harivaMsha, Volume II, Appendix 1, pp.182-184, BORI 1971
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @ yahoo.com
22
kR^iShNena rukmiNyA haraNam

pitR^iShvasuH priyArthaM cha rAmakR^iShNAvubhAvapi |
prayayurvR^iShNAyashchAnye mAnyAstejobalAnvitA ||  22-1
dR^iShTvA tAnAgatAnsarvAnvAsudevapurogamAn |
krathakaishikabhartA tu pratigR^ihya yathAvidhi || 22-2
pUjayAmAsa pUjArhAnniviShTAnbahireva tAn |
nyaveshayashcha tAnsarvAn bhIShmako nagarAdbahiH || 22-3
sthIte tasmi~njarAsaMdhe ripau teShAM mahAtmani |
saMbhArAstatra sarvatra vivAhAya samAhR^itAH || 22-4
sha~NkAshcha paTahAshchaiva sasvanuH sarvatastadA |
brAhmaNAshcha samAyAtA nAnAdigbhyastathaiva cha |
uchChtritAshchaiva sarvatra dhvajA vai samalaMkR^itAH || 22-5
shvobhAvini vivAhe tu rukmiNI niryayau bahiH |
chaturyujA rathenendradevatAyatanaM shubhA || 22-6
indrANImarchayiShyanti kR^itakautukama~Ngala |
keshavo me bhavedbhartA nAnya kashchidbhavediti || 22-7
evaM manasi saMkalpaM kurvatI rukmiNI shubhA |
dIpyamAnena vapuShA balena mahatA vR^itA || 22-8
tAM dadarsha tadA kR^iShNo lakShmIM sAkShAdiva sthitAM |
evaM rUpeNa saMpannAM devatAyatanAntike || 22-9
vahneriva shikhAM dIptAM mAyAM bhUmigatAmiva |
pR^ithivImiva gambhIrAmutthitAM dharaNItalAt || 22-10
marIchimiva somasya saumyAM strIvigrahAmiva |
vinA padmaM shriyamiva bhujiShyAstrIsahAyinIm || 22-11
kR^iShNena manasA dR^iShTA durnirIkShyA surairapi || 22-13
shyAmAvadAtA sA hyAsItpR^ithuchArva~nchitekShaNA |
tAmroShThanayanApA~ngI pInorujaghanastanI || 22-14
bR^ihatI chArusarvA~NgI tanvI shashinibhAnanA |
tAmrottu~NganakhI subhrUrnIlaku~nchitamUrdhajA || 22-15
tIkShNashuklanakhairdantaiH prabhAsAdbhiralaMkR^itA |
nAstyanyA pramadA loke rUpeNa yashasA shriyA |
rukmiNI rUpiNI devi pANDarakShaumavAsinI || 22-16
tAM dR^iShTvAM vavR^idhe kAmaH kR^iShNasya priyadarshanAm |
haviShevAlanasyArchirmanastasyAmathAdadhAt || 22-17
rukmiNI cha tathA devi dadR^ishe kR^iShNamIshvaram |
achintayashcha sA devI dR^iShTvA kR^iShNamavasthitam |
so.ayaM viShNurjagannAthaH sAkShAdrAmAnujaH kR^itI || 22-18
asya chakraM sadA sha~Nkho bhujayorubhayorabhi |
shobhayetAM sadA tau tu daityadAnavadAriNau || 22-19
asya haste sthitaM shAr~NgaM daityadAnavabhIShaNam |
sadA bhAti mahAchApam loke khyAtataraM hareH || 22-20
yamAshritya sadA devaM gadA kaumodakIti sA |
daityadAnavahantrI cha tanmajjAparidAriNI || 22-21
yadanuj~nAM samAshritya khaDgo nandakasaMj~nitaH |
ripUnhanti mahAvIryAnsahyAndaivatairapi ||  22-22
asyAbhUdvAhanaM viShNorgarutmAnpakShipuMgavaH |
shakrAdInyaH surA~njitvA jahArAmR^itamuttamam || 22-23
so.ayaM viShNurvibhuH sAkShAdgopaveShavibhUShitaH |
gopastristanabhAreShu vijahAra yathAsukham || 22-24
yo nanarta hrde tasyA yamunAyAstadA hariH |
ayamatkAliyaM tasmAdviShAgnijvAlamAlinam || 22-25
ayaM govardhanaM shailaM dadhAraikena pANinA |
lIlayA sA jagannAtho golakaM bAlako yathA || 22-26
ayaM sa puNDarIkAkSho yo gajaM prajaghAna ha || 22-27
yashchANUraM mR^idhe hatvA kaMsam chaiva mahAbalam |
nanarta ra~Nge govindo gopaiH sArdhaM sayAdavaiH || 22-28
ayaM sa yAdavashreShThaH padmaki~njalkalochanaH |
shyAmAvadAtaH sashrIkaH sAkShAdindrAnujaH kR^iti |
yuvAH hariH purANAtmA padmAkShaH padmasaprabhaH || 22-29
so.ayamadya jagannAtha prApto mAmiha yAdavaH |
amuShya pAdayoryugmamudvahAmi na saMshayaH || 22-30
shuShrUShAM pratiyokShyAmi pAdayoH padmasaMj~nayoH |
evaM vichintayitvA sA vavande taM shachiM tadA || 22-31
rAmeNa saha nishchitya keshavastu mahAbalaH |
tatpramAthe.akarodbuddhiM vR^iShNibhiH praNidhAya cha || 22-32
kR^itvA tu devakAryANi niShkrAmantIM surAlayAt |
unmathya sahasA kR^iShNaH svaM ninAya rathottamam || 22-33
vR^ikShamutpATya rAmo.api jaghAnApatataH parAn |
samanahyanta dAshArhAstadAj~nAya tu sarvashaH || 22-34
te rathairvividhAkAraiH samuchChritamahAdhvajaiH |
vAjibhirvAraNaishchaiva parivavrurhalAyudham || 22-35
AdAya rukmiNIM kR^iShNo jagAmAshu puraM prati |
rAme tvAsajya taM bhAraM yuyudhAne cha vIryavAn || 22-36
akrUre vipR^ithau chaiva gade cha kR^itavarmaNi |
vasudeve sudeve cha sAraNe cha mahAbale || 22-37
nikR^ttashastrau vikrAnte bha~NgAkAre vidhUrathe |
ugrasenAtmaje kahve shatadhumne cha keshavaH || 22-38
rAjAdhideve mR^idare prasene chitrake tathA |
agnidatte bR^ihaddurge shvaphalke satyake pR^ithau || 22-39
vR^iShNyandhakeShu chAnyeShu mukhyeShu madhusUdanaH |
gurumAsajya taM bhAraM yayau dvAravatIM prati || 22-40
te chApi yAdavA sarve yuddhAya samupasthitAH || 22-41


February 22, 2009