harivaMsha, Volume II, Appendix 1, pp.209, BORI 1971

28
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @ yahoo.com

narakAsureNa saha  kR^iShNasya yuddham sha~NkhaM prAdhmApayAmAsa shAr~NgadhanvA gadAdharaH |
tasya sha~NkharavaM shrutvA narako yuddhadurmadaH  ||  28-1
dhanurAdhAya  visphArya nAdena mahatA tadA |
nAdayanrodasI yAyAdyuddhAya narako balI 28-2
keshavaM purato dR^iShTvA gadinaM shAr~NgiNaM tathA |
uvAcha narako daityaH ko bhavAnkimihAgataH |
daityendro  narakaH praShTA jetA shakrasya  saMyuge || 28-3
ko.ayaM pakShI sthitaH pArshve kaiShA te vada sAMpratam |
enAM grahItumichChAmi jAnIyAM yadi sAMpratam ||  28-4
evamukto jagannAthaH prahasya suchiraM tadA |
Alokya satyabhAmAM tu vachanaM chedamabravIt || 28-5
vAsudevo.asmi daityendra yadi te shrutimAgataH |
eShA satrAjitaH putrI bhAryA mama yavIyasI || 28-6
eSha tArkShyo garutmAMstu vAhanaM mama daityapa |
tvAM hantumiha saMprApto vadAmi kimataH param || 28-7
shrutvaitaddAnavo ghoro vihasya suchiraM tadA |
vAsudevo.asi saMprApto  mAM hantuM kila yAdava ||  28-8
diShTyA saMprAptavAnadya chintanIyaH sadA mayA |
kadAsau dR^ishyate yuddhe haniShyAmIti me matiH || 28-9
kShaNam tiShTa yadushreShTha kuru yuddhaM yadichChasi |
hatvA tvAmadya saMprAptamAnayAmi puraM mama || 28-10
enAM padmapalAshAkShIM yudhyatAM kiM vilambase |
ichChAtaH praharasveti provAcha yadunandanaH || 28-11December 20, 2008