harivamshaparva

harivaMsha, Volume II, Appendix 1, pp.6-7, BORI 1971
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @ yahoo.com
3 pitR^ishrAddhamAhAtmyam

ityete pitaro devA devAshcha pitaraH punaH |
anyonyaM pitaro hyete devAshcha pitarashcha ha || 3-1
trayo mUrtibhR^ite tAta chatvArastu samUrtayaH |
teShAM shrAddhAni satkR^itya devAH kurvanti yatnataH || 3-2
bhaktAH prA~njalayashchaiva devAstadgatamAnasAH |
visve cha sikatAshchaiva pR^ishnayaH shR^i~NgiNastathA || 3-3
kR^iShNA visvA ajAshchaiva vidhivatpUjayantyuta |
prajAstu vAtarashanA divAkIrtyAstathaiva cha || 3-4
medhAshcha marutashchaiva brahmAdyAshcha divaukasaH |
bhR^igva~NgirotripramukhA R^iShayaH sarva eva cha || 3-5
yakShA nAgAH suparNAshcha kiMnarAshchAraNaiH saha |
pUjayanti pitR^Inete sarva eva phalArthinaH || 3-6
evamete mahAtmAnaH shrAddhaiH satkr^itya pUjitAH |
sarvAnkAmAnprayachChanti shatasho.atha sahasrashaH || 3-7
hitvA trailokyasaMsAraM jarAmR^ityubhayaM tathA |
mokShayogaM prayachChanti aishvaryaM cha pitAmahAH || 3-8
mokShopAyamathaishvaryaM sUkShmadehamadehatAm |
kR^itsnaM vairAgyamAnantyaM prayachChanti pitAmahAH || 3-9
aishvaryavihitaM yogamaishvaryaM yoga uchyate |
yogaishvaryabhR^ite mokShaH kathaMchinnopapadyate |
apakShasyeva gamanamantarIkShe patatriNaH || 3-10
variShThaH sarvadharmANAM mokShadharmaH sanAtanaH |
pitR^INAM saMpradAnena prApyate sumahAtmanAm || 3-11
muktAvaiDUryavAsAMsi vAjinAgA yugAni cha |
koTishashchaiva ratnAni prayachChanti pitAmahAH || 3-12
haMsasArasayuktAni muktAvaiDUryavanti cha |
kiMkiNIjAlayuktAni sadApuShpaphalAni cha || 3-13
vimAnAnAM sahasrANi juShTAnyapsarasAM ganaiH |
sarvakAmapravR^iddhAni prayachChanti pitAmahAH || 3-14
prajAM puShTiM dhR^itiM medhAM rAjyamArogyameva cha |
prItA nityam prayachChanti mAnuShANAM pitAmahAH || 3-15


February 28, 2009