harivaMsha, Volume II, Appendix 1, pp.54-62, BORI 1971

12
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @ yahoo.com

kR^iShNasya nIlayA saha vivAhaH

12a (pp. 54-57) 

vaishaMpAyana uvAcha

syAlo.atha nandagopasya mithileShu gavAM patiH |
pravR^iddhagodhano dakShaH kumbhako nAma nAmataH || 12a-1
dAtA dugdhasya sarveShAM takrasya cha ghR^itasya cha |
janasya priyavA~N nityaM yashodAyA jaghanyajaH || 12a-2
dharmadA tasya bhAryAsIddharmadaiva cha nAmataH |
sA sUtApatyayugalaM shobhanaM gopabhUShaNam || 12a-3
tasyostatra pumA~njAtaH shrIdAmA nAma vishrutaH |
sarvaishcha sadguNairyuktaH sarvaprANimanoramaH || 12a-4
nIlA nAma cha kanyAsIdrUpaudAryaguNAnvitA |
hasantI gamanairhaMsAnbhUspR^iShTacharaNAnmuhuH || 12a-5
padmapatranibhau pAdau vartulAyataja~NghinI |
lInAsthijAnusaMdhAnA mAMsalorudvayA mR^iduH || 12a-6
rathavisthIrNajaghanA mR^idUtkIrNagaLatrikA |
vishAlorusamAviShTA chakranAbhirmanoramA || 12a-7
kramAdUrddhvavalI nimnatanumadhyatanUruhA |
suvarNakumbhasadR^ishau dR^iDhau pInau stanau mR^idU || 12a-8
dhArayantI mR^idusparshA kAmasya jananI nR^iNAm |
kambugrIvA sunAsA sA sukapolamanoharA || 12a-9
shubhavidrumabimboShThI sudatI shubhanAsikA |
vinidrAmbujavaktrA sA nIlolpalanibhekShaNA || 12a-10
vilAsinI sukarNAntA smarachApanibhe ubhe |
bhrUvau dadhAnA susnigdhA ardhachandralalATikA || 12a-11
dIrghaku~nchitakeshADhyA lakShaNaiH sakalairyutA |
trilokaratnabhUtA sA visvachittavilolinI |
yauvanasthA sukAntA~NgI devamartyavilobhinI || 12a-12
tAM vavruH sarvabhUpalA bhUyo bhUyo vishAM pate |
na teShAM kasyschiddattA pitrA vidhibalAshrayAt || 12a-13
etasminneva kAle tu vR^iSharUpA mahAsurAH |
kAlanemisutAH sapta vikrAntA bAhushAlinaH || 12a-14
tadA devAsure yuddhe viShNunA prabhaviShNunA |
samgrAmAnbahushaH kR^itvA tena yuddhe jitAstadA |
disho mUDhAH prajagmuste viShNuM hantuM samudyatAH || 12a-15 
yAvatkR^iShNo yadukule jAto daiteyasattamAH |
j~nAtvA viShNuM yadukule yatnavantaH samutthitAH || 12a-16
vR^iSharUpadharAH sapta kumbakasya vraje vasan |
balavanto mahAshR^i~NgA mahAkukShishirodharAH || 12a-17
lambasAsnA mahAgrIvA mahAkumbhakakudminaH |
pR^ithudIrghamahAvAlAH pR^ithutIkShNakhurAH kharAH || 12a-18
dIrghavaktrA dIrghadantAH kuNDanetrA sukarNakAH |
nityadR^iptA mahAhrAdAstrAsitAH sheShagogaNAH || 12a-19
te vR^iShAH sarvato jagnurgAshcha vatsAmshcha durmadAH |
garbhAnAstrAvayansarvAngavAM sasyAnyabhakShayan || 12a-20
videhasasyajAtAni bhakShayitvA muhurmuhuH |
sasyAnAM pAlakAnsarvAnAdhAvanti sma sarvataH |
kumbhakasya vraje rAtrau vasanti sma mudAnvitAH || 12a-21
kR^iShIvalAstataH sarve rAj~no mithilavarmaNaH |
nyavedayaMstadA sarvaM vR^iShaiH sasyavinAshanam || 12a-22
yAnyeva tava sasyAni rAShtre jAtAni sarvashaH |
bhakShitAni samastAni kumbhakasya vR^iShairnR^ipa |
saptabhistaiH samudrikttairdamanena vivarjitaiH || 12a-23
te nivAryA mahIpAla yadi te syAjjagatrayam |
sAdayanti muhuH sarvAnnaShTA rAjanbhavatprajAH || 12a-24
iti teShAM vachaH shrutvA rAjA janakasaMbhavaH |
dUtaiH kumbhakamAhUya vachanaM chedamabravIt || 12a-25
tava sapta vR^iShA gopa nirdamAH sasyaghAtakAH |
damyantAmadya sarve te vRiShAH sarvaprayatnataH || 12a-26
anyathA daNDya eva syAtsabandhuH saprajo bhavAn |
gachCha gopairmatiyutairdamane kushalaiH samaM |
damyantAM te vR^iShAH sapta na bhayaM vidyate tava || 12a-27
atha rAtrau kvachiddR^iptAndAnavAn vR^iSharUpiNaH |
gopAlairaparaiH sArdhaM niyantumupachakrame |
rajjuhastAstadA sarve mandaM mandamupAyayuH || 12a-28
atha te ballavAndR^iShTvA rajjuhastAnsamantataH |
huMbhAravaM prakurvANA gopAnevAbhidudruvuH |
tAnkhuraiH shR^i~NgakoNaishcha samAjagmuH samantataH || 12a-29 
te hatA gopamukhyAstairgataprANAH samaM bhuvi |
patitAH sherate bhUmau vajrabhagnA ivAchalAH || 12a-30
dArakA dArikA vatsAstairhatAH patitA bhuvi |
sherate mR^itabhUyiShThAH kumbhakasya vraje sma ha || 12a-31
nishcheShTamabhavatsarvaM vrajaM nihatadArakaM |
na shekuste vR^iShAnroddhuM dR^iDhairdAmAbhirudyatAH |
nirvIryoH sarva evAmi bhagnAstairvR^iSharUpibhiH || 12a-32
vraje tasminmahIpAla nihate cha tathA hate  |
visaMj~naH kumbhako bhUtvA nishcheShTaH samapadyata || 12a-33
tato vimR^ishya tairgopairmatimevaM samAdadhe |
taptAnAM vR^iShamallAnAM damitA yo bhavedbhuvi |
tasmai kanyAM pradAsyAmi nIlAM nIradalochanAm || 12a-34
gopAH sarve samAyAntu ye gopA goShu jIvinaH |
shUdrA vA ye samarthAH syuste cha gachChantu sarvashaH |
evamAghoShayAmAsa kumbhakaH sa vraje kila || 12a-35


December 09, 2008

12b (pp. 57-58)

vaishaMpAyana uvAcha

tato gopagaNaH sarvo mithilAmanvavartata |
vR^iShAnsapta samAhatya nIlAM gR^ihNAma yatnataH |
iti gopAH samAjagmuH pratyekaM tAM jighR^ikShavaH || 12b-1
mithilA rAjadhAnI sA na kvachidballavairvinA |
gopAlamayamevaitadrAShTraM mithilavarmaNaH || 12b-2
te gopAstvAyatabhujA vistIrNabalasaMyutAH |
AsphoTitabhujA mattAH pratyekaM vR^iShamanvayuH || 12b-3
kumbhakasya tadA dUtairAhUto gopanandanaH |
gopAlairaparaiH sArdhaM nandagopaH samAyayau || 12b-4
rAmakR^iShNau cha saMyAtau kumbhakasya vrajaM kila |
dArakairaparaiH sArdhaM savayobhirmudAnvitaiH || 12b-5
mayUrA~NgatachitrA~Ngau nIlaku~nchitamUrdhajau |
pIte vasAnau vasane harichandanacharchitau || 12b-6
vanamAlAkR^itoraskau dAmayaj~nopavItinau |
shikyAlambadghaTakarau parNavAdyavinodinau || 12b-7
kiMkiNIjAlasaMhrAdau shikhipichChairalaMkR^itau |
veNuvINAkR^itaravau shR^i~NgadhvanisamAkulau |
divisthairdevagandharvairanuyAtau mahAmatI 12b-8
gopAste naubhiruttIrya yamunAmUrmimAlinIm |
ga~NgAM chaivAbhisaMyAtA mithilAM kR^iShNasaMyutAH || 12b-9
kumbhakashcha mahAbudhirmaithileyo mudAnvitaH |
nandagopaM tadA dR^iShTva saputraM cha samAgataM || 12b-10
utthAyAgre samAgamya samAli~Ngya mudAnvitaH |
bR^isIM saMchodayAmAsa yashodAM chaiva dharmadA || 12b-11
balabhadrasya kR^iShNasya shrIdAmA chAsanaM dadau |
kR^isaraM pAyasaM chaiva tathA dadyodhanaM bahu |
nivedya nandagopAya saputrAya mudAnvitaH || 12b-12
apUpAH saktavo dhAnAH sharkarAkShIramishritAH |
dattAH kR^iShNAya rAmAya nandAyAtha sajAtaye || 12b-13
evaM prItAH sumanaso nandagopapuraHsarAH |
UShuH sukhaM tadA rAtrau  gopAlAH sarva eva te || 12b-14
atha tasyAM vR^iShA rAtrau goShu vaishasanaM muhuH |
pratyekaM sapta te mallA dAnavA vR^iSharUpiNaH |
vatsA~njaghnuratho gAshcha kutIrbhUyo babhan~njire || 12b-15
AgantukAMstadA gopAnrAtrau yuddhAya niHsR^itAn |
jaghnuH shR^i~NgaiH khuraishchaiva shiShTA gopA disho yayuH |
humbhAravaM prakurvanto diggajA iva tasthire || 12b-16
rajjUshChitvA ghaTanbhitvA kIlakAnatha shikyakAn |
vatsAnvidrAvayAmAsurgAshcha rAjandisho dasha || 12b-17
tataH prabhAte vimale vyuShTA sA rajanI kila |
vR^iShAstathurmahAnAdAstasminkumbhakaveshmani || 12b-18
diggajA iva saMhnAdaM humbhAravapuraHsaram |
chakrire parvatAkArAH kAlAntakayamopamAH || 12b-19


December 10, 2008

12c (pp. 58-60)

vaishaMpAyana uvAcha

atha tasyAmavasthAyAM nishcheShTaH kumbhakaH kila |
vR^iShAMstathAvidhAndR^iShtvA vrajaniHsheShakAriNa | 
gopAnsarvAnsamAhUya vachanaM chedamabravIt || 12c-1
shrUyantAM mama vAkyAni gopA nandapuraHsarAH |
vR^iShAH sapta samudbhUtA vraje.asminmadadurmadAH || 12c-2
siMhA iva grahAkrAntA diggajA iva daMshitAH |
apratarkyA anAsAdyA gopagopIvyatikramAH || 12c-3
yatnAshcha bahavo.asmAbhiH kR^itA roddhumimAnmuhuH |
eShAmekaM balAdyodddhuM na shaktAH smeti saMgatAH |
bhItAstebhyo muhurgopA visaMj~nA paryaTAmahe || 12c-4
kiM cha rAj~nA muhurdaNDyA vayaM mithilavarmaNA |
gatimeShAM na jAnImo nAgatiM  na cha chintitam || 12c-5
na cha te kevalavR^iShA rAkShasA vA vR^iShAtmanA |
daityA vA dAnavA vApi yakShagandharva eva vA |
asmadutsAdanArthAya vraje.asminsamupasthitAH || 12c-6 
yuShmAkamAgatAnAM tu yo vR^iShAndamayiShyati |
tasyeyaM sarvakalyANI nIlA deya manasvinI |
nIlA sumadhyamA tasmai dattA kamalalochanA || 12c-7
ityuktvAhUya tAM kanyAM gopamadhye karotthitAm |
yUnAM manAMsi chAkShINi tasyAmeva prapedire || 12c-8
stanayoH sthitimAjagmuH keShaMchinnetrapa~Nkaje |
anyeShAmadhare chaiva pareShAM cha sumadhyame |
evaM vyAlolamanaso gopAshchitrasthitA iva || 12c-9
tatra nandasutaH kashchijjyeShThaH kR^iShNasya saMmataH |
sa tadAghoShayadvAchA damayiShye vR^iShAnamUn |
iti pratasthe tAnhantuM daiteyAnvR^iSharUpiNaH || 12c-10
bhujAvAsphoTya ruddho.api pitrA yatnavatA tadA |
iyeSha yoddhuM mandAtmA yAnna shaknoti mAdhavaH || 12c-11
rAvaNasya raNe hanta yashcha hantA sumAlinaH |
teShAM madhye  samAsthAya humbhAravamathAkarot || 12c-12
tena shabdena te sapta vR^iShA ghoShavataH puraH |
khurA~nshR^i~NgAnsamuddhR^itya samuttasthuH samudyataH || 12c-13
teShAm sthitAnAmekasya ghoShavAnmastake.ahanat |
tato gopAH samAgamya siMhanAdaM vyanInadan || 12c-14
Ahato mastake so.atha vR^iSho ghoShavatA tadA |
agre khurAbhyAmAhR^itya ghoShavantaM dadaMsha ha || 12c-15
punaH shR^i~NgenA taM hatvA khurAbhyAM dUrato,akShipat |
vyanInadachcha sahasA gopAnvidrAvayaMstadA || 12c-16
yuvAnastvatha ye gopA nIlAgrahaNalAlasAH |
muShTiM saMvartya saMvartya bhujAsphoTanatatparAH |
gopalIlAM prakurvantasteShAmagre padaM dadhuH || 12c-17
sthiteShu  gopavIreShu te vR^iShA gopaghAtakAH |
sarvAMstA~nshR^i~NgakoNaishcha nijaghnuH sarvatastataH |
mastakaishcha khuraishchaiva nyahananmuditA bhR^isham || 12c-18
te gopA vR^iShadaityaishcha nihatA bhuvi pAtitAH |
gatAnbhimukhaM hatvA saMsthitAH  sumahAvR^iShAH || 12c-19
humbhAravaninAdena bhIShayantaH sagogaNAn |
gopAlAngopamukhyAMshcha balAdvidrAvya daMshitAn |
valmIkAnkhAdayanto vai taTaghAtaM prachakrire || 12c-20
kumbhako nandagopashcha ye vR^iddhA goShu jIvinaH |
kR^ityamUDhAH susaMvR^ittAstadA gopapuraHsarAH |
rAj~no bhItA babhUvushcha daNDyA vayamiti sthitAH || 12c-21December 11, 2008

12d (pp. 60-61)

vaishaMpAyana uvAcha

atha kR^iShNastadA rAmaM babhAShe vaishase sati |
naite vR^iShA mahAbhAho daityAH sapta samutthitAH || 12d-1
kAlanemisutA Arya mAM hantumiha saMgatAH |
purA mayA hatA yuddhe tadA tArAmaye vibho || 12d-2
ete.atibalino nityaM mayi vidveShakAriNaH |
nihantavyA mayA rAma gogopAnrakShatA samam || 12d-3
etairgopA hatA bhUyo bhUyo hantuM samudyatAH |
vayametairyathAyogaM krIDAM kurmaH sagopakAH || 12d-4
nandashcha kumbhakashchobhau viShaNNau samapadyatAm |
rakShitavyau balAdetau gopau bandhU mayA vibho || 12d-5
nIlAmenAM grahiShyAmi hatvA sapta vR^iShAnimAn |
shrIdAmAnaM sakhitvena grahiShyAmi na saMshayaH || 12d-6
iti nishchitya rAmeNa kR^iShNaH kamalalochanaH |
purasteShAM padaM chakre vR^iShANAM balashAlinAM || 12d-7
te vR^iShA ditijAH kruddhA viShNuM dR^iShTvA puraHsthitam |
pUrvavairaM samAshritya parAhantuM prachakramuH || 12d-8
te samaM sahasA petuH kR^iShNasyopari dAnavAH |
tato yuddhaM samabhavatteShAM kR^iShNasya cha prabho || 12d-9
tato gopagaNaH sarve kR^iShNamevAshritAbhavan |
shR^i~Ngaiste sahasA jaghnuH kR^iShNaM hantumabhIpsavaH || 12d-10
pAdaprahArairaparaiH puchChaghAtaishcha keshavam |
pR^ithkpR^ithaksamAhanyuH pratyekaM vR^iShadAnavAH |
dantairdadaMshurapare khurairanye janArdanam || 12d-11
tataH kR^iShNo ruShA muShTiM saMnihitya jaghAna ha | 
teShAmekaM kShaNAddhatvA punaranyaM jaghAna ha || 12d-12
krameNa muShTyA tAnsarvAnhatvA daiteyagopatIn |
nIlAM haste gR^ihItvAtha kR^iShNastasminvyarochata || 12d-13
kumbhako nandagopaM taM provAcha vrajasaMsadi |
prasAdAttava putrasya jIvAmo vigatajvarAH |
saputrAH saha gopAlaiH savatsA godhanaiH samam || 12d-14
vR^iShaishcha saptabhirnanda hatA gAvaH sahasrashaH |
garbhAshcha niHsR^itAstAvadvatsAstAvanta eva hi |
yataste nihatA nanda sukhaM tasmAdavApnumaH || 12d-15
gosahasraM tava vibho mahiShA mahiShIshataM |
yAvadichChasi vA nanda tAvatte vai dadAmyaham |
nIlAyai lakShmayutaM dAsyAmi bahugodhanam || 12d-16

nandagopa uvAcha

alaM mama vibho tAta gobhirvatsairdhanairapi |
tiShThantAmadya gAvaste gAvo me bahavo matAH || 12d-17
ghR^itavatyaH kShIravatyo babhUvUH putrajanmataH |
yadA cha kR^iShNa udbhUtastadAprabhR^iti me vraje || 12d-18
yAvaddugdhaM samudbhUtam tAvadeva ghR^itaM bhavet |
gulme gulme madhu bhavetsvAdU svAdU bhavatyalam || 12d-19
gAvo vatsAshcha nIrogA jAte kR^iShNe vraje mama |
alpakaM na cha me syAttadgehe svaM kR^iShNasaMnidhau || 12d-20
yAsyAmyahamatho gopa gR^ihAyAbhyanujAnatAm |
ityuktvA prayayau nandaH savrajaH sahagogaNaH || 12d-21
kR^iShNashcha nIlayA sArdhaM shrIdAmnA saha saMgataH |
sAkaM cha balabhadreNa yayau vR^indAvanaM vanam |
prApya vR^indAvanaM gopA remire saha keshavAH || 12d-22December 12, 2008 

12e (pp. 62)

janamejaya uvAcha

aho chitramaho chitraM mAdhavasya jagatpateH |
krIDeyaM vAsudevasya gopalIlAM prakurvataH || 12e-1
dhanyAsta eva deveshaM gopaveShavibhUShitam |
apashyandevamIshaM ye mayUrA~NgadabhUShaNam || 12e-2
kIladAmAsthitakaraM kiMkiNIkvaNitA~Ngadam |
tAlageyarataM devaM parNavAdyAntaraiShiNam || 12e-3
bANapuShpasphuTanmauliM nIlameghanibhaM hariM |
pashyanti devamIsheshaM namastebhyaH punaH punaH || 12e-4
hatvA vR^iShAnhariH sapta punarAgamya mAdhavaH |
vR^indAvanaM sarAmastu gopaiH saha mahAmune |
akaroktiM jagannAthastanme brUhi tapodhana || 12e-5

vaishaMpAyana uvAcha

tasyAM sharadi govindaH sukhaM vR^indAvane vane |
chachAra godhanaiH sAkaM jagatAM prItivardhanaH || 12e-6
December 12, 2008