harivaMsha, Volume II, Appendix 1, pp.199-203, BORI 1971
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @ yahoo.com
25
narakAsureNa devAnAM parAjayaH


25a (pp. 199-202)

chaturmukhAllabdhavaro babAdhe surasattamAn |
sa jAtu vismayaM kurvandishAM dAnavasattamaH || 25a-1
anekashatasAhasrairdAnavaishcha samanvitaH |
devalokaM jagAmAshu kurvansiMhadhvanIM muhuH || 25a-2
indrasya sadanaM gatvA kavATaM ghaTTayandanuH |
yudhyatAmiti hovAcha jayo vA pratidIyatAM || 25a-3
tachChrutvA devarAjo.api devaiH sarvaiH samanvitaH |
airAvataM samAruhya devasainyaishcha pA|itaH || 25a-4
yuddhAya dAnavendreNa narakeNa mahAtmanA |
nirjagAma purAttasmAddAnavAnAM samIpataH |
airAvataM samAsthAya tasthou tatra shachIpatiH || 25a-5
tato yuddhaM samabhavaddAnavAnAM durAtmanAm |
devaiH shakrasahAyaishcha nighratAmitaretaram || 25a-6
devAH sharaiH samAjaghnurdAnavAnnagasaMnibhAn |
dAnavAshcha mahArAja devAnindrapurogamAn |
nijaghnuH samare tatra khaDgaiH prAsaiH parashvadhaiH || 25a-7
siMhanAdaM mahachchakrurdaityA yudhi mahAba|AH |
devAnbabAdhire te tu pratyakShaM cha shachIpateH || 25a-8
ArtA yuddhaparishrAntA devAgachChandisho dasha |
shakreNa vAritAshchApi sthAtuM shaktA na devatAH || 25a-9
tAMstu vidrAvitAndR^iShtvA vR^itrahA  balasUdanaH |
sthAtavyamiti hovAcha nirjarAnsa mahAprabhuH || 25a-10
dhanurAdAya vidhivajjayAghoShaM samavAsR^ijat |
tataH sharasahasrANi mumocha yudhi vAsavaH || 25a-11
lokapAlAstathA rAjansamAjagmuH samantataH |
yakShaishcha guhyakaishchaiva saha vaishravaNastathA || 25a-12
varuNo yAdasAM rAjA vAruNaishcha samanvitAH |
nAgaishcha shatasAhasrairanuyAto digIshvaraH || 25a-13
yamo.api rAjA rAjendra kAlamR^ityusamanvitaH |
yayau yoddhuM mahArAja narakaM dAnavottamam || 25a-14
taiH sArdhaM devarAjo.api yuddhaM chakre mahAmatiH |
narako.api mahArAja yuddhaM chakre sudAruNam || 25a-15
hayagrIvo nisumbhashcha murashcha ripumardanaH |
chakruryuddhaM mahAghoraM narakeNa saha prabho |
lokapAlA mahArAja saMsaktA yoddhumIhate || 25a-16  
hayagrIvo mahArAja varuNena samAgataH |
chakre yuddhaM mahAghoraM yathA vR^itravadhe purA || 25a-17
nisumbho daNDahastena yamena saha saMgataH |
muro.api rAjan vikrAnto rAjarAjena saMgataH || 25a-18
narako.api mahArAja devarAjena saMgataH |
te cha devA mahArAja dAnavaiH saha saMgatAH || 25a-19
te devA dAnavAshchaiva parasparajayaiShiNaH |
yuddhaM chakrurmahAghoraM prAsashaktyR^iShTitomaraiH || 25a-20
hayagrIvaM mahArAja varuNo yAdasAM patiH |
jaghAna nishitairbANairmarmabhedibhirAshugaiH  || 25a-21
varuNaM lokapAleshaM yAdavo nagasaMnibhaH |
paraHshataiH sharANAM tu  vivyAdha yudhi dAnavaH || 25a-22
sharANAM cha sahasrANi  tatra devapatI raNe |
mumocha yudhi pAsheshastamasyantaM shitA~nsharAn || 25a-23
punaH kruddho mahArAja dAnavo nagasaMnibhaH |
varuNasya mahachchApaM muShTideshe baba~nja ha |
kShurapreNa sutIkShNena devarAjasya pashyataH || 25a-24
visR^ijya sasharaM  chApam pAshamAdAya pAshabhR^it |
samAjagne sa pAshena hayagrIvaM mahAbalam || 25a-25
tamApatantaM vegena pAshaM jagrAha dAnavaH |
tenaiva taM samAjaghne varuNaM yAdasAM patiM |
sa tu pAsho.atra nirvIryaH svAminaM na babAdha ha || 25a-26
tataH kruddho hayagrIvo varuNaM yAdasAM patim |
jaghAna gadayA rAjanmUrdhni deshe mahAbalam || 25a-27
sa tenAbhihato mUrdhni vama~nshoNitamulbaNam |
visaMj~no.atha jagAmAshu tasmAtsaMgrAmadustarAt |
vAruNaistaiH samAyuktoH nirjito dAnavaottamaiH || 25a-28
nisumbhaH pa~nchaviMshatyA yamaM jaghne mahAba|aH |
yamo.api danurAdAya shareNa nataparvaNA |
jaghAna dAnavaM saMkhye pashyatastu shachIpateH |     
nisumbho roShatAmrAkSho dhanushchichCheda tasya tat || 25a-29
utsR^ijya dhanuratnaM cha daNDamudyamya dAnavam |
dhAvati sma yamo rAjanhantukAmo mahAbalaH || 25a-30
utsR^ijya tu mahArAja dAnavo dhanuruttamam |
AdAya nishitaM khaDgaM prAyAtpretapatiM tadA || 25a-31
tayostAbhyAM mahAyuddhamAyudhAbhyAM tadAbhavat |
purA devAsure yuddhe balivAsavayoriva || 25a-32
daNDenAbhyahananmUrdhni nisumbhasya  durAtmanaH |
Ahato daNDadhAreNa yamena sumahAtmanA || 25a-33
kiMchidAyastanayano nisumbho dAnavottamaH |
khaDgena prAharattaM tu yamaM vaivasvataM yudhi || 25a-34
saMChinnavarmA devesho yamo yAmyaiH samanvitaH |
visaMj~nedriyabhUtAtmA niHshvasanprANasaMshaye |
jagAmAshu puraM yuddhAdbhIto dAnavasattamAt || 25a-35
rAjarAjastathA sArdhaM guhyakairdevasaMnibhaiH |
yakShairvidyAdharaiH sArdhaM mANibhadrapurogamaiH || 25a-36
muraM tu mauravaiH sArdhaM samAjaghne paraH shataiH |
sharANAM shitadhArANAM rAjarAjo mahAmatiH || 25a-37
muraH saptatisAhasrairmauravairyuddhakovidaiH |
jaghAna rAjarAjaM tu sharaiH sunishitairapi |
vidhvA tu rAjarAjaM taM guhyakAMshcha samAhanat || 25a-38
khaDgaiH pAshaiH samAjaghne yakShAndevaripustadA |
yakShAshcha guhyakAshchaiva bhItA dudruvarAhavAt |
parityajyAyudhaM mukhyaM mAnibhadrapurogamAH || 25a-39
yakShasainyaM parAjitya muro vaishravaNaM tadA |
sharairAshiviShAkArairvivyAdha yudhi dAnavaH || 25a-40
stanayorvakShasi tathA chakShuShornetrasaMpuTe |
yatheShTaM dharShayAmAsa dAnavo yuddhadurmadaH |
sa chApyArto viShaNNashcha nirjagAma raNAjirAt || 25a-41
te cha yakShAstadA rAjanguhyakAshcha samantataH |
alakAM cha samAjagmurbhItA yuddhaparA~NmukhAH || 25a-42
yamo.atha varuNashchaiva kuberashcha mahamatiH |
nirjitA dAnavendreNa svaM svaM nagaramAyayuH  || 25a-43
devAshcha nirjitAH sarve dAnavairnagasaMnibhaiH |
disho dasha drutAH sarve bhItA vR^ittavilochanAH || 25a-44

December 15, 2008


25b (pp. 202-203)

vaishaMpAyana uvAcha

nirjitaM svabalaM dR^iShTvA devarAjaH shachIpatiH |
AruhyairAvataM nAgaM prAMshuM shashinibhaM tadA II 25b-1
mAhendramatha chApaM cha sajyaM kR^itvA sudAruNam |
chakre yuddhaM mahAghoraM narakeNa durAtmanA  | 25b-2
narako.api mahArAja shakraM dR^iShTvA shachIpatiM |
nanAda vividhaM nAdaM  siMho gajapatiM yathA II 25b-3
AgachCheti tadovAcha jyAghoShaM cha chakAra SaH |
tayoH samabhavadyuddhaM yathA vR^itravadhe purA II 25b-4
AdAya nishitaM bANaM narako duShTachetanaH |
AkarNapUrNaM saMdhAya jaghne vR^itraripuM punaH II  25b-5
Ahatastena devendro vihvalaH samapadyataH |
susrAva rudhiraM shakro gatasaMj~nastadAbhavat II 25b-6
samAshvastastadA shakraH sharairvivyAdha  chAShTabhiH |
rathaM vivyAdha saptatyA sArathiM navabhiH sharaiH II 25b-7
kShurapreNa tadA rAjandhvajaM chichCheda chottamaM |
sArathiM prAhiNottasya yamAya nishitaiH sharaiH II 25b-8
jaghAnAshvAMshchaturbhistu bANaiH sunishitairapi |
dhanushchichCheda bhallena narakasya durAtmanaH II 25b-9
sa chChinnadhanvA viratho vibANo hastasArathiH |
AdAya  nishitaM khaDgamutpatAta shachIpatim |
AruhyairAvataM kuMbhe devarAjamapothayat II 25b-10
vyAvidhya tu punardaityo devarAjasya vakShasi |
khaDgena pothayAmAsa devagandharvasaMsadi II 25b-11
visaMj~no vihvalashchaiva devarAjaH shatakratuH |
utsR^ijyairAvataM nAgaM gachChati sma tadArtavat II 25b-12
nAgaM taM pothayAmAsa kumbhadeshe sa dAnavaH |
sa cha nAgo mahArAja prAdravachcha bhayAttadA II 25b-13
jitvAtha narako bhaumo vR^itrahantAramAhave |
nanAda vividAnnAdAnrodasI cha vinAdayan II 25b-14
nirjityAkhaNDalaM shakraM lokapAlAMstathaiva cha |
jayamAghoShayAmAsa narako dAnavottamaH II 25b-15
amarAvatiM tadA daityaH  pravishya cha mahAsuraiH |
urvashIM  cha samAhUya vachanaM chedamabravIt II 25b-16
bhaja mAmiha vAmorU nirjitaH shakra Ahave |
ahamindro yamo rAjA varuNo yAdasAM patiH |
ahameva sadA bhadre rAjarAjo.asmi suprabhe  || 25b-17

urvashyuvAcha

R^iShayo yadi te rAjanyakShyanti kratubhiH sadA |
tadA bhajAmi daityendra nAtra kAryA vichAraNA |
evamuktastadA daityo bADhamityabravIdvachaH II 25b-18
svargashreNIrmahArAja pramathya ditijaiH saha |
svargadrumAnsamAdAya devakanyAstathAparAH II 25b-19
aShTau rAjansahasrANi gR^ihItvA dAnavottamaH |
jagAma daityarAjastu yatheShTaM dAnavaiH saha II 25b-20December 15, 2008