harivaMsha, Volume II, Appendix 1, pp.131-132, BORI 1971
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @ yahoo.com
19
jarAsaMdhasya mathurAyA nivartanam

janamejaya uvAcha |
parAjito jarAsaMdhaH kR^iShNena dvijasattama |
sabalaH sAnugashchaiva kiM matvA svagR^ihaM gataH || 19 -1
kaShTametajjarAsaMdhaH kR^itavAnbalasammitaH |
palAyanaM dvijashreShTha tayoryAdavasiMhayoH || 19-2
purataH kR^itavAnbrahmanna yuktaM pratibhAti me |
jarAsaMdho.api rAjendraH sarveShAmagraNIH sthitaH || 19-3
lajjAkaramidaM manye tasya rAj~no dvijottama |
pR^iShThatashcha samAgamya purastAtpashyatoryayau || 19-4
kimuttaraM tato rAjA jarAsaMdhaH pratApavAn |
akarodyadusiMhasya mAdhavasya dvijottama |
etadAchakShva me brahmanvistareNa tapodhanaH || 19-5

vaishaMpAyana uvAcha |
dagdhvA prayAto gomantAdrAjA sa magadheshvaraH |
vrILayAvanato bhUtvA svapuriM pravivesha ha || 19-6
pravishya svapuram so.atha pAdaspR^iShTa ivoragaH |
na sharma labhate rAtrau na divA shokakarshitaH || 19-7
tataH kadAchidrAjA tu dukhashokasamanvitaH |
nR^ipAnsarvAnsamAhUya vachanaM chedamabravIt || 19-8
mantrayAmo nR^ipashreShThA mahadkAryamupasthitam |
parAjito.asmi rAjendrA gopAbhyAM rAjasaMsadi || 19-9
sa sarvaiH pArthivaiH sArdhaM mantrayAmAsa mantravit |
aho dhikpauruShaM manye yadasmAnprati pArthivAH || 19-10
ye nR^ipA balakR^iShNAbhyAM nirjitAH sabalAnugAH |
nirotsyAmaH puriM ramyAM madhurAM yAdavairvR^itAM || 19-11
bhagavantaH purIM tatra madhurAM chatura~NgiNaH |
balena mahatA yuktA hantuM tau gopakilbiShau || 19-12
anyathA hyayasho.asmAkaM yAvalloko vapuShmatAM |
pratij~nA cha mamApyeShA shrUyatAM pArthivottamAH || 19-13
yau tau gopakavIro hi tau hatvA tu svakaM puram |
yAsyAmi satyametaddhi balairbahubhiranvitaH || 19-14
balAni bahurUpANi mama santi nR^ipottamAH |
niHsAdhanau yAdavakau niShkoshA durbalA hi te || 19-15
atha sAdhyA purI sarvA nAtra kAryA vichAraNA |
tato yUyaM sthirAM kR^itvA buddhiM yuddhAya pArthivAH |
prayAntu sarve rAjAnaH kampayanto vasuMdharAm || 19-16
sarvataH pariroddhavyA purI yAdavapAlitA |
nirmUlA chaiva sA kAryA bhavadbhiH khyAtakIrtibhiH || 19-17

February 8, 2009