA vanavAyuvidAritAH |
petushcha sarvataH pR^ithvIM raktapAtA ivAdriShu || 11a-9
reNavo bahulA bhUmernetramArgavirodhinaH |
tasmAMsIva hi gopAnAM dR^iShTiM pidadhire muhuH || 11a-10
gopAshcha dharmasaMtaptAH madhyaM yAte divAkare |
vaneShu drumamUleShu gAshcha saMkAlya tasthire || 11a-11
gopyaH kumbhIH samAdAya nIraiH pUrNAH samantataH |
uShNarashmikaraistaptAshChAyAmAshritya tasthire || 11a-12
vastrairjalArdraiH satataM vAhayantyaH kuchAnpR^ithUn |
jalabindhUndR^itigatA~nshItalAnamalAnmuhuH || 11a-13
AdAya pathi gopAlA AsyashoShaM nirAsire |
mR^iNAlairdehajaM rUkShaM nIDasthAshcha vihaMgamAH || 11a-14
atyuShNagharghararavAH shuShkaparNanivAsinaH |
vinedurbhR^ishasaMtaptA dAvarUkShaiH samAhatAH || 11a-15
puShpairvaibhItakairbhinnA janaprANA haraiH samam |
kiMpAkaphalagandhADhyAH kAlayanto mR^igadvijAn || 11a-16
itaH kvachittataH sadyastato.anyatra tataH punaH |
vAtA vavurmahAvegAH kAlayanto rajo dishaH || 11a-17
AgneyaM teja evaitatprasR^itaM mAdhavasya ha |
vardhamAne mahAdharme jagataH shoShahetuke || 11a-18
keshave jagatAM pAle sthite vR^indAvane vane |
vyAdhirgopakule tatra babhUva tumulo mahAn || 11a-19
vyAdhayo vividhAkArA goShu gopAlakeShu cha |
prAdurbabhUvurbahavo dharmakAla upasthite || 11a-20
mahiShAshcha bhR^ishaM taptA jvarAtisAramUrchitAH |
sahasA prapatanti sma vajrabhinnA nagA iva || 11a-21
stabdhalomAkShipakShmANo lambakarNashirodharAH |
sravadakShimukhaghrANA dantaiH kaTakaTAyitaiH ||  11a-22
apUrvavarNAH pashavo nechChanto yavasaM tR^iNam |
abhIkShNaM chapalA~NgAshcha parinimnAkShimaNDalAH || 11a-23
krandamAnAshcha tiShThanti shayitAshcha sahasrashaH |
bhUmau paripatanti sma sraMsayantaH shakR^intyapi || 11a-24
evaMvidhairahobhishcha pa~nchaShaishcha dinairabhUt |
mahiShaNAM gavAM chApi dAruNaM mR^ityusaMshayam || 11a-25
apUrvamevaM sahasA gopAlAnAmabhUdbhayam |
pAlayAne tu govinde gopAlaiH saha gogaNam || 11a-26
savatsAnAM gavAmevaM vyAdhayashcha pR^ithagvidhAH |
apraj~nAtAH pradR^ishyante vR^iddhagopAlapaNditaiH || 11a-27
mantraishcha bheShajairmukhyairbhiShajaH shAstrayuktibhiH |
yatamAnAshcha gopAlA na shekustAnnivAritum || 11a-28
kR^itvA chA~NgeShu dahanaM sirAvedhAMshcha tadvidaH |
kurvANA bahudhA yantraM na vyAdhInpratichakrire || 11a-29
tato viShaNNamabhavadgopAlAnAM tadA kulam |
savR^iddhabAlaM sastrIkaM vyAkroshavyAdhinA svayam || 11a-30 
bhR^ishamArtamabhUtrastaM saMnipAtajvarArditam |
sarvamarmAtigatayA mahAvedanayA yutam || 11a-31
pIDitAH piTakAbhishcha grathitAH sarvatastanum |
sirAsthimAMsaM nirbhidya prAdurbhUtaiH savedanaiH || 11a-32
niShkriyAbhistathAnyAbhirvyAdhibhirbhR^ishapIDitAH |
vipannA vR^iddhagopAlAH sagoyUthAstvavApatan || 11a-33
gopAlAshcha tathAnye cha ye cha tadvanavAsinaH |
sarve paripatanti sma pibanto yamunAjalam || 11a-34
yamunAtIrajenAshu spR^iShTA sarve cha vAyunA |
vyAdhirUpairbahuvidhairbhR^ishamArtAstadAbhavan ||  11a-35
sarIsR^ipAshcha vyAlA ye mR^igAH sarve cha pakShiNaH |
prANino vividhAkArA yAmunaM vanamAshritAH || 11a-36
te sarve mR^itasaMkalpA mR^itAshchaiva sahasrashaH |
gopAlAH saha gobhishcha paripeturdisho dasha || 11a-37
sarve saMghUrNanayanA nishchesShTA mUrChitA bhR^isham |
peturvanacharA rAja~njIvanto.api mR^itA yathA || 11a-38
apAnamUtradvArebhyo mukhanAsAkShikarNataH |
shoNitaM lomakUpebhyo jantavaH sasR^ijurbahu || 11a-39
sarveShAM prANinAmantaH samantAtsavraNairmukhaiH |
ashakyamambu vAhartuM kiM punarbhojanAdikam || 11a-40
dantAshcha viprashIryante keShAMchinna cha bhAShaNam |
rasanodgIryate kaNTaiH samantAtsavraNairapi || 11a-41
durgandhaM duHsahaM tatra prAdurAsIdvisheShataH |
sarveShu samavAyeShu duShprekShyaM cha samantataH 11a-42
AkroshabahulaM chAsItsarvato yamunAtaTe |
naragomR^igayUthAnAmArtAnAM sarvatodisham || 11a-43
nAhAraM bhu~nchate gAvo nauShadhaM na cha khAdanam |
shvAsamAtraM vrajaM sarvaM shayitaM gogaNaiH saha || 11a-44
evam gate vraje tasmi~nshvAsamAtre sthite nR^ipa |
atha kR^iShNashcha rAmashcha kaishchidgopaiH sahAparaiH |
pR^ithaganyatra saMvAsamAdAvevAbhyarochatAm || 11a-45
bAlo.api buddhyA saMchintya kR^iShNaH kamalalochanaH |
idamatretikartavyamiti nishchitavAnprabhuH || 11a-46
kroshamAtramatikramya parvatenAntarIkR^itaH |
paraH shataiH svasakhibhirnIrogaH samapadyata || 11a-47
mR^ichChilAsharkarAvR^ikShatR^iNakAShTalatAguNaiH |
bhuvaH saMstAnamAlokya khAnayAmAsa medinIm || 11a-48
utpAdhya salilaM kR^iShNaH svayUthyaiH saha gogaNaiH |
tajjalaM sa pipbankR^iShNo nIrogaH samapadyata || 11a-49
taddR^iShTvAnye cha gopAlAH shaktyAlpatarayA yutAH |
prayANamanutiShTanti teShAM kR^iShNo.abhavadgatiH || 11a-50
nandagopo yashodA cha putrau dR^iShtvA nirAkulau |
bhR^ishamArtiyutau chAstAmantaH pritiyutAvapi || 11a-51
bandhuvargo.api sumahAnnandagopasya chAbhavat |
tamavekShya bhR^ishaM tapto nAbhavatkR^iShNasaMnidhau | 11a-52
anena bandhuvargeNa saha me godhanena cha |
mR^iyeyaM chAhamapyatretyevaM matirajAyata || 11a-53
atha kR^iShNashcha rAmashcha jvaritau pitarau tadA |
shrutvaiva paramodvignau vyathitau kila tau sthitau || 11a-54
bandhuvargaM cha sakalaM godhanaM cha tathAgatam |
dR^ishtvA paramasaMtrAsamAgatau balakeshavau || 11a-55December 6, 2008  

11b (pp. 46-51) 

vaishaMpAyana uvAcha

atha tasyAmavasthAyaM gopAlAnAM vayotigaH |
videhAtAgataH kashchittasminkolAhale kila || 11b-1
sa bandhuvargaM saMprekShya godhanaM cha tathAgatam |
provAchAmR^itasaMkalpaM vAkyaM vidvAnsamAgataH || 11b-2
vayaM pashUnsamAshritya jIvAmo vigatajvarAH |
pashUnAM cha patirdevaH sarvathA vRIShabhadvajaH || 11b-2
tasyArchanavidhiM shIghraM kurudhvaM govR^iShasya cha |
yena shAntimavApsyAmo na mantrauShadhapauShTikaiH || 11b-3
brAhmaNA~nshrutasaMpannAnsamAhUya yathAvidhi |
asminsaMnihite sthAne sabhyagarchAma shaMkaram || 11b-4
ityuktAH kulavR^iddhena te gopAH kR^iShNamAshritAH |
tathA chakrurdvijendrAMshcha samAhUyArchanAvidaH || 11b-5
upahArairnamaskArairarchanAbhiranekadhA |
suprItamanaso viprAstathA chakruryathAkramam || 11b-6
havirbhiH pAyasaishchApi ghR^itena payasAmbunA |
saMtarpayanto vishveshaM hutvA chAgnau vR^iShadvajam || 11b-7
devIM skandagaNAMshchaiva govR^iShaM nandikesvaram |
vinAyakaM cha saMpUjya stutibhishchAstuvanharam || 11b-8
mantrairmAhesvarairevaM shAntima~NgalayuktibhiH |
pUjayanti sma viprendrAstatbhaktA bhaktavalsalam || 11b-9
puShpairgandhaishcha dhUpaishcha dIpaishchaiva samantataH |
pR^ithakpR^ithaksamarchanti brAhmaNA vedapAragAH || 11b-10
archA mUrdhni kR^itAstisraH saptarAthraM cha saMtatam |
pR^ithaggoghR^itadhArAstu yathAvidyupapAditAH || 11b-11
teShvevAhaHsu viprendrAH saMhitAdhyayane ratAH |
tribhirvedaistathA chakrurmahAdevaprasaktaye || 11b-12
gAnaishcha kechidgAyanti shaMkaraM vR^iShabhadvajam  |
nR^ityanti cha visheSheNa rudraprItyarthamudyatAH || 11b-13
bhrUkShepairakShavikShepairmukhAnnayanasUchakai | 
hastavinyAsayogaishcha pAdaghAtaishcha bhAgataH || 11b-14
nR^ittaM kurvatsu vipreShu shivasya pramukhe tadA |
saptame.ahani madhyAhne prodbhUtaM mahadadbhutam || 11b-15
teShAmeko dvijendrastu vedavedA~NgapAragaH |
unmatta iva saMjaj~ne sATTahAsaH punaH pumaH || 11b-16
divyaM nR^ittaM samAlebhe divyaM geyaM tathaiva cha |
mAhesvareNa bhUtena samAviShTo vimohitaH || 11b-17
vismitAH sarva evAsaMstasminsadasi ye sthitAH |
sa cha vai divyanR^ittante devAveshI vacho.abravIt || 11b-18
asminmuhUrte kailAsAdAgataH  parameShThinaH |
shAsanaM samupAdAya mUrdhnA sarvajagatguroH || 11b-19
vartamAnaM pashUnAM cha gopAlAnAM cha saMkaTam |
vane nivasatAM j~nAtvA prANinAM cha mahadbhayam || 11b-20
yuShmadarchAvisheShAchcha sauShThavAchcheha karmaNaH |
vacho govR^iShabhaktyA cha pashUnAM patirabravIt || 11b-21
sha~NkukarNAshu gatvA tvaM yamunAtIravAsinAm |
ArtAnAM brUhi madvAkyaM samAvishya dvijottamam || 11b-22
sarvaprANiShu sarvatra dvAparAnte mahAsuraH |
manuShyaloke bhogArthaM dR^iShtvA bandhUnanekashaH || 11b-23
jAtaH kAlaH kalirnAma virochanasuto balI |
anujAto baleH pUrvamasurendro mahAbalaH || 11b-24
viShavR^ikShaH kapittho.abhUtkAlindyA dakShiNe taTe |
prabhUtaskandaviTapaH khagAmairanupAsitaH || 11b-25
parivArAstamAshritya bahubhR^ityAstadAshrayAH |
viShkaNTakino vR^ikShA latA va||yashcha jaj~nire || 11b-26
tasya bhAryAH sapakShAshcha sahasratanayAstathA |
gobhUtA vatsabhUtAshcha charanti yamunAtaTe || 11b-27
nirgopA vanagAvastA darpayuktAH savatsakAH |
viShavR^ikShasya cha phalamupayu~njanti nirvR^itAH || 11b-28
sa cha dvAdasavarShAnte vR^ikShaH puShpaphalAkulaH |
tadA bhavanti rogAshcha tadgandharasamurChitAH || 11b-29
sa tu puShpitamAtreNa bhavetphalayuto drumaH |
visR^ijankaTukaM gandhaM vyAdhInAmAkaraM muhuH || 11b-30
purA tadvanamutsR^ijya jIvanti prANino bhayAt | 
drumANAM cha bhavedvyAdhirvR^ikShAveshasamusthitaH || 11b-31
asminkAle hi gopAlAH prAyashastadvanaM gatAH |
gobhiH saha charanti sma te vR^ikShasyAvidUrataH || 11b-32
paryAyAddvAdashAbdAnAmasminkAle kramAgate |
vR^ikShashcha puShpaphalavAnkapitthaH samajAyata |
atyAsannatayA kaShTamabhUdatranivAsinAM || 11b-33
anyachchAha mahAdevo nandagopasutAvubhau |
viShaM cha viShavR^ikShaM cha shaktau shIghramapohitum || 11b-34
itaH paraM vyAdhayashcha na bhavantIha pUrvavat |
gAvo gopAshcha jIvantu prasAdAtparameShThinaH || 11b-35 
ahaM tatra gamiShyAmi yatrAste parameshvaraH |
ambikAkuchakastUripa~NkAM~NkitabhujAntara |
ityuktvAveshito vipraH saMj~nAM svAmAptavAMstadA || 11b-36
atha sarve tu gopAlAH  saMpraikShanta parasparam |
rAmakR^iShNau visheSheNa prekShante sma mudAyutAH || 11b-37
teShAmi~NgitamAkAraM j~nAtvA kR^iShNaH svabAndhavAn |
idamAha vacho dhImAnmadhuraM madhurAkR^itiH || 11b-38
shAsanAddevadevasya vayaM sarve viShadrumaM |
yAsyAmo gopavR^iddhAshcha tiShThantvatra sabAlakAH || 11b-39
ityuktvA sahasA kR^iShNaH kR^itvA viprAnpradakShiNam |
devAlayaM cha taddhImAnprayayau yamunAvanam || 11b-40
saMkarShaNena sahitA yuvAno gopapuMgavAH || 
siMhanAdaM prakurvantaH kR^iShNasya purato yayuH  || 11b-41
muktarogA ganapateH pashchAdAgamanAddhareH |
pR^iShThataH sarvagopAlA brAhmaNashcha tamanvayuH || 11b-42 
vichinvAnA yathoddiShTaM sarvatra yamunAtaTe |
AgnAya tiktaM rUkSham cha durgandhaM ghrANaduHsaham || 11b-43
tamapashyannadItIre prabhUtaM vR^ikShamuchChritam |
dUrAdevAmbaratale vanasyopari ketuvat || 11b-44
TakkaiH kuntaiH kuThAraishcha khanitrairaparairddR^idhaiH  |
ChittvA te tadvanaM ghoramatidurvedamAyasaiH |
drumavallIlatArUpairdAnavairabhirakShitam || 11b-45
viShavR^ikShAMshcha tAMshChitvA tAvubhau rAmakeshavau |
jagmatustasya vR^ikShasya samIpaM prANividviShaH || 11b-46 
tau taM dadR^ishaturdaityaM vR^ikShabhUtamavasthitam |
triMshadvyAmAyataskandhaM tadardhapariNAhinam |
atyuchChritaM mahAshAkhaM sarvaprANinirAshrayam || 11b-47
tau samIkShyAshu gahane savatsA madagarvitAH |
adR^iShTamAnuShAH pUrvaM gAvastasthuH kutUhalAt || 11b-48
tAvubhAvapi saMprekShya rAmakR^iShNau viShadrumam |
pakvairapakvairbAlaishcha sarvataH saMvR^itaM phalaiH || 11b-49
saMrabdhau kAShTapAShANaiH shAtayAmAsatuH phalam |
uchChritya bAhU vipulau nirbhujya dashanachChadam || 11b-50
vikShepaM chakratuH khaNDaiH kAShThAnAamashmanAmapi |
phalAnyashAtayatkR^iShNo hastAbhyAM kAShThasha~NkubhiH || 11b-51
hastagrAhyAnanekAMshcha kAShThAnpAShANasaMchayAn |
pradaduH satvarA gopAstayorhasteShu sarvataH || 11b-52
udyabhyAhatya tairevamUrdhvavaktrAvubhAvapi |
phalAni kumbhamAtrANi pAtayAMchakratuH kShitau || 11b-53
tau bR^ihadbhiH samAghnantau bahushAkhAsvanekadhA |
pAtyamAnaiH phalaishchaiva chakratustumulaM svanam || 11b-54
gopAshcha neduH saMhR^iShTA nedatustau cha siMhavat |
phalashAtanajashchAsIdekIbhUto mahAravaH || 11b-55
tAshcha gAvo bhR^ishodvignA AsuraM bhAvamAshritAH |
dR^iShTavantyashcha shR^iNvantyaH prAgadR^iShTashrutaM vane || 11b-56 
ghorA bhayAnakA gAvaH savatsAstAnabhidrutAH |
nihantuM nishchitA bhUtvA gopAlAnabhisaMgatAH || 11b-57
dantairviShANaiH pAdaishcha |A~NgUlairmastakaiH khuraiH |
samAhatya nijaghnustAnsakR^iShNamusalAyudhAn || 11b-58
hanyamAnA vane gopAH pasubhirbhImavikramaiH |
ashaknuvantaste tatra viprajagmurdisho dasha || 11b-59
humbhAravAshcha nAdAshcha cheShTAshcha vividhA guNAH  |
yathA syuH saurabheyANAM na santyAsAM tathA kvachit || 11b-60
gavAM bhAvochitaH kR^iShNastatsarvamupalakShya cha |
svayaM cha gopo medhAvI bAlo.api nipuNaH sadA || 11b-61
vij~nAya dAnavagaNaM tato gorUpadhAriNam |
AkArairi~NgitairyuktyA nishchitaH sa tu buddhimAn || 11b-62
tasminmuhUrte chatvAro vatsabhUtAH kaleH sutAH |
samAghnansahasA kR^iShNaM lalATaishcharaNaiH khuraiH 11b-63
sa tIkShNamAhataH kR^iShNo vatsaistairvItasaMbhramaH |
hastAbhyAmabhijagrAha saMhatAnvAtaraMhasaH || 11b-64
teShAM balena vij~nAya teShu hastagateShu cha |
daityA niHsaMshayamiti harirnishchitavAnayam || 11b-65
tatkShaNAdavichAryaiva prArabdhaM kAryamAtmanaH |
ekaikameShAM chikShepa pAdAnsaMgR^ihya lIlayA |
dakShiNena kareNaiva gruhItvA chetarAnapi || 11b-66
evaM vatsairabhighnantaM sarve vatsA visShadrumam |
kR^iShNaM dR^iShTvAbhyadhAvanta visR^ijyAnyAnvimarditum || 11b-67
tAnsarvAnekahastena saMdhArya sa mahAdyutiH |
apareNAhanadvatsairuchChritya balavAndrumam || 11b-68
tataH saMbhUya te vatsAH sarvatashcha samAdravan |
samAhananta saMrabdhAH pAdairdantaishcha mastakaiH || 11b-69
tAnhatvA balavAnkR^iShNaH pAdajAnvaM sakUrparaiH |
vidhUyApAtayadbhUmau svakAryamanutasthivAn || 11b-70
nR^ityanniva babhau kR^iShNa kurvannabhinayakriyAm |
sharIreNa samagreNa kR^iShNaH kamalalochanaH || 11b-71
tenotsR^iShTaishcha tairvatsaiH sAravadbhiranekadhA |
babha~njurvR^ikShashAkhAstaM hanyamAnA balIyasA || 11b-72
ugramuchchaistaraM bhUyo vatsadrumasamAgame |
prAdurAsAtikaTukam tanmahAbhairavaM ravam || 11b-73
vR^ikShashAkhAvibhinnA~NgAH kAleyAste mahAsurAH |
petuH prithivyAM svairdehaiH shavabhUtA mahAsurAH |
phalaishcha sahitAH shAkhAH shAkhAbhiH sahitAH shavAH 11b-74
tatrAsIdrudiraklinnA bhUmiH kiMchitkShaNAntare || 11b-75
tasminkolAhale vR^itte gAvastadvatsamAtaraH |
abhipetuH samudvignAH sarvAstA yatra te sthitAH || 11b-76
tA ApatantIrevAdau balavAnrohiNIsutaH |
bhartsayankAShTadhAtaishcha bhrAmayansarvatodisham || 11b-77
hanyamAnAnsutAndR^iShTvA prAgadR^iShTashrutena cha |
mahAraveNa sodvignAH svayaM chApi bhR^ishAhatAH || 11b-78
tAH samuchChritalA~NgUlAH stabdakarNashirodharAH |
bhayAd~nchitalomAno vivishuH sarvato vanam || 11b-79
asurAH pashavastAsAmanvayo niShphalo bhuvi |
adhyApi saMcharantyeva mahAraNye janAvR^ite || 11b-80December 7, 2008 

11c (pp. 51-54) 

vaishaMpAyana uvAcha

atha dAmodaraH shIghraM hastaprAptA~NgasaMhatim |
dikShu sarvAsu vatsAnAM kShipanvR^ikShe babha~nja ha || 11c-1
ubhAbhyAmapi hasthAbhyAM yugapachcha pR^ithakcha saH |
ekagrAhaishcha bahubhistairvatsairvR^ikShamAhanat || 11c-2
kShipyamANaistato vR^ikSho vatsairbhagno.atha viShNunA |
sAravanto hatA vR^ikShA vatsAshcha nihatAstathA || 11c-3
asheShamevA vatsAnAM kShayaM nItvA janArdanaH |
nanAda siMhavatkR^iShNaH saMkarShaNasahAyavAn || 11c-4
samAsanna sharIrAste shavabhUtAshcha dAnavAH |
sarvato viShav^RikShasya sherate dharaNItale || 11c-5
dAruNaishcha vapurbhistairbhagnaira~NgairanekadhA |
AplutA rudhiraugheNa virejurvismayAvahAH || 11c-6
dR^iShtvA tatkarma kR^iShNasya vismitAstatra ye stithAH |
asAdhyaM sumahatkAryaM kR^itvA kR^iShNo vyavastithaH 11c-7
atha pUrvajamAmantrya kR^iShNaH kamalalochanaH |
seShaM vR^ikShaM samunmathyA gopAlairdahatsaha || 11c-8
viShakaNTakino vR^ikShAstatra ye tAnvyanInashat |
tato va||yashcha bhUyiShTA ye cha gulmAstadAshritAH 11c-9
ChittvA saMgrihya tAnsarvAnbhagno yatra viShadrumaH |
tatra parvatavadrAshiM kR^itvAgniM samupAnayat || 11c-10
samUlaskandaviTapaM viShavR^ikShamasheShataH |
adahatpatitaiH sArdhaM phalaiH puShpaiH shavaistathA || 11c-11
adahattadvanaM sarvaM saparvatamahAdrumam |
bhUyiShTaM grIShmakAle tu shuShkaparNatR^iNolapam || 11c-12
bhasmAvasheShaM saMdahya shAnte tasminvibhAvasau |
AkAshAtpuShpavR^iShTishcha papAta dharaNitale || 11c-13
vavau vAyuH sukhasparshaH prashAntamabhavadrajaH |
devaduMdubhayo nedurnIrujaM chAbhvadvanam || 11c-14
tato rAmashcha kR^iShNashcha pUjyamAnau mudA yutau |
gopAlairbrAhmaNaiH sArdhaM pratiyAtau mahAvanAt || 11c-15
samUlaghAtaM saMdahya siddhArthAstaM mahAdrumam |
gopAlAH kR^itakarmANashchakruH siMhadhvanIm muhuH || 11c-16
pravishya yamunAM gopA jalakrIDAstvanekashaH |
sakR^iShNA gopamukhyAshcha chakrurnityavihAriNa || 11c-17
jalavAdhyAnnanekAni vAdayantaH parasparam |
chakruH shikShAvisheShAMshcha vyAyAmAMshcha jalAshrayAn || 11c-18
nR^ityantaH praharantashcha gAyanto gopadArakAH |
Ali~NgantaH pramuditA la~NghayantaH parasparam || 11c-19
yuddhamArgaM cha saMvyUhya chakruryuddhakramaM muhuH |
jalagUDhasharIrAste cherurnadyAmadhogatAH || 11c-20
antashchopari toyasya rAmakR^iShNau mudA yutau |
prashasyamAnau gopAlaiH svAmitvamupajagmatuH || 11c-21
athAparAhnasamaye visheShitajalakriyau |
samutteraturIshau tau sayUthAviva yUthapau || 11c-22
nandagopaniyogena tatrAsIdpUrvameva hi |
parikalpitamannAdyaM putrayorutsave sati || 11c-23
tatastasya niyogAchcha siddhamAhAramAhR^itam |
nyavedayaMshcha tatraiShAM gopanAryaH sadArakAH || 11c-24
tatra tau vimale vastre paridhAya svalamkR^itau |
Ajahrurashanam bhR^iShTamamR^itaM vibudhA iva || 11c-25
bhakShyaM bhojyaM cha peyam cha vidhivatvya~njanAnvitam |
AhR^ityAchamya tatraiva kaMchitkAlaM vishashramuH || 11c -26
tatra ma~NgalasaMyuktAH shakunA yamunAtaTe |
shivAshcha lokasidddhyarthaM shivA vAcho vavAshire || 11c-27
tata uthAya gopAlAH svadeshAnprati niryayuH |
goniveshaM mudA yuktAH sAyAhne vItakalmaShaH || 11c-28
nR^ityanta prahasantashcha dhAvantashcha parasparam |
Ali~NgantaH pramuditA la~NghayantastathApare || 11c-29
sabhrUvilasitAM vINAM vAdayantastathApare |
pratiyAtAH sukhaM gopAH sukaNThA madhurasvarAH 11c-30
paTahAnAM ninAdashcha veNuvINAvimishritaH |
samantataH prAdurAsItkR^ito gopairmudAnvitaiH || 11c-31
evaM sambhUtamatulaM shabdaM kurvankumArakAH |
praharShamatulaM labdhvA bhejire vAsameva te || 11c-32December 7, 2008