harivaMsha, Volume II, Appendix 1, pp.203-205, BORI 1971
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @ yahoo.com
26
narakAsureNa manuShyalokabAdhanam 

26a (pp. 203-204)

vaishaMpAyana uvAcha

saMprApya mAnuShaM lokaM narako dAnavottamaH |
dvAravatyAM jagannAthe tasminrakShasi bhUtalam |
babAdhe mAnuShAnsarvAnR^iShInviprAMshcha dAnavaH || 26a-1
rakShatyeva jagannAthe viprAnmunigaNAMstathA |
bAdhate sma tathA daityo viprAnmunigaNAMshcha saH || 26a-2
tataH kadAchiddaityendra urvashIvachanaM smaran |
badaryAM hi mahArAja yaShTuM munigaNAMstadA  |
satreNa shakraM devesham tathA devagaNAnapi || 26a-3
dR^iShtvA tAnmunivIrAMstu narako dAnavottamaH |
provAcha vachanaM kAle yaShTavyo.asmi munIshvarAH  || 26a-4
asminkAle jagannAtha indro.ahaM vibudhAdhipaH |
jitaH shakro raNe viprA lokapAlaiH sahAmaraiH |
tata ijyo namaskAryo vandyo lokahitAya vai || 26a-5
tadetadvachanaM shrutvA narakasya durAtmanaH |
Ahuste munayaH sarve badarIvAsatatparAH || 26a-6
yakShyAmo na vayaM daitya dAnavo.asi durAtmavAn |
indraM devagaNaiH sArdhaM yakShyAmo vigatajvarAH || 26a-7
tachChrutvA roShatAmrAkSho dAnavAnidamabravIt |
vadhyantAmR^iShayaH sarve bhidyantAM yaj~nabhUmayaH || 26a-8
na tvAM yakShyAma he daitya ityUchUH kila tApasAH |
te cha sarvaM tathA chakrurdAnavA duShTachetasaH || 26a-9
yaj~nabhUmiM samAlokya yaj~nabhArAMshcha sarvashaH |
agnInsaMmishrayAmAsurdadahurdarbhapu~njakAn || 26a-10
kamaNDalUndvidhAkR^itya jaTA AchChidya dUrataH |
prakShipya dAnavAH sarve narakeNa samanvitAH || 26a-11
yaj~navATaM samAloDya chakrurbhasma tadA nR^ipa |
tAvattAni haviMShyatra bhakShayAmAsurojasA |
AnItAnyaj~nasiddhyarthaM pashUnyaj~nasamAgame  |
teShveva chAgnimukhyeShu dagdhvA te dAnavottamAH || 26a-12
evaM te dAnavAH sarve chakrurvighnakriyAM tadA |
te cha sarve munivarAH palAyanti disho dasha || 26a-13 
tatra yA munikanyAstu jahAra narakastadA |
prAgjyotiShaM jagAmAshu kanyAbhistAbhireva cha |
yatheShTaM mumude tatra  priyAbhiH saha dAnavaH || 26a-14


December 16, 2008

26b (pp. 204-205)

vaishaMpAyana uvAcha

gateShu daityasainyeShu munayo dainyapIDitAH |
tasminnevAshrame ramye mantrayitvA parasparam  ||  26b-1
devAya lokanAthAya kR^iShNAya cha mahAtmane |
nivedayAmaH pApasya dAnavasya kR^itaM punaH |
yadi sa pratikuryAddhi tannaH shreyo bhaviShyati || 26b-2
yadi jIvedasau pApo narako dAnavottamaH |
jaganna sthAsyate samyagvinaShTashcha bhavejjanaH || 26b-3
iti saMmantrya munayo  badarIsaMniveshinaH |
yaj~nabhAraM tadAchChinnam narakeNa durAtmanA |
gR^ihItvA munayaH  sarve shiShyairdharmanisaMtatAH || 26b-4
keshavAya cha tasmai tu badarIphalasaMhitam |
keshavenopabhuktAM tu tasminnAshramasaMpuTe |
te gatvA dUramadhvAnaM dakShiNaM mArgamAsthitAH || 26b-5
vasiShTo vAmadevashcha jAbAliratha kAshyapaH |
kaNvo dhUmro bR^ihaddurgo bharadvAjashcha gAlavaH |
kavaSho dhUmraketushcha kAshyaH kApilakastathA || 26b-6
ete chAnye cha munayo narakeNa durAtmanA |
bAdhitAH puNDarIkAkShaM draShTukAmAstapasvinaH || 26b-7
shiShyaiH  saha samAyAtA ArtA dAnavapApinA  |
kR^itavedArthatatvaj~nA draShTukAmA janArdanam || 26b-8
ga~NgAM cha samanuprApya sthitAstasyAstaTe tadA | 
tatra snAtuM  samArabdhA munayaH saMshitavratAH || 26b-9
atra snAtvA vayaM yAmo draShTuM lokahitaiShiNam  |
nityashuddhaM jagannAthaM vasantaM dvArakApure || 26b-10
iti samchintya munayaH snAnaM chakruryathAvidhi |
yena yogyA munivaraA draShTuM keshavamavyaM |
tasminga~NgAmbhasi snAtvA sarve shuddhastapodhanAH || 26b-11
avatIrya tato ga~NgAM naubhirmunivarAstadA |
krameNa samanuprAptA dvArakAM kR^iShNapAlitAm || 26b-12
pravishyA dvArakAM te tu vasiShThAdyA munIshvarAH |
atItya yadumukhyAnAM bhavanAni sahasrashaH || 26b-13
yA sabhA lokavikhyAtA sudharmeti cha viShrutA |
tasyA dvAraM samAsthAya dvAHsthaM prochurmaharShayaH | 26b-14
nivedyatAM dvArapAla keshavAya mahAtmane |
badaryAM vai samuShitA munayaH saMshitavratAH |
draShTuM tvAM samanuprAptA pIDitA dAnavottamaiH || 26b-15
tachChrutvA dvArapAlo.api keshavAya mahAtmane |
nivedayAmAsa tadA yaduktaM munisattamaiH  || 26b-16
shrutvA tu devadevesho munInyaduvarArchitaH |
praveshyantAmiti proktAH pradyumnaM  samachodayat || 26b-17
arghyaM pAdyaM tadA pAtramAsanAni samantataH |
AnIyantAM yathAyogaM sa cha sarvaM chakAra ha |
te praviShTA munivarAstAM sabhAM sabhyapUjitAM ||  26b-18December 18, 2008