harivaMsha, Volume II, Appendix 1, pp.177-182, BORI 1971
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @ yahoo.com
21
rukmiNIsvayaMvare kR^iShNasyAgamanam

yathArhaM cha yathAyogaM prashrayaM pradadau nR^ipaH || 21-1
vivAhaM ghoShayAmAsa shishupAlasya mAgadhaH |
sarvamantaHpuraM chaiva vivAhe sotsukaM kila || 21 -2
shvobhUte tu vivAhaH syAchchaidyasyeti cha bhUmipAH |
saMnaddhAH samapadyanta vibhavaiH svairyathAtatham || 21-3
shishupAlo.api rAjA tu varaveSheNa saMyutaH |
kumArairAtmatulyaishcha niyamastho.abhavattadA || 21-4

vaishaMpAyana uvAcha |

etasminneva kAle tu nArado munisattamaH |
pR^ithivyAM paryaTanneko vINAsaktakarastadA || 21-5
dvAravatyAM tato viShNuM nivasantaM yadUttamam |
sabhAjay~njagannAthaM prApto dvAravatIM kila |
pravishya cha puriIM ramyAM keshavenAbhipUjitaH || 21-6
tasyAmeva sabhAyAM tu yadubhirvR^iShNbhiH saha |
viharantaM jagannAthaM dadarsha yadunandanam || 21-7
tadabhyAshe sthitaM rAmamugrasenaM cha sAtyakIm |
anyAnapi yadUnsarvAndadarsha muditAnmahAn || 21-8
taM dR^iShtvA yAdavAH sarve pratyujjagmuH sasaMbhramam || 21-9
bhagavAnapi govindo rAmeNa saha keshavaH |
upatasthe yathAyogamarghamAdAya chAsanam |
idamarghyamidaM pAdyamityUche taM munIshvaram || 21-10 
tachcha sarvaM yathAprAptamupayujya munIshvaraH |
Asane cha samAsthAya nyaShIdanmuditastadA || 21-11
AsanasthaM munishreShTaM yAdavAH sarva eva te |
AsanAni yathAyogaM prApnuvansvAni sarvataH || 21-12
keshavo.api cha dharmAtmA rAmeNa saha saMgataH |
niShasAdAsane shubhre vR^iShNInAmagraNIrhariH || 21-13
uvAcha cha munishreShTaM vINAsaktamasa~Ngamam || 21-14
kushalaM sarvakAryeShu vada kiM munisattama |
api te kushalaM vipra tapaso munisattama || 21-15
kushalaM tava vINAyA vada vipra yathAtatham |
jagatAmadya viprendra kA vArtA vada me prabho || 21-16
atha vA kushalaM nAma yuShmAkaM niyatAtmanAm |
diShTyA dR^iShTo.asi saMprAptaH pAvayAnashcha no vibho || 21-17
prItA vayaM munishreShTha pUtAshchaiva tvadAgamAt |
adyeyaM yAdavakulaM loke khyAtiM prayAsyati |
tvAdR^ishAM puNyakIrtInAM saMyogAdvada sAMpratam || 21-18
Adyo hi munimukhyAnAM bhavA.Nlloke prathiShyati |
dhanyAH khalu vayaM vipra yato dR^iShTAstvayA vibho |
evamAdi jagannAtha kushalaM pR^iShTavAnmunIm || 21-19
tachChrutvA kushalaM pR^iShTaM viShNunA prabhaviShNunA |
muniH prItamanA bhUtvA provAcha yadusaMsadi || 21-20
rAmeNa saMgataM kR^iShNamUrdhvabAhumavasthitam |
sarvAMstathA yadUnvipraH samAbhAShya vachastadA || 21-21
kimayaM kushalaprashnaH pR^iShTaH kR^iShNa mayi prabho |
na yuktaM pratibhAtyetaddevadeva jagatpate || 21-22
yatastvaM sarvabhUtAnAmAdiH kushaladastadA |
tvadichChayA jagatsarvaM kushale viniyujyate || 21-23
vayaM tu devadevesha nityaM kushalino hare |
tathA hi mUlabR^ityA vai viShNo tava yuge yuge || 21-24
idaM tu chitraM devesha yaduktaM bhavato hare |
pAvayAna iti shrIma.NllokanAtha sureshvara || 21-25  
tvaM hi shuddhaH sadA yogi pUtaH kila mamAgamAt |
kimanyadvada devesha prasAdAttava mAnada || 21-26
prasAdAtishayAdetadyuktaM vaktuM jagatpate |
idaM nishchitavAnadya prasanno mayi mAnada || 21-27
sarvathA kR^itakR^ityo.asmi dR^iShTo yena tvayA vibho |
prItirme hyatulA viShNo tava saMdarshanena hi || 21-28
ityuktvA sa jagannAthaM bhUyaH stotuM prachakrame |
purANaj~naH sadA vipro munInAmAdiravyayaH || 21-29
tattvArthavittadA viShNoH sAkShAdvedArthatattvavit |
AdAya nihitAM vINAM saMsthApya layamuttamam || 21-30
tantrIM cha surdR^iDhAM kR^itvA jagau geyairjagatpatim |
arthyAbhirvAgbhiriShTAbhiH sarvayAdavasaMsadi || 21-31

nArada uvAcha |

namaH kR^iShNAya haraye vedhase bhUtadhAriNe |
devadeva jagannAtha namaste chakradhAriNe || 21-32
namaste narasiMhAya daityavakShaHpradAriNe |
namaste sakaleShAya nirguNAya guNAtmane || 21-33
namo vAmanarUpAya mAyAlokavihAriNe |
namaste kroDarUpAya daMShtrayA kShitidhAraNe || 21-34
namo.asvashirase tubhyaM vedAharaNarUpiNe |
trivikrama namastybhyaM trayIrUpa janArdana || 21-35
nama OmkAramAtrAya trayIrUpAya viShNave |
nirmalaj~nAnarUpAya vij~nAnanilayAya cha || 21-36
udgIthAya namastubhyam rathaMtara namo.astute |
yaM vidurvedatattvaj~nA brahmAdyAH sanakAdayaH || 21-37
vichinvantaH pradIpena vij~nAnAkhyena keshava |
so.asi deva jagannAtha yo dR^iShTho brahmavAdibhiH || 21-38
yaM prApya na nivartante yogino yatachetasaH |
so.asi deva purANAtmaMstubhyam deva namo namaH || 21-39
tvAmAhuH sakalA vedA brahmeti j~nAnanishchaye |
tvamevedaM jagatsarvaM tvayi sarvaM pratiShThitam || 21-40
tvanmAyApaTalachChannAH prANinaH sarva eva hi |
ahaMmAnakR^itA bhraShTAH patanti narakeShu cha |
ye cha tvAM viShNurityAhuste cha tvAM yAnti yatnataH || 21-41
ye tu j~nAnasahA martyA vedAntaj~nAnabR^iMhitAH |
te tu tvAM devadevesha pravishanti purAtanam || 21-42
tavaiShA bhagavanmAyA yAmAShritya jaganmayIm |
prANino niHshvasanti sma duHsahA sA hi nityashaH |
vihAraH sarva evaiSha prANinAmudayAya hi || 21-43
pUrvamAsIjjagannAtha vArAha iti samj~nitaH |
adadhA bhUtadhAtrIM tvaM prANinAM cha hitAya hi |
punarashvashirA bhUtvA vedAnAhR^itya tiShThasi || 21-44
AsIrvAmanarUpastvamabadhnA balimadhvare |
AhR^itya rAjyam tasmAttvamindrAya prAhiNorvibho || 21-45
AbhUstvam nArasiMhashcha hatavAndaityapuMgavam || 21-46  
raghoratha jagannatha vaMshe vaMshavatAM vara |
AsIshcha rAmasaMj~natvaM rAvaNaM hatavAnvibho |
niShkaNTakamimaM lokamakarordevasattama || 21-47
abhUshcha jAmadagnyastvam gR^ihItvA parashuM prabho |
hatavAmstvam mahAvIryam kR^itavIryasutaM raNe |    
niHkShatriyamimam lokamadadAH kAshyapAya vai || 21-48
idAnImapi govinda lokAnAM hitakAmyayA |
mAnuShaM vapurAstAya dvAravatyAM pratiShThasi || 21-49
hatavAnpUtanAM bAlye gokule viharanprabho |
arjunau hatavAnbhUyo baddholUkhalasampuTaH || 21-50
punashcha krIDatA viShNo tvayaiva nihato hayaH || 21-51
adadhAstvaM punaH shailaM gavAM saMrakShaNAya hi |
govardhanaM mahAshailaM sarvagopasya pashyataH || 21-52
nanarta bhagavAnbhUyo yamunAyA hrade hare |
akaroH kAliyaM viShNo vimadaM yamunAtaTe || 21-53
ra~Ngamadhye hatau viShNo tvayA chANUramuShTikau |
duHsahaM lokavidviShTaM hatavAnkaMsabhojasA || 21-54
ugraseno.abhiShiktashcha rAjye nihatakaNTake |
sa idAnIM sthito rAjye tvAmAshrityendravaddivi || 21-55
kimanena jagannAtha sarvaM tvadvashagaM jagat |
sarvAtmansarvabhUtesha sarvabhAvana bhAvana |
namste devadevesha namo bhUyo namo namaH  || 21-56
iti stutvA jagannAthamupAraMsItsa nAradaH |
tachChrutvA yAdavAH sarve paraM vismayamAgatAH || 21-57
manasA tuShTuvurviShNuM nAradAchChrutavistarAH |
dhanyA vayaM jagannAthamAshritya sukhinastathA |
nirvR^itA vayameveti nAradaM cha shshaMsire || 21-58
punaH prItiyutAH sarve vilokya cha parasparam |
dhanyA vayaM punardhanyA dhanyAnAmagrataH sthitAH || 21-59

shrIbhagavAnuvAcha |

kimarthamiha samprApto vada nArada sAMpratam |
alametaiH stutipadairyathArthairvApi nArada || 21-60
tvadAgamanajaM vipra tatkAryaM vada sAMpratam | 
kutUhalaM mama vibho vR^iShNInAM chaiva sarvashaH || 21-62

nArada uvAcha |

shrUyatAM bhagavanviShNo mamAgamanakAraNam || 21-63
hyastane devadeveshaM shUlinaM vR^iShabhadvajam  |
archayitvAH haraM sharvaM dakShINe sAgare vibhum || 21-64
nivR^itto.asmi tamArAdhya dishaM danadapAlitAm |
tvAM draShTuM devadevesha vasantaM vR^iShNisaMsadi || 21-65
vindhyasya dakShINaM pArshvaM gatavAnbhIShmapAlitAm |
pravishya cha purIM tAM tu vidarbhasya mahIpateH |
sthito.ahaM bhIShmakeNAtra pUjito yAdaveshvara || 21-66
tatra dR^iShTo hR^iShIkesha rAj~nAM samudayo mahAn || 21-67
jarAsaMdhaM puraskR^itya rAjAnaH sarva eva hi |
yathAsukhaM yathAyogaM dR^iShTAH keshava mAchiram || 21-68
shishupAlo hi nR^ipatishchedinAmIshvarashcha saH |
pauNDrako vAsudevashcha nityaM tvaM dveShTi yo vibho || 21-69
dR^iShTashchAtha mayA rAjA bhIShmako mAbravIdvachaH |
sishupAlasya viprarShe rukmiNyA saha saMgamaH |
bhavitA shvaH prabhAte tu tadarthaM rAjasaMgamaH || 21-70
tachChrutvA tvaritaM deva prAptastvAM vR^iShNipuMgava |
tadgachCha vR^iShNibhiH sArdhaM nagaraM tasya dhImataH || 21-71
gR^ihANa rukmiNIM kR^iShNa jitvA nR^ipatipuMgavAn || 21-72
shishupAlo.atha rAjA tu varaveSheNa viShThitaH || 21-73
udvaheta jagannAtha yadi rAjA sa rukmiNIm |
AkR^ityamayashasyaM cha bhavato nAtra saMshayaH || 21-74
yAchitA sA bhavadbhistu na dattA bhIShmakeNa hi || 21-75
ArakShako jarAsaMdhaH pauNDrashcha nR^ipapuMgavaH |
ekalavyo hR^iShIkesha rukmI tasya tu dAsyati || 21-76
bhavantaM yaH sadA dveShTi na tvAmAhvayati prabho || 21-77
jarAsaMdhastu vR^iShNInAM sadA dveShTA na saMshayaH |
tadgachChatu bhavA~nshIghraM yAnairashvairgajairapi || 21-78
ugrasenaM puraskR^itya sAtyakIM cha mahAbalam |
tamAdAya jagannAtha gatvA yAsyasi mAchiram || 21-79
sA cha dR^iShTA hR^iShIkesha shokopahatachetanA |
tvayyeva mana AdhAya sadA tvAM smarati prabho || 21-80
yadi bhartA bhavechchaidyaH syAnmR^itA rukmiNI hare |
ujjIvaya hare viShNo rukmiNIM rukmabhUShaNAm || 21-81
ityahaM deva saMprAptaH kR^ityasheShaM vichintayAM |
na kiMchidapi duHsAdhyaM chakrapANe hare tava || 21-82
sAdhayAmo vayaM deva gachChetyuktvA jagAma saH || 21-83

vaishaMpAyana uvAcha |

ityuktvA nArade yAte brahmalokaM sanAtanam |
vAsudevastu dharmAtmA yadUnAmagraNIrhariH || 21-84
gamanAya matiM chakre rukmiNyAharaNe tadA |
uvAcha cha yadUnsarvAnsajjIbhavata mAchiram || 21-85
asminneva muhUrtaM tu yAsyAmaH kuNDinaM prati |
rathamAnaya me shIghraM sArathe dAruka prabho || 21-86
AruhyantAM rathA ashvA gajAshcha parikalpitAH || 21-87
agratashchAstu no vIraH sAtyakiH satyavikramaH |
madhyato balabhadrastu rAjA chaiva tu pR^iShThataH || 21-88
ahaM khaDgI gadI chakrI shAr~NgI sha~NkhI talatravAn |
rathamAstAya gachChAmi dArukeNa sahAyavAn || 21-89
hatvA cha rAjashArdUlA~njarAsaMdhapurogamAn |
shishupAlaM cha rAjAnaM varaveShaviDambinam || 21-90
badhvA vA bhIShmakaM saMkhye hatvA chaiva tu rukmiNam |
AnayiShyAmi tAM rAjanrukmiNIM matpriyAM sadA || 21-91
sajjIbhavantu rAjAno rathairashvairgajaistathA |
kiM vilambatha rAjAno yAsyAmaH sarva eva hi |
ityuktvA vR^iShNayaH sarve gamanAyopachakrire || 21-91
kR^iShNasyAj~nAM puraskR^itya sarve te yadupuMgavAH |
rathAnAruhya yAtAste saMnaddhAH shastrapANayaH || 21-92
sAtyakistu mahArAja rathamAruhya daMshitaH |
dhanvI khaDgI rathI bANI sainyAgre pratyadR^ishyata |
baladevo.api dharAtmA gajamAruhya daMshitaH || 21-93
sainyamadhye mahArAja mR^igamadhye yathA hariH || 21-94
bhagavAnapi govindo rathaM dArukasaMskR^itam | 
Aruhya sahasA viShNurdArukeNa samanvitaH |
gantumaichChajjagannAtho hartuM bhojapateH sutAm || 21-95
savyamakShNoryugaM kShubdaM rukmiNIshishupAlayoH |
samAshvastA tadA sA tu sa cha rAjA suduHkhitaH || 21-96
vR^iShNayo.api cha rAjendra vAsudevapurogamAH |
Ahatya duMdubhInsarve sha~NkhAndadhmuH pR^ithakpR^ithak |
krameNaiva gatAste tu bhIShmakasya purIM prati || 21-97


February 16, 2009