harivaMsha, Volume II, Appendix 1, pp.62-65, BORI 1971

13
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @ yahoo.com

vAmadevabharadvAjayoH kR^iShNadarshanArthaM vR^indAvanAgamanam 

bhANDIre sukhamAsInaM viharantaM janArdanam |
vAmadevabharadvAjau tatra prAptau yardR^ichChayA || 13-1
kR^iShNAjinadharau dAntau niyamavratakarshitau |
ga~NgAtIrthAya saMkrAntau bhAskarau dvAvivAgatau || 13-2
bR^ihatpi~NgajaTAbhArapratibaddhashirodarau |
pramANaM  sarvalokAnAM vedavedA~NgapAragau || 13-3
valkalAjinasaMvItau munI yamaparau sadA |
namaskartuM tadA vIra bhANDIraM yakShasevitam || 13-4
pradakShiNaM samudyuktau vatsapalAnmahAmunI |
dadarshatuH samaM vatsAnkAlayAnAMshcha gogaNAn || 13-5
paprachChatustadA tatra bhANDIradrumavAsinaH |
he vatsAH kva cha no mArgo yamunAtIrthadarshane |
kva cha tIrthaM susopAnaM jhaShagrAhavivarjitam || 13-6
shrutvaitaddArakA vAkyaM jahasurmunipuMgavau |
mArgaj~nA na vayaM bAlA j~nAnibhyaH saMprapR^ichChatAm |
kuto.atra yamunA shubrA kuto mArgaH kuto vayam || 13-7
etasminnantare kR^iShNasteShAM vAkyaM tayorapi |
shrutvA tau samupAgamya vaktumevaM prachakrame || 13-8
eSha vAM patha AdeShTA gavAmiva suyantritaH |
ahaM nandasya tanayaH kR^iShNa ityabhivishrutaH || 13-9
mamAyamagrajo rAmashchandramA iva bhAsate |
AvayorgogaNaH sarvo vachanaM cha nishamyatAm || 13-10
etaddadhyodhanaM samyaggR^ihyatAM yadi rochate |
pAyasaM surasaM dugdhaM dhAnAshcha guDamishritAH || 13-11
evamukte tatastasminkR^iShNe kamalalochane |
tau kAvimAviti tadA  samAdhiM jagmaturmunI || 13-12
tau netrANi samunmIlya prItau dR^iShtvA jagatpatim |
idamUchaturadhyAtmaM munI kR^iShNasya saMmatam || 13-13
tvAmAdiH sarvabhUtAnAM madhyamantastathA bhavAn |
sraShTA sarvasya |okasya pAtA bhoktA janArdana || 13-14
sraShTA vedasya yaj~nasya haviShAbhR^itvijAM hare |
karmaNAM phalabhoktA cha phaladaH karma kurvatAm || 13-15
niSheddhA duShTasattvasya hantA tvaM tamasAM paraH |
netre te bhAnushashinau nAsikA cha samIraNaH || 13-16
vAchaH sarasvatI devI jihvA medhaH prakIrtitaH |
dantAshcha parvatA j~neyA karNaH pAtAlagocharaH || 13-17
lakShmIrvakShastu vij~neyA vAmo bAhustu shaMkaraH |
skandashcha dakShiNo bAhura~ngulyaH sAgarAH smR^itAH || 13-18
ambaraM kukShirityuktaM vivarANi dishaH smR^itAH |
rodasI tava pAdau cha keshA devAH smR^itA hareH |
lomAni yakShagandharvAH pishAchA rAkShasA vibho || 13-19
yAnyeva vastujAtAni |oke dR^iShTAni mAdhava |
tAni gAtreShu pashyAmaH  puruShottama te hare || 13-20
adho bhavantaM bhagavandrakShyAmaH sakalAtmanA |
bhavantamUrdhvaM pashyAmo bhavantamatha  pR^iShThataH |
pArshvataH puratashchaiva bhavantaM vIkShya nirvR^itAH || 13-21
tvamAdau kroDadaMShTrAgre adadhA gAM saparvatAM |
yathAsthAnaM pratiShTApya hiraNyAkShaM prajaghnivAn || 13-22
nArasiMhavapurbhUtvA devamAnuShakaNTakam |
daityendraM hatavAnviShNo rAjyaM dattvA marutvate || 13-23
jamadagnisuto bhUtvA hatavAnpitR^ighAtakam |
kArtavIryaM mahAtmAnaM sakalakShatrakaNTakam || 13-24
raghoranvayamApannastvameva jagatAM pate |
gatvAbdau setunA viShNo |a~NkAM rAvaNapAlitAm || 13-25
rAvaNaM sasutaM hatvA sAnujaM sabalaM prabho |
niShkaNTakamimaM lokamakaroH puruShottama || 13-26
balervAmanatAM gatvA mahImAdAya mAyayA |
dattavAMstridashendrAya pAtAle taM vyadIdadhAH || 13-27
tattadrUpamupAgamya lokAnrakShasi mAdhava |
idAnImapi devesha devadeva yadoH kule || 13-28
avatIrya hare viShNo devapakShavirodhinaH |
gopAlaveShamAsthAya kR^iShNo.asi shubhaveShavAn |
pralambaM keshinaM hatvA hanta kaMsasya mAdhava || 13-29
aho ramyamidaM  viShNo vapurnIlotpalachChavi |
nIlaku~nchitakeshADyamunnidrakamalekShaNam |
vanamAlAkR^itoraskaM rajjuyaj~nopavItinam || 13-30
shikyAlambighaTIkakShaM karIShaprokShitodaram |
kiMkiNIjAlasaMChannakaTishobhi prabhAmayam || 13-31
dAmakIlasamAsaktabhujadvayavibhUShitam |
veNuvINAravaM kurvanparNavAdyamanoharam |
aho manoramaM rUpaM pashyAmastava mAdhava || 13-32
gopAlAste chiraM dhanyA ye rUpamidamIdR^isham  |
pashyanti nityasho viShNo namaste puruShottama || 13-33
namaH kR^iShNavapurdhAtre gopaveShavilAsine |
achintyavibhave tubhyaM sarvagAya namo namaH || 13-34
namaH sakalakalyANakalyANAya namo namaH |
namaH paramatattvAya namaH paramayogine || 13-35
devadeva jagadvAsa sarvakAraNakAraNa |
bhUyaH punarnamasyAmastava yogapadaM hare |
sAdhayAmo namaste.astu tIrthAya jagatAM pate || 13-36
ityuktvA harimIsheshaM tIrthAya munipuMgavau |
jagmatustatra bhANDIre sthitau tau  rAmakeshavau |
chikrIDaturyathAyogaM sagopau rAmakeshavau || 13-37


December 13, 2008