harivaMsha, Volume II, Appendix 1, pp.128-131, BORI 1971
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @ yahoo.com

18 A
saMkarShaNajarAsaMdhayuddham

sasainyaH sabalashchApi pR^iShThato.anvacharatkila |
ityuktvA pArthivAnsarvAnkR^iShNaH kR^iShNAmbudopamaH || 18A -1
pUrvajena sahAyena sthitaH samaramUrdhani || 18A-2
shrutvaiva tu jarAsaMdhaH krodhavisphAritekShaNaH |
pralaptashcha tathA rAjA viShNunA prabhaviShNunA || 18A-3
dhanvI bANI rathI khaDgI kuNDalI kavachI balI |
shUrANAmagraNIH sAkShAdeka evAtulo nR^ipaH |
keshavasya puraH sthitvA babhAShe keshisUdanam || 18A-4
kimetaistuchChavAkyairhi tiShThedAniM mamAgrataH |
yadbalaM yachcha te vIryaM darshayasva yadichChasi  || 18A-5
eSha tvAM prahariShyAmi tiShTha tAvadraNe kShaNam || 18A-6 
ete ye nihatA gopa rAjAno balamohitAH |
etairvarAkairgopAla kR^itaM rAjavidUShakaiH || 18A-7
eSha tvAM darshayiShyAmi yamarAjAnameva hi |
ityuktvA sa jarAsaMdhaH kR^iShNamabhyadravadraNe || 18A-8
taM dR^iShTvA roShatAmrAkShaM kR^iShNo vAkyamuvAcha ha |
ichChAtaH praharasveti yadi shaknoShi rAjaka || 18A-9
eSha te pramukhe rAjansthito.ahaM kiM vikatthase || 18A -10
naitAvatA raNe rAja~nshUrAH santi nR^ipottamAH |
sharairvA yadi vA shastrairdarshayasva parAkramam || 18A-11
ityuktvA sa jagannAthaH sarveShAmagraNIrhariH |
suparNadvajamAsthAya kR^iShNastu rathamuttamam |
tamabhyayAjjarAsaMdhaM sharairvivyAdha chAShTibhiH || 18A-12
sArathiM chAsya vivyAdha pa~nchabhirnishitaiH sharaiH |
jaghAna turagAMshchAjau yatamAnasya vIryavAn || 18A-13
baladevo dhanushchAsya chiCheda nataparvaNA || 18A-14
taM kR^ichChragatamAj~nAya chitraseno mahAbalaH |
senAnIH kaushikashchaiva kR^iShNaM vivyAdha pa~nchabhiH || 18A-15
tribhirvivyAdha saMkruddhaH kAmapAlaM tu kaushikaH |
baladevo dhanushchAsya bhallenAjau dvidhAkarot || 18A-16
javenAbhyarditashchApi tAnarI~nsharavR^iShTibhiH |
janArdano.api bhagavAnAjaghAna sa mAgadham || 18A-17
jarAsaMdho.api vegena dhanuranyanmahArathaH |
sajyaM kR^itvA mahAvIraH keshavaM nishitaiH sharaiH |
AjaghAna sharIraM vai nIlotpaladalaprabham || 18A-18
bhagavAnapi govindaH shareNa nataparvaNA |
lalATe chAsya chikShepa jarAsaMdhasya chAbhibhUH || 18A-19
punarvivyAdha nishitairbAnaiH shailopamaistathA |
kShurapreNAhanachchAsya dhvajaM kanakabhUShaNam || 18A-20
taM chitrasena saMrabdho vivyAdha nishitaiH sharaiH |
kaushikaH pa~nchaviMshatyA jarAsaMdhastu saptabhiH || 18A-21
tribhistribhishcha nArAchaistAnbibheda janArdanaH |
pa~nchabhiH pa~nchabhishchaiva baladevastu tAnarIn || 18A-22
kR^iShNo rathAshvAMshchichCheda chitrasenasya vIryavAn |
baladevo dhanushchAsya bhallenAjau dvidhAkarot || 18A-23
saMChinnadhanvA viratho gadAmAdAya vIryavAn |
abhyadravatsusaMkruddho jighAMsurmusalAyudham || 18A-24
sisR^ikShatastu nArAchAMshchitrasenavadhaiShiNaH |
dhanushchichCheda rAmasya jarAsaMdho mahAbalaH || 18A-25
gadayA cha jaghAnAshu chitraseno halAyudham |
jarAsaMdhastu balavAnkeshavaM pa~nchabhiH sharaiH || 18A-26
punarnavatyA vivyAdha punashchaiva hi saptabhiH |
ashItyA cha jarAsaMdhaH kR^iShNaM nIlotpalachChavim |
dhanushchichCheda bhagavA~njarAputrasya dhImataH || 18A-27
utsR^ijya sasharaM chApaM gadAmAdAya vIryavAn |
jaghAna cha tadA viShNuM bAhudesho balI tadA || 18A-28
gadayA chaiva govindo jaghAnAsya cha vakShasi |
jAnubhyAM nipapAtorvyAM punarutthAya mAgadhaH |
gadAyAtha hariM vegAjjaghAnAhatya vakShasi || 18A-29
harishcha gadayA rAja~njarAsaMdhamamarShaNam || 18A-30
na mamarSha jarAsaMdho gadAyAtaM janArdanam  |
jaghAna stanayormadhye baladevasya pashyataH || 18A-31
tataH pIDita sarvA~Ngo yayau kR^iShNo mahItalam |
siMhanAdaM tatashchakre mAgadho rAjasattamaH |
hataH kR^iShNo hataH kR^iShNa iti vAchaM samAdade || 18A-32
taM dR^iShTvA patitaM kR^iShNaM krodhAddviguNavikramaH |
AdAya musalaM rAmo jarAsaMdhamabhidravat || 18A-33
jaghAna stanayormadhye bAhubhyAM yadunandanaH |
punashcha gadayA rAmo lalATe taM jaghAna ha |
jAnubhyAmapatadbhUmau gatasaMj~no jarAsutaH || 18A-34
utthAya sahasA bhUmerjarAsaMdhaH pratApavAn |
balabhadraM jaghAnAshu sasvanaM mAgadhastadA || 18A-35
tato haladharo vIro gadayA sarvapuShTayA |
chichCheda tAM gadAM vIraH kR^iShNasya puratastadA || 18A-36
jarAsaMdhastu balavAnutsR^ijya mahatIM gadAM |
punaranyAM mahAchaNDAM sarvAyudhasamanvitAM || 18A-37
AdAya nishitAM ghorAM tAM jaghAna halAyudham |
punashcha gadayA taM tu lalATe.abhyahanatbalI || 18A-38
muShTinA cha samAhatya gadayA cha tadA bhR^ishaM |
talena cha jaghAnAshu vAsudevasya pashyata || 18A-39
tatomUrChAM samApede balabhadraH pratApavAn |
siMhanAdaM tatashchakre rAjA sa magadheshvaraH || 18A-40
etasminnantare viShNuH saMj~nAM prApya jarAsutaM |
gadayA pothayAmAsa dAnavAraktasiktayA |
jarAputrastadA tasmai prAhiNochChaktimuttamAm || 18A-41
tAmApatantIM saMprekShya gR^ihItvA viShNuravyayaH |
tasminneva dadau vIraH sAkShAdviShNurbaleriva || 18A-42
sa tayA tADito rAjA papAta cha sumoha cha || 18A-43
prAptasaMj~nastadA rAjA parigheNa samAhanat || 18A-44
tayostu yuddhamabhavatparasparavadhaiShiNoH |
devAsurasamaM yuddhamAsItprathamasaMgame |
namucheshchaiva shakrasya rAmarAvaNayoriva || 18A-45
ubhau tau lokavikhyAtau bale chAstre cha vishrutau |
ubhAveva raNe vIrau yuddhe cha parivishrutau || 18A-46
etasminnantare viShNuH shAr~NgamAdAya vIryavAn |
shareNAshanikalpena vivyAdha maghdeshvaram || 18A-47
arditaH sa tu rAjendro gadayApothayaddharim |
sa hitvA tu tadA shAr~NgaM gadayA taM jaghAna ha || 18A-48
balabhadro.api dharmAtmA prahartuM taM vinishchitaH |
tadantare prAha vIro darado nAma pArthivaH |
na yuktaM rAma rAmeti parAsaktaM prati prabho || 18A-49
taM dR^iShTvA roShatAmrAkSho halI musalamAdade |
rAmaM haladharaM rAjA pratIyAdyuddhadurmadam || 18A-50
tayostatadyuddhamabhavadrajayUthapayoriva || 18A-51


February 8, 2009