harivaMsha, Volume II, Appendix 1, pp.205-209, BORI 1971
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @ yahoo.com
27
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @ yahoo.com
narakAsuravadhAya R^iShibhiH kR^iShNaprArthanA 

27a (pp. 205)


tAM sabhAM vivishurhR^iShTAH sashiShyA munisattamAH l
tAndR^iShtvA samanuprAptAnkeshavaH keshisUdanaH  ||  27a-1
namaskrR^itya munInsarvAnAsanAnItyavochata | 
AsanAni samAvishya munayaH saMshitavratAH |
arghyaM cha tebhyaH pradadau pAdyamAchamanaM tathA || 27a-2
utsR^ijya gAM jagannAtho madhuparkaM dadau punaH |
andhakA vR^iShNayashchaiva praNAmaM chakrire munIn || 27a-3
tairapyanumatAH sarve yAdavA munisattamaiH |
svaM svaM hi bhejire te tu AsanaM lokavishrutAH |
keshavo.api mahArAja svaM sthAnaM samavApa ha ||


December 18, 2008  

27b (pp. 205 - 208)

vaishaMpAyana uvAcha

AsIneShu jagannAtho munivIreShu tatra ha |
uvAcha vachanaM kAle sopaskaramidaM hariH  ||  27b-1
kushalaM  sarvakAryeShu tapaHsu cha tapodhanAH |
yuShmadAgamanaM  mahyaM prINAti satataM bhR^isham || 27b-2
yAdavAshcha parAM prItimAsthitA munisattamAH  |
yuShmadAgamanAdviprAH kimu vaktavyamatra ha || 27b-3
kulaM pUtaM sadA viprA  yasminviprAH samAgatAH |
yuShmadAgamanaprashno na yukto vaktumatra naH || 27b-4
tathApi no manAMsIha prasahya  munisattamAH |
kautUhalaM  samAyAnti prashnashravaNasaMnidhau |
tasmAdviprA yathAtattvaM vaktavyaM kAraNaM tadA || 27b-5
evaM pR^iShTAstadA viprAH keshavena mahAtmanA |
UchuH prA~njalyaH sarve keshavaM keshisUdanam |
shR^iNu deva jagannAtha kAraNaM kAraNatmaka || 27b-6
narako nAma devesha bhaumo dAnavasattamaH  |
bAdhate no jagannAtha dAnavairdAnavAdhamaH || 27b-7
jaghnuste dAnavA deva hutaM hotavyameva cha |
abhakShayanta  te deva yaj~nabhANDAnsahasrashaH || 27b-8
idaM chovAcha duShTAtmA ijyo.asmIti cha mAdhava |
bibhiduste  durAtmAno dAnavA nagayodhinaH || 27b-9
kamaNDalU~njaTAshchaiva uTajAni sahasrashaH |
na kvachichCharma devesha lapsyAmo yadi jIvati || 27b-10    
tasminduShTe jagannAtha dhiggatA nirayaM vayam |
jahi taM devadevesha dAnavaM duShTachetasam |
rakSha naH sakalAnhatvA dAnavAnduShTapauruShAn || 27b-11
R^iShipatnIH samAnIya svapuraM nItavAndanuH |
rakShA hi tvayi govinda sthitA nityaM jagatpate || 27b-12
kShAtraM vR^ittaM samAsthAya dvAaravatyAM vasanhare |
nigR^ihya duShTAnrakShasva sAdhUnsAdhupriyo hyasi |
ArtA vayaM jagannAtha hatAstena durAtmanA || 27b-13
iyaM cha bhavate deva nItA hyasmAbhirachyuta |
badarIsaMhatirdeva pUrvabhuktA tvayA vibho || 27b-14
ityuktvA munayaste tu daduH sarvaM jagatpateH |
AhR^itA~nChiShyavargeNa bhinnAndAnavasattamaiH |
yaj~nabhArAnmahArAja  darshayAmAsura~njasA || 27b-15
dR^iShTvA shrutvA  cha devesho roShatAmrAkulekShaNaH |
kaShTaM kaShTaM mahajjAtamR^iShINAM bhAvitAtmanAm |
iti matvA jagannAtho nottaraM pratyapadyata |
chintAviShTe jagannAthe rakShamAtmani chintite || 27b-16
tuShTavuH puNDaRIkAkShamR^iShayo vItamatsarAH |
arthyAbhirvAgbhiriShTAbhirIshvaraM praNatAstadA || 27b-17
namaH prapannArtiharAdideva
jagatpate kAraNa kAraNAtman |
svabhAvashuddhAntapurodhase namaH
prasannagovindaguNAnurUpiNe ||          27b-18
namo namo deva sanAtanAtmane 
namo namo deva janArdano.asi | 
namo namo mAdhava bhaktavatsala 
namo namo vAmana vAmanAkR^ite ||      27b-19
namah svabhAvaprabhava prabho hare 
jayAchyutAnanta jagannivAsa  |
jaya prapannArtiharAmaresha 
jayAmareshesha sanAtano.asi  ||           27b-20
tvayi prabhuddhe jagadAdideva 
prabuddhamAsItsakalaM sadaivam |
suptotthite deva jagannivAsa 
prabodhamAyAti kathaM nu lokaH ||      27b-21
ananyatulyA tava shaktireShA 
durbodharUpA sakalaiH surairapi |
adyApi tAM vettumananyachetA 
brahmA samIShTe niyataM janArdana ||   27b-22
kathaM vayaM vettumalaM jagatpate
magnA hi saMsAramahArNave hare |
nirUpayantaH satataM bhavantaM
j~nAtuM vayaM deva yatAmahe guro ||   27b-23
tathApi sUkShmaM  saka|eshvarasya
jagatpate te satataM niyAmaka |
sthUlaM tu nityaM jagatAM nivAsa
tamarchayAmo vayamAdideva ||         27b-24
tameva nityaM janakAdayaste
bhajanti santo bhagavanyatIndrAH |
tamarchayAmaH satataM purAtana
prabho prapannArtiharAdideva ||         27b-25
natAH sma nityaM jagatAM nivAsa
bhavatpadaM yatparamaM sanAtanaM |
natAH sma govinda guNAnurUpa 
jagatpate kArANa kAraNAtman ||       27b-26
namastubhyaM namastubhyaM deva deva hare hare |
namo govinda durj~neya yogidhyeyA~Nghripa~Nkaja  || 27b-27
yatpadaM paramaM nityaM tava viShNo hare paraM |
taM namAma jagannAtha yattu pashyanti yoginaH |
namo namo hare viShNo namo mAdhava keshava || 27b-28
yattu pashyanti satataM yogino yatachetasaH |
yatprApya na nivartante tannamAma padaM tava || 27b-29
yA mAyA tava govinda durj~neyA yogachintakaiH |
tAM natAH sma jagannAtha yAmAshritya sthitiM sthitAH |
yA rakShati jagadviShNo tAM namAma hare sadA || 27b-30
R^igyajushcha tathA sAma yaM stauti satataM hare |
dvAbhyAM dvAbhyAM  tribhishchaiva pa~nchabhishcha  janArdana || 27b-31
punashchaiva jagannAtha dvAbhyAM stauti jagatpate |
taM tvAM natAH sma devesha R^igyaujuHsAmarUpiNam || 27b-32
akAro.asi jagannAtha  tathaivokArasaMj~nitaH |
makAro.asi tathA viShNo namaste praNavAtmaka ||  27b-33
udgIthAya namo nityaM namo hotre janArdana |
adhvaryave namstubhyaM yaShTR^irUpAya  te namaH || 27b-34
chAturhotra namastubhyaM chAturvarNyavibhAvana |
jagatsarvaM tvamevAsi jagachcha tvayi tiShThati ||  27b-35
saMhartA chAsi jagatAM tathA pAtA jagatpate |
sraShTAsi cha tathA deva sthitau sthitimatAM vara || 27b-36
namaH sarvAtmane tubhyaM sarvabhUtahR^idisthita |
sarvAtmansarvakartAsi sarvabhAvanabhAvana ||     27b-37
namaH sarvAtmane tubhyaM bhUyo bhUyo namo namaH | 
evaM stutvA jagannAthaM praNAmaM  chakrire hareH  || 27b-38
tatashcha vR^iShNayaH sarve shinivIrapurogamAH |
uthAya chAsanAtsarve  praNAmaM  chakrire hareH  || 27b-39
sarve te yAdavAstatra prasannamanaso.abhavan |
so.ayameSha jagannAthaH pAti no.asminvasansadA |
AshrityainaM sukhaM sarve vatsyAmo yAdavIM purIm || 27b-40
iti matvA tadA sarve  yAdavAH kR^iShNamavyayam |
vavandire mahAbhAgAH stutaM munibhiravyayam ||  27b-41
December 20, 2008

27c (pp. 208 - 209)

vaishaMpAyana uvAcha

evaM stuto jagannAtho munibhiH puNyakIrtibhiH |
paribR^iMhitamAtmAnaM mene yAdavasattamaH  ||  27c-1
antaH prItiyutashchAsItprakR^itistho.api keshavaH |
pratij~nAmakarottebhyo munibhyo yadusaMsadi || 27c-2
eSho.asmi sagaNaM hatvA narakaM duShTapUruSham |
niShkaNTakamimaM lokaM kariShyAmi munIshvarAH 27c-3
sthAvaraM ja~NgamaM chaiva sukhaM svapsyati mAchiram |
chakreNa nishitenaiva shirashChetsyAmi dAnavam || 27c-4
muraM cha dAnavaM viprA hayagrIvaM cha dAnavam |
sarvAnetAnhaniShyAmi gachChadhvaM vigatajvarAH |
ArabhyantAM kriyAH sarvAH kiM vilambatha mAchiram || 27c-5
pratij~nAte jagannAthe vineduryAdavAstadA |
munayashcha tadA deve pratij~nAte tu keshave |
AshIrvAdAMstadA viprA dadustasmai mahAtmane || 27c-6
nirvighnA tava devesha pratij~nA shatrutApana |
bhUyAdbhUtahitArthAya sAdhayAma ito vayam |
svasti te.astu gamiShyAmo badarIM tava shobhanAm || 27c-7
ityuktvA munayaH sarve praNipatya cha keshavam |
jagmuH shiShyairmahArAja badariM tAM tapodhanAH || 27c-8
gateShu teShu vipreShu sahashiShyeShu yAdavAH |
vismayaM paramaM gatvA yathAyogamupAsate ||  27c-9December 20, 2008