harivaMsha, Volume II, Appendix 1, pp.184-188, BORI 1971
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @ yahoo.com
22 A

yAdavairjarAsaMdhasahAyAnAM parAjayaH

vaishaMpAyana uvAcha  

balabhadrahatAH shiShTAH puruShAstatra rakShiNaH  |
nyavedayanta tadvR^ittaM jarAsaMdhAya mAnada ||  22 A-1
rukmiNe bhIShmakAyApi pauNDrAya cha mahAtmane |
dantavaktrAya shUrAya chaidyAya cha sumedhase || 22 A-2
shishupAlAya rAj~ne tu varaveShaviDambine |
anyebhyashchApi rAjabhyaH prashashaMsuryathAtatham || 22 A-3
shrutyaivaM tannR^ipabalaM vivAhArthaM samAgatam |
kShubdhaM narAvarAnIkaM shirasi prahR^itam yathA || 22 A-4
chachAla rAjakaH sarvastotrArdita iva dvipaH |
aho vIryamaho dhairyaM kR^iShNasyAkliShTakarmaNaH || 22A-5
hatA vayaM nirAnandA avaj~nAtAshcha savashaH |
ityUchuste nR^ipatayo mAgadhapramukhAstadA || 22 A-6
atikShubhdo mahArAjo jarAsaMdho mahAbalaH |
uvAcha rAj~nastAnsarvAnmAgadhaH krodhamUrchitaH |
niShpIDya charaNau rAjA dantAnkaTakaTApayan || 22 A-7
shrUyatAM mama vAkyAni rAjAnaH sarva eva hi |
eSha gopakadAyAdo yatkaroti mamAgrataH |
tasyAdya phalabhAkso.astu yadi jIvAmi bhUmipAH || 22 A-8
eSho.ahaM sagaNaM hatvA gopAlaM nR^ipasaMj~nitam |
dvArakAM yAdavapurIM bha~NktvAnIya cha rukmiNIM || 22 A-9
dAsyAmi nR^ipatishreShThAH kiM tiShThatha vilambatha |
saMnahyantAm rathashreShThA ratha AyAtu me tvarAt || 22 A-10
ityuktvA sa jarAsaMdhaH siMhanAdamathAkarot |
chachAla cha balaM sarvaM jarAsaMdhapriye sthitam || 22 A-11
pauNdro.apyatha mahAbAhurvAsudevaH pratApavAn |
Ahatya tu sabhAstambhaM jarAsaMdhamabhAshata || 22 A-12
sthAtavyaM bhavatA rAjansthite mayi narAdhipa |
bhR^ityo.asmi tava rAjendra kimetatsAhasaM tava || 22 A-13
sthite bhR^itye kathaM svAmI kAryam kuryAdvichakShaNaH |
ahamekaH sa evaikaH kR^iShNo gopakakilbiShaH || 22 A-14
hatvA tam gopakaM yuddhe balabhadrasya pashyataH |
a~NgAni cha mahArAja chUrNayitvA gadAbhR^itam |
vR^ikebhyo hi prayachChAmi nAtra kAryA vichAraNA || 22 A-15
ahameva bhaviShyAmi vAsudevo mahItale |
hate tasmi~njarAsaMdha gopake mama nAmake || 22 A-16
ityuktvA dhanurAdhAya jagarja nR^ipasaMsadi || 22 A-17
chaidyo.apyatha mahArAja sarvakShetrasya pashyataH |
varaveShapratichChanno lajjayA cha samanvitaH |
AdAya parigham ghoramidamAha nR^ipottamAn || 22 A-18
anenaiva tu rAjAno yAdavAnsabalAnyudhi |
hatvA tu yamarAjAya dAsyAmi nR^ipapuMgavAH |
tiShThadhvamiha rAjAno mamaivAyam parAbhavah || 22 A-19
naitadyuktam nR^ipashreShThAH paradArAvamarshanam |
jAtAnAM kShatriyakule nR^ipANAM nR^ipapuMgavAH || 22 A-20
tattu yuktam yadukule kShatriyA na hi te vibho |
visheShato.atha gopAle ballaveShu vivardhite || 22 A-21
gavAM vR^ittiM tu gopAlA vartayanti sadA tathA |
kR^iShNo.api gokule vR^iddho gopaiH sahacharah kila || 22 A-22
paradArAbhiyukto hi keshavaH satataM vibho |
sarvathA taM durAtmanaM haniShye sagaNaM raNe |
tAM chAnayAmi rAjAnastiShThadhvamiha bhUmipAH || 22 A-23
kva nu te bAndhavAsteShAm yAnAshritya tu yAdavAH |
avaj~nAM kR^itavanto no yuShmAbhiriha chintyatAM || 22 A-24
ityuktvAtha sa chaidyastu yuddhAya samupasthitaH |
te cha sarve nR^ipatayaH kruddhAH yuddhAya daMshitAH |
svAropitadhanuShmantaH sA~NgulitrAH sachAmarAH || 22 A-25
jarAsaMdho.atha nR^ipatI rathamAruhya daMshitaH |
yuddhAya vai mahArAja mano dhadhne mahIpatiH || 22 A-26
pauNdro.apyatha mahArAja vAsudevo mahAbalaH |
rathamAruhya sahasA yuddhAyaiva mano dadhe || 22 A-27
dantavaktro jarAsaMdhaH shishupAlashcha vIryavAn |
saMnaddhA niryayuH kruddhA jighAMsanto janArdanam || 22 A-28
a~Ngava~Ngakali~NgaishaiH sArdhaM pauNDreNa vIryavAn |
niryayau chedirAjashcha bhrAtR^ibhiH saha bandhubhiH || 22 A-29
kva vAsudevaH kva cha gopakastathA
kuto nu rAjA yaduvamshajanmanAm |
kuto nu rAmo madamattagarvitaH
kuto nu vIro yudhi sAtyakiH kila || 22 A-30
iti bruvanto nR^ipasattamAstadA
raNAya yuktAH sabalAH samAgadhAH |
sharaishcha khaDgairyudhi pAtayanto
mahArathA niryayurugravIryAH || 22 A-31

vaishaMpAyana uvAcha 

atha sainye mahArAja  mAgadhasya mahAtmanaH |
sha~NkhaduMdubhayashchaiva sasvanuryuddhashamsinaH |
mAdhavo.api mahArAja sha~NkhaM dadhmau pRIthaktadA  || 22 A-32
bherINAM cha mR^ida~NgAnAM jharjharINAM cha sarvashaH |
nAdAH samabhavaMstatra yadUnAM sainyasaMchaye || 22 A-33
tato yuddhaM samabhavatsenayorubhayostadA |
jarAsaMdhapramukhato vR^iShNayaH  prasthitAstadA || 22 A-34
tAnpratyagR^ihnAtsaMrabdhAnvR^iShNivIrAnmahArathAn |
jarAsaMdho mahArAjaH sasainyaH sabalAnugaH || 22 A-35
taM pratyagR^ihNansaMrabdhA vR^iShNivIrA mahAbalAH |
saMkarShanam puraskR^itya vAsavaM tvamarA iva || 22 A-36
ApatantaM hi vegena jarAsaMdhaM mahAbalam |
ShaDbhirvivyAdha nArAchairyuyudhAno mahAmR^idhe || 22 A-37
akrUro dantavaktraM tu vivyAdha navabhiH sharaiH |
tam pratyavidhyatkArUsho bANairdashabhirAshugaiH || 22 A-38
vipR^ithuH shishupAlaM tu sharirvivyAdha saptabhiH |
aShTabhiH pratyavidhyattaM shishupAlaH pratApavAn || 22 A-39
gaveShaNo.api chaidyaM tu ShaDbhirvivyAdha mArgaNaiH |
anirdAntastathAShTAbhirbhR^ihaddurgastu pa~nchabhiH || 22 A-40
prativivyAdha tAMshchaidyaH pa~nchabhiH pa~nchabhiH sharaiH |
jaghAna chAshvAMshchaturashchaturbhirvipR^ithoH sharaiH |
bR^ihaddurgasya bhallena shirashchiCheda chArihA |
vipR^ithoH sArathiM prAhiNodyamasAdanam || 22 A-41
hatAshvaM tu rathaM tyktvA vipR^ithuH sumahAbalaH |
Aruroha rathaM tUrNaM bR^ihaddurgasya vIryavAn |
Aruhya javanAnashvAnniyantumupachakrame || 22 A-42
te kruddhAH sharavarSheNa sunIthaM samavAkiran |
nR^ityantaM rathamArgeShu chApahastamabhItavat || 22 A-43
shakradevo dantavaktram bibhedorasi karNinA |
paTushaH pa~nchabhishchApi vivyAdha yudhi mArgaNaiH || 22 A-44
tAbhyAM sa viddho dashabhirbANairmarmAtigaiH shitaiH |
tato balI shakradevaM bibheda dashabhiH krudhAH || 22 A-45
pa~nchabhishchApi vivyAdha so.avidUrAdvidUratham || 22 A-46
vidUratho.api taM ShaDbhirvivyAdhAjau shitaiH sharaiH || 22 A-47
trIMshatA pratyavidhyattaM balI bANairmahAratham |
kR^itavarmA bibhedAshu rAjaputraM tribhiH sharaiH || 22 A-48
nyahanatsArathIM chAsya dhvajaM chiCheda sUchChritam |
prativivyAdha taM kruddhaH pauNDraH ShaDbhiH shilImukhaiH || 22 A-49
dhanushchAsya pratichCheda bhallena nataparvaNA |
nikR^ittashatruH kAli~NgaM bibhedA~Ngam cha mArgaNaiH || 22 A-50 
tomareNAMsadeshe taM bibheda cha kali~NgajaH |
gajenAsAdya kahvastu gajama~Ngasya vIryavAn || 22 A-51
tomareNa jaghAnAshu bibhedA~NgaM cha vIryavAn |
chitrakashcha shvaphalkashcha sAtykishcha mahAbalaH |
kAli~Ngasya rathAnIkaM nArAchairbibhiduH shitaiH || 22 A-52
visR^iShTena halenAjau va~NgarAjasya vAraNam |
jaghAna rAmaH saMkruddho va~NgarAjaM sa samyuge || 22 A-53
taM hatvA gajamAruhya dhanurAdhAya vIryavAn |
saMkarShaNo jaghAnograirnArAchaiH kAshikAnbahUn || 22 A-54
ShaDbhirmihatya kArUShAnmaheShvAsAMshcha vIryavAn |
shataM jaghAna saMrabdho mAgadhAnAM mahAratha || 22 A-55
nihatya tAnmahArAja jarAsaMdhaM tato.abhyayAt || 22 A-56
tamApanantam vivyAdha nArAchairmAgadhAstribhiH |
taM bibhedAShTabhiH kruddho nArAchairmusalAyudhaH || 22 A-56
chiCheda chAsya bhallena dhvajaM rukmavibhUShitam  |
chApaM cha mahadAyattam sharaireva halAyudhaH |
rathaM chAsya mahArAja tilashashcha samAhanat || 22 A-57
sa chChinnadhanvA viratho gadAmAdAya mAgadhaH |
vivyAdha balabhadraM tu chiCheda cha punaH punaH |
rathaM cha chUrNayAmAsa gadayAsya sa mAgadhaH || 22 A-58
pAtyamAno rathAttasmAdavaplutya halAyudhaH |
sAtyakestu rathaM prAyAtsarvakShatrasya pashyataH |
sAtyakistu mahArAja sharairvivyAdha mAgadham || 22 A-59
baladevo mahArAja gadAM saMgR^ihya satvaram |
jaghAna mAgadhaM samkhye vajreNeva giriM hariH || 22 A-60
tadyuddhamabhavatteShAM ghoraM devAsuropamam |
sR^ijatAM sharavarShANi nighnatAmitaretaram || 22 A-61
gajairgajAshcha saMkruddhAH samnipetuH sahasrashaH |
rathA rathaistu saMrabdhAH sAdibhishchApi sAdinaH || 22 A-62
padAtayastathA patti~nshakticharmAsipaNayaH |
ChindantashchottamA~NgAni vineduryudhi te pr^ithak || 22 A-63
asInAM pAtyamAnAnAM kavacheShu mahAsvanaH |
sharANAM patatAmAjau pakShiNAmiva shushruve || 22 A-64
bherIsha~NkhamR^ida~NgAnAM veNUnAM cha mR^idhe dhvaniH |
babhUva ghoShaH shastrANAM jyAghoShashcha mahAtmanAm || 22 A-65
etasminnantare vIro balabhadro mahAyashAH |
jaghAna gadayA vIraM jarAsaMdhaM mahAmR^idhe |
mUrChAM jagAma rAjA tu nipapAta cha bhUtale || 22 A-66
sAtyakirva~NgarAjam tu jaghAna nishitaiH sharaiH |
tatsainyaM vimukhaM chAsIjjarAsaMdhe nipAtite || 22 A-67
sAtyakirbalabhadrashcha jitvA yodhAnsahasrashaH |
sha~NkhaM dadhmatU rAjAnau sarveShAmagrataH sthitau |
tatashcha vidrute sainye jarAsaMdhe parAjite || 22 A-68
tayoH sha~NkhasvanaM shrutvAH gachChanneva janArdanaH |
jitaM magadharAjasya sainyaM bahunR^ipAshritam || 22 A-69
ityevam chintayitvA tu vAsudevaH pratApavAn |
pA~nchajanyaM mahAsha~NkhaM dadhmau yadukuloldbhavaH || 22 A-70February 23, 2009