harivaMsha, Volume II, Appendix 1, pp.69-70, BORI 1971
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @ yahoo.com
16
jarAsaMdhena mathuroparodhaH

Agatya yamunAtIraM jarAputraH pratApavAn |
vindAnuvindAvAvantyau dautyena samachodayat || 16 -1
tau gatvA mathurAM vIrau dvAHsthena prativeshitau || 16-2
AsanasthaM tadA rAjannugrasenaM patiM nR^ipa |
tatpArshve cha sthitaM kR^iShNaM balabhadreNa saMgatam || 16-3
vasudevaM mahAvIryaM sAtyakiM cha mahAmatim |
anyAMshcha yAdavAndR^iShTvA samIpasthAnmahIpateH || 16-4
tau tu sarvAnsamAbhAShya kaMsasya pitaraM tadA |
UchatuH sukhamAsInau vAsudevaM cha sAgrajam || 16-5
Aha yuShmAnmahAvIryo jarAsaMdhaH pratApavAn |
shrUyatAM mama yadvAkyaM duHkhitasyAbalasya me || 16-6
sutAdvayaM mahArAja draShTumichChAmi duHkhitam |
vivashaM shokasaMtaptaM duHkhasAgarasaMshritam || 16-7
yattu kaMso hataH saMkhyo kR^iShNena hi balIyasA |
ashskto.ahaM tathA rAjankR^itasya pratikarmaNaH || 16-8
yattu yuddhaM balavatA kR^iShNena kR^itamityapi |
nAtra me vismayaH kAryo balavAnsa hi sAgrajaH || 16-9
kiM tu duHkhaM mahadbhUtaM duHsahaM mama jAyate |
tadduHkhaM duHsahaM manye vaktuM cha mama duHsaham || 16-10
magadhendre mahAvIrye sabale mayi mAnada |
chitrametanmahArAja yatkR^itaM mayi jIvati || 16-11
kR^iShNena sukR^itaM karma mAM matvA pashumityapi |
kiM nUnaM duShkaraM karma kR^itvA kR^iShNastu jIvati || 16-12
jIvatyevaM jarAputre mAvamaMstA yadUttama |
jIvitaM tu samAptaM me kR^iShNe jIvati saMprati || 16-13
ityuktvA punarAhedaM krodhavisphAritAnanaH |
yadi kR^iShNaM sthitaM saMkhye haniShye yadi manmukhe || 16-14
nAhaM kaMso na vA keshI nAriShTo na cha pUtanA |
jarAsaMdhaM mahIpAlaM mAvamaMsthA mahIpate || 16-15
imAmapyaparAM rAjanpratij~nAM shR^iNu keshava |
yadi tvaM matpuro bhUyAstadA hanmi sabAndhavam || 16-16
saMnaddho bhava yuddhAya sthito.ahaM yuddhalAlasaH |
yatra yatra bhavAnyAti tatra tatrAhamAsthitaH ||  16-17
jIvati tvayi govinda jarAsaMdho na jIvati |
AgachCha saha yuddhAya balabhadreNa dhImatA || 16-18
kimebhirbahubhirvR^iddhairugrasenapurogamaiH |
AgachChatu bhavA~nshIghraM balabhadrasahAyavAn || 16-19
sAtayake yuktamevaitatkR^itaM kR^iShNena kiM prabho |
vasudeva yadushreShTha yuktaM putreNa kiM tava |
akrUra vada satyena yuktaM vAtrAnyathApi vA  || 16-20
mR^idhe kR^iShNa yadushreShTha sthiro bhava na cha~nchalaH |
bahunAtra kimuktena na sthiraM tava jIvitam || 16-21
shvaH puriM tava rotsyAmi nAtra kAryA vichAraNA |
ko nvidaM sAhasaM kuryAttvAM  vinA kR^iShNa sAMpratam || 16-22
ityuktvA tau mahAvIryoM virAmaM jagmatustadA || 16-23
ityukto roShatAmnAkShaH kR^iShNa Uche vachastadA |
hataH kaMso mahArAja kimataH sAhasaM kR^itam |
kiM chitraM vada rAjendra hataH kaMsa itIha naH || 16-24
idaM cha tasmai vaktavyaM bhavadbhyAM rAjasattamau |
sthito.asmi yuddhasaMrakto jeShyAmi cha raNe ripUn || 16-25
tvAM hatvA sabalaM saMkhye rAjyamAdAya sAMpradam |
ugrasenAya dAsyAmi satyena cha shapAmyaham || 16-26
ityuktvA virarAmaiva keshavaH keshisUdanaH |
tau tu gatvA tadA sarvaM tasmai cha prochatuH prabho || 16-27

vaishaMpAyana uvAcha |

gate dUtadvaye rAjanmAgadhendraM janAdhipaM |
taM shrutvA rAjarAjendramAhavepsumamarShaNam || 16-28
hantukAmaM jagannAthaM balabhadraM cha mAgadham |
pratApaj~nA hi yadavo mAgadhasya mahAtmanaH |
sha~NkamAnA bhayaM tasmAjjarAsaMdhAnmahIpateH || 16-29
sthite hi lokanAthe.asminsarveShAM balahAriNi |
sa prAtApo hi balavAnmagadhendrasya sarvataH || 16-30


February 4, 2009