harivaMsha, Volume II, Appendix 1, pp.188-189, BORI 1971
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @ yahoo.com
23

kR^iShNena saha rukmiNyA vivAhaH

vivAhaM ghoShayAmAsuryAdavAH shAr~NgadhanvanaH  |
alaMkurvantu rathyAshcha patAkAshchaiva sarvashaH ||  23-1
AhUyantAM nR^ipatayo brAhmaNAshcha sahasrashaH |
sUtAshcha mAgadhAshchaiva bandinashcha tathApare || 23-2
kalashAshcha prapUryantAM samudrairapi vAribhiH | 
uchChrIyantAm dhvajAH sarve AneyA vArayoShitaH || 23-3
purohitAshcha hUyantAm kumArAshchaiva sarvataH |
AhanyantAM mahAbheryo mR^ida~NgAH sarvataH kShitau || 23-4
nR^ityantAM nartakAH sarve gAyantAM gAyakAstathA |
bhojyantAM brAhmaNAH sarve dIyantAM cha dhanAni cha || 23-5
AlaMkriyantAM sarvatra prAsAdAH sarva eva hi |
evamAj~nApayAmAsuryAdavA utsavotsukAH || 23-6
te cha sarve yathAj~naptvaM chakrushchaiva sahasrashaH || 23-7
kvachichcha susvaraM geyam gAyakAshchakrire tadA |
kvachidbheryaH samAghnAtA mahAghoShaM prapUrire |
rodasI pUrayAmAsuH pAtAlaM cha prapUritaM || 23-8
kvachiCha~NkhA mahArAja vyAdhmAtA yAdaveshvaraiH |
pR^ithivIM kampayanto vai samudrAnabhyavardhayan || 23-9
kvachidgajA hayAshchaiva hyeShAM chakrurmahotsave |
kumArA yadumukhyAnAM siMhanAdamaghoShayan || 23-10
adhyakShaH sAtyakishchAsItkeshave hyutsavonmukhe |
itashchetashcha samyAti niyu~Nkte tatra tatra ha || 23-11
yasya yasya cha yatkAryaM taM taM tatra niyuktavAn || 23-12
baladevo.api dharmAtmA rAjabhiH sArdhamachyutaH | 
yathArham tu yathAyogaM saMmAnaM samayojayat || 23-13
evaM kolAhale tasminkeshavaH paravIrahA |
brAhmaNAMshcha mahArAja nAnAdigbhyaH samAgatAn || 23-14
yaduvR^iddhAmshcha rAjendra ugrasenapurogamAn |
namskr^itya hR^iShikesho vivAhAya mano dadhe || 23-15
anuj~nAtashcha tai rAjandhautavAsA svalaMkR^ittaH |
rukmiNyAH keshavaH pANiM jagrAha vidhivatprabhuH || 23-16
jayashabdaH samArabdho bRAhmaNairvedapAragaiH |
tuShTuvushcha jagannAtham sUtamAgadhabandinaH || 23-17
AkAshe samapadyanta sh~NkhabherisvanAstadA |
papAta puShpavarShaM cha vavau vAyuH sukhaM tathA || 23-18
brAhmanebhyastadA dattvA ratnAni cha janArdanaH |
aShTau hayasahasrANi pratyekaM viprapuMgavAn |
saMyojya cha hR^iShIkesho vAsAMsi vividhAni cha || 23-19
gajAnAM cha shataM sAgraM sahasramayutam gavAm |
bhArAshchaiva suvarNAnAM koTIshatasahasrashaH || 23-20
idaM chovAcha rAjendra keshavaH paravIrahA |
yadyachcha shobhanaM vastu dIyatAM ratnasaMj~nitam |
architAshchArthino rAjanbhUyAsushcha mahotsave || 23-21
evamAj~nApya govindo rukmiNyA saha yAdavAn |
abhivAdya svapitaraM devakIM tadanantaram || 23-22
ugrasenaM cha rAjendraM vR^iddhAnanyAnsayAdavAn |
te sarve chakrurashrUNi harShajAni yadUttamAH || 23-23
nivR^itte tu tadA rAjanvivAhe keshavasya ha |
ye ye samAgatAstatra nR^ipA viprAH samantataH |
anubhUya vivAhaM tu jagmuH sarve yathAgatam || 23-24


February 23, 2009