harivaMsha, Volume II, Appendix 1, pp.71-73, BORI 1971
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @ yahoo.com
17
yAdavajarAsaMdhayuddham

rukmiNaM pa~nchaviMshatyA vAsudevaH samarpayat |
Ajaghne keshavaM tAbhyAM sharAbhyAM bhojavardhanaH || 17 -1
rukmI tu vAsudevasya jyAM ChettuM parichakrame |
j~nAtvaiva vAsudevo.api dhanushchichCheda tasya ha || 17-2
saMChinnadhanvA bhojo.api shaktiM jagrAha saMyataH |
tayA jaghne hariM vIraH so.achChinattAM sharairapi || 17-3
punaranyAM mahArAja gadAM preShitavAnnR^ipa |
chichCheda tAM jagannAtha sarvakShatrasya pashyataH || 17-4
parigheNa samAjaghne vAsudevaM sa rAjakaH |
taddvidhA shastrasaMpAtairakarodyadupuMgavaH || 17-5
rathachakraM samAdAya viShNuM vivyAdha rAjakaH |
tilashashcha tathA deva tachchakraM kR^itavA~nsharaiH 17-6
yadyadastraM samAdatte rukmI bhIShmakanandana |
tattattatra dvidhA kR^itvA jahAsa yadunandanaH || 17-7
tattrIrathaM vichakraM cha kR^itavAnyadunandanaH |
vishastraM vidhanuShkaM cha chakAra madhusUdhanaH || 17-8
saprANaM kR^itavAnkR^iShNaH sarvakShtrasya pashyataH |
avekShya rukmiNIM kR^iShNo rukmiNaM na vyashAtayat || 17-9
AhukaH pa~nchaviMshatyA bhIShmakaM prajaghAna ha || 17-10
bhIShmako.atha cha rAjendra sharANAM cha paraHshataiH |
ugrasenaM samAjaghne marmaj~no marmabhedibhiH || 17-11
Ahukastu dhanushChittvA bhIShmakasya mahAtmanaH |
rathaM chAsya prachiCheda dhvajaM cha yadupuMgavaH || 17-12
sArathiM cha hayAMstasya jaghAnayadunandanaH |
apAyAtsamarAttasmAdbhIShmakastu shramAnvitaH || 17-13
vasudevastu rAjendra krAthaM vivyAdha patribhiH |
krAthastu rAjanvivyAdha sharaiH saptabhirAshugaiH | 
sArathiM cha jaghAnAshu tathobhau pArShNisArathI || 17-14
vasudevastataH kruddho dhanushchiCheda patribhiH |
virathaM cha jaghAnAshu jarAsaMdhasya pashyataH || 17-15
viratho vidhanuShkashcha prayayau mAgadhaM prati || 17-16
babhruH kaushikarAjaM taM vivyAdha vividhaiH sharaiH |
atha babhrurmahAtmAnaM vivyAdha nishitaiH sharaiH || 17-17
kaushikashcha tathA babhruM marmaj~no marmabhedibhiH  |
bhR^ishaM vivyAdha samare tadabhutamivAbhavat || 17-18
tasya babhruH kShurapreNa shiro jvalitakuNDalam |
nichakarta mahAbAhurjarAsaMdhasya pashyataH || 17-19
atha hatvA mahAtmAnaM babhrushcha sumahAbalaH |
siMhanAdaM chakArAshu sainyamadhye mahAkR^itiH || 17-20
chedirAjo mahArAja sahasA yadunandanam |
virathaM vidhanuShkaM cha kR^itavAMshchodipaH kila |
vasudevasamIpaM tu yayau yAdavasattamaH || 17-21
dantavaktraM mahArAja shaMbhustu bahushastadA |
sharaiH shastrAyasodagrairvivyAdha yadunandanaH || 17-22
sAtyakishcha mahArAja vivyAdhAvantinandanau || 17-23
tau cha rAjanmahAtmAnau sAtyakiM satyavikramam |
pIDayAMchakratU rAjansarvamarmasu patribhiH || 17-24
sAtyakIrvimukhIkR^itya tau cha rAjanmahAbalau |
vivyAdha nishitairbANaiH sarvarAjanyamadhyagau || 17-25
tau cha tam sAtyakiM vIraM jaghnatushcha shitaiH sharaiH |
vindAnuvindavAvantyau rAjAnau yadunandanaH || 17-26
sAtykiH pa~nchaviMshatyA tau cha rAjanmahAmatiM |
samAjaghne cha rAjendra sarvakShatrasya pashyataH || 17-27
sAtyakeshcha dhanurbANaM rathaM sArathimeva cha |
ubhau vivyAdhatU rAjan vAsudevasya pashyataH || 17-28
kruddho.atha sAtyakistau tu gadayAbhijaghAna ha |
stanayoshcha tadA rAjanbAhNorurasi chArpayat |
rathaM cha chUrNayAmAsa tathobhau pArShNisArathI |
AyudhAni cha sarvANi pothayAmAsa yAdavaH || 17-29
punashcha gadayA chAsu jaghAna yadunandanaH |
hantukAmo mahArAja sAtyakiH satyavikramaH |
gadAM cha prAhiNottAbhyAM vAsudevasya pashyataH || 17-30 
tAmApantati saMprekShya palAyanaparau tadA |
jarAsaMdhasya puratastatsamIpaM cha jagmatuH || 17-31
ekalavyo.asya vArShNeyaM sharairvivyAdha saptabhiH |
tau tu rAjanmahAvIrau paraspravadhaiShiNau |
lokeShu pravarau vIrau dhanvinAM pravarau raNe || 17-32
parasparaM dhanushChitvA dhvajaM chaiva parasparam |
tAvubhAvubhayo rAjanrathau jaghnaturAshugaiH || 17-33
dhvajau cha chichChidurvIrau sArathI cha mahAbalau || 17-34
tau tu bhUmigatau bhUtvA gadAmAdAya satvarau |
parasparaM samAhatya gadayA tau mahAraNe |
siMhanAdaM mahAyuddhe chakraturyuddhalAlasau || 17-35
pradyumno.atha gadApANirekalavyaM jaghAna ha |
ekalavyo mahAbAhurgadayApothayadyadum |
gadAM chiCheda bhUyastu tasya rAj~naH sa yAdavaH || 17-36
utsR^ijya tAM mahArAja muShTinA yAdaveshvaram |
jAnubhyAM talapAdaishcha jAnupAdaishcha yatnataH |
sa cha tAdR^igvidhaM chakre yuddhaM yuddhavishAradaH || 17-37
punashcha muShTinA rAjanrAjA yadukulodvaham |
Ahatya dantapAtaishcha dadaMsha nR^ipasaMsadi || 17-38
tatashcha sainikAH sarve vismayaM paramaM gatAH || 17-39
bAhuyuddhaM samabhavattayorvIryavatostadA |
samantAjjagmatustau tu yuddhAya cha mahAraNe || 17-40 
tataH kruddho mahAbAhuH pradymno yAdaveshvaraH |
Ajaghne muShTinA taM tu jarAsaMdhasya pashyataH || 17-41
udvama~nshoNitaM vaktrAdgatAyuriva niHshvasan |
gantumaichChattadA yuddhAtpradyumnena prapIDitaH || 17-42
palAyanakR^itotsAhaM jarAsaMdho mahAmatiH |
na gantavyaM raNe vIra kShatriyo.asIti chAbravIt || 17-43


February 6, 2009