harivamshaparva

harivaMsha, Volume II, Appendix 1, pp.7-12, BORI 1971
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @ yahoo.com
4  shrAddhakarmakriyAkalpaH

sanatkumAra uvAcha |

ataH paraM pravakShyAmi kriyAkalpaM yathAvidhi |
kAmyanaimittikAjasrashrAddhakarmaNi nityashaH || 4-1
AgrahAyaNamUlAH syuraShTakAstisra eva cha |
kR^iShNapakShe variShThA cha pUrvA chaindrI cha bhAShitA |
prAjApatyA dvitIyA syAttR^itIyA vaishvadevikI || 4-2
AdyApUpaiH smR^itA nityaM mAMsairanyA bhavetsadA |
shAkaiH kAryA tR^itIyA syAdeSha dravyagato vidhiH || 4-3
anvaShTakyaM pitR^INAM vai nityameva vidhIyate || 4-4
yA chApanyA chaturthI syAttAM cha kuryAtprayatnataH |
AyuH shrAddham budhaH kuryAtsarvasvenApi nityashaH |
shreyAMsi kShipramAyAnti paratreha cha modate || 4-5
pitaraH sarvakAleShu tithikAleShu devatAH |
sarve puruShamayAnti nipAneShviva dhenavaH || 4-6
mA sma shreyaH prayachCheyuraShTakAyAmapUjitA |
moghAstasya bhavantyAshAH paratreha cha nityashaH || 4-7
pUjakAnAM sadotkarSho nAstikanAmavAggatiH |
devAMshcha dAyino yAnti tiryaggachChantyadAyinaH || 4-8
puShTiM prajAM smR^itiM medhAM putrAnaishvaryameva cha |
kurvANaH paurNamAsyAM tu sarvaM saMpUrNamashnute || 4-9
pratipaddhanalAbhAya labdhaM chAsya na nashyati |
dvitIyAyAM tu yaH kuryAddvipadAdhipatirbhavet || 4-10  
phalArthinAM tR^itIyA tu shatrughnI pApanAshanI |
chaturthyAM vai prakurvANaH shatruchChidrANi pashayati || 4-11
pa~nchabhyAmapi kurvaNaH prApnoti mahatIM shriyam |
ShaShTyAM shrAddhANi kurvANaH prApnoti dvijapUjanam || 4-12
kurute yastu saptamyAM shrAddhAni satataM naraH |
mahAsatramavApnoti gaNAnAM chAdhipo bhavet || 4-13
pUrNAM vR^ittimavApnoti yo.aShTamhyAM kurute naraH |
ShrAddhaM navamyAM kartavyamaishvaryaM nR^iShu kA~NkShatAH || 4-14
kurvandashamyAM tu naro brAhmiM shriyamavApnuyAt |
vedAMshchaivApnuyAtsarvAnviprANAM saMmato bhavet || 4-15
ekAdashyAM paraM dAnamaishvaryaM saMtatiM tathA |
dvAdashyAM jayalAbhAya rAjyamAyurvasUni cha || 4-16
prajAvR^iddhiM pashUnmedhyAnsvAtantrayM puShTimuttamAm |
dIrghamAyurathaishvaryaM kurvANasya trayodashIM || 4-17
yuvAnastu gR^ihe yasya mR^itAsteShAM pradApayet |
shastreNa vA hatA ye tu teShAM dadyAchchaturdashIM || 4-18
amAvAsyAM prayatnena shrAddhaM kuryAchChuchiH sadA |
sarvAnkAmAnavApnoti svarge chAnantyamashnute || 4-19
annaM dadyAdamAvAsyAM somasyApyAyanaM bhvet |
evamApyAyitaH somastrI.NllokAndhArayiShyati || 4-20
siddhachAraNagandharvaiH stUyate nityamUrjitaH |
stavaiH puNyairmanoj~naishcha sarvakAmaparichChadaiH || 4-21
nR^ittavAditragItaishcha apsarobhiH sahasrashaH |
upanR^itto vimAnasthaH pitR^ibhakto dR^iDhavrataH || 4-22
stuvanti devagandharvAH siddhasaMghAshcha taM sadA |
pitR^ibhaktastvamAvAsyAM sarvAnkAmAnavApnuyAt || 4-23
maghAsu kurvanshrAddhAni sarvAnkAmAnavApnuyAt |
pratyakShamarchitAstena bhavanti pitaraH sadA |
pitR^idevo maghA yasmAttasmAttAsvakShayaM viduH || 4-24
yamastu yAni shradhhAni provAcha shashabindave |
tAni me shR^iNu kAmyAni nakShatreShu pR^ithaKpR^ithak || 4-25
shrAddhaM yaH kR^ittikAyoge kurvIta satataM naraH |
agnInAdAya sApatyo yajeta vigatajvaraH || 4-26
apatyakAmo rohiNyAM saumyenaujasvitAM vrajet |
krUrakarmANi bhAgI syAdArdrAyAM shrAddhamAcharan || 4-27
kShetre putreShu bhAgI syAchChrAddhaM kurvanpunarvasau |
puShTikAmaH punaH puShye shrAddhAM kurvati mAnavaH || 4-28
AshleShAsu punardattvA vIrAnputrAnavApnuyAt |
shrShTho bhavati bandhUnAM maghAsu shrAddhamAcharan || 4-29
phalgunIShu punaH kR^itvA saubhAgyaM labahte naraH |
pradAnashIlaH sApatya uttarAsu karoti yaH || 4-30
saMsatsu mukhyo bhavati haste yastarpayetpitR^In |
chitrAyaM kurute yastu putrAnrUpavato labhet || 4-31
svAtinA tu dvijaH kuryAdvANijyena jijIviShuH |
putrArthaM tu vishAkhAsu shrAddhamIheta mAnavaH || 4-32
anurAdhAsu kurvANo narashchakraM pravartayet |
AdhipatyaM labhechChrAddhaM jyeShThAyAM kurute hi yaH || 4-33
mUlenArogyalAbhaH syAdAShADhAsu mahadyashaH |
tathottarAsvaShADhAsu vItashoko bhavennaraH || 4-34
shravaNena na tu lokeShu prApnuyAtparamAM gatiM |
rAjyabhogA~nshraviShThAsu prApnuyAtvipulaM dhanam || 4-35
shrAddhaM tvabhijitA kurvanvedAnsA~NgAnavApnuyAt |
nakShatre vAruNe kurvanbhiShaksiddhimavApnuyAt || 4-36
pUrvaproShThapade kurvanvindate jIvitaM bahu |
uttarAsu punaH kurva.Nllabhate gAH sahasrashaH || 4-37
revatyAM kurute yastu rUpyaM bahu labhennaraH |
ashvineShu hayA~nshreShThAnbharaNyAmAyuruttamam || 4-38
imam shrAddhavidhiM kurva~nshashabindhurmahImimAm |
akleshenAlabhatkR^itsnAM labdhvA cha prashashAsa ha || 4-39
sanatkumAra uvAcha |

rAjataM rajatAkttaM vA pitR^INAM pAtramuchyate |
rajatasya kathA vApi darshanaM dAnameva cha |
anantyamakShayaM svargyam rAjataM dAnamuchyate || 4-40
pitR^INAM tena dAnena satputrAstArayantyuta |
paThyamAnaH sadA shrAddhe niyato brahmavAdibhiH || 4-41
rAjate hi svadhA dugdhA pAtre.asminpitR^ibhiH purA |
akShayArthaM mahI yasmAttasmindattamato.akShayaM || 4-42
kR^iShNAjinasya sAMnidhyam darshanaM dAnameva cha |
rakShoghnaM brahmavarchasyaM pashUnputrAMshcha tArayet || 4-43
kA~nchanaM rAjataM pAtram dauhitraH kutapastilAH |
bastashcha pAvanIyAni tridaNDI yoginastathA || 4-44
shrAddhakarmaNyayaM shreShTho vidhirbrahmansanAtanaH |
AyuH puShTiryashaH kIrtiH praj~nAH saMtativardhanaH || 4-45
dishi dakShiNapUrvasyAM vedisthAnaM niveshayet |
sarvato.aratnimAtraM tu chaturastraM susaMvR^itaM || 4-46
vakShyAmi vidhivatsthAnaM pitR^INAmiti shAstrataH |
dhanyamAyuShyamArogyaM puShTikIrtivivardhanam || 4-47
tatra gartAstrayaH kAryAstrayo dandAshcha khAdirAH |
aratnimAtrAste kAryA rajatena vibhUShitAH || 4-48
te vitastyAyatA gartAH sarvatashchatura~NgulAH |
prAgdakShiNAyatAH kAryAH sthirA nashuShirAstathA || 4-49
AdbhiH pavitrapUtAbhiH plAvayetsatataM shuchiH |
payobhyAmAjagavyAbhyAM shodhanaM vAgmireva cha || 4-50
tarpaNaM satataM hyetattR^iptirbhavati shAshvatI |
iha chAmutra cha shrImAnsarvakAmasamanvitaH || 4-51
evaM triShavaNasnAto yo.archayetprayataH sadA |
mantreNa vidhivatsamyakso.ashvamedhaphalaM labhet | 
triHsaptasaMj~nAste yasmAtrailokyam dhAryate hi taiH || 4-52
tasya puShTirathaishvaryamAyuH saMtatireva cha |
divi cha bhrAjate lakShmyA mokShaM cha labhate kramAt || 4-53
pApmApahaM pAvanIyamashvamedhaphalaM labhet |
mantraM tasmAdahaM vakShye amR^itaM brahmasaMmitam || 4-54
devatAbhyaH pitR^ibhyashcha mahAyogibhyaH eva cha |
namaH svadhAyaiH svAhAyaiH nityameva namo namaH || 4-55
AdyAvasAne shrAddhasya trirAvR^ittaM japetsadA |
ashvamedhaphalaM hyetadvipraiH satkR^itya pUjitam || 4-56
piNDanirvApaNe chApi japedevaM samAhitaH |
pitaraH kShipramAyAnti rAkShasAH pradravanti cha || 4-57
pitryo.ayam triShu lokeShu mantro.ayaM tArayatyuta |
paThyamAnaH sadA shrAddhe niyatairbrahmavAdibhiH  || 4-58
rAjyakAmo japedevaM sadA mantramatandritaH |
vIryashauryArthabuddhishrIchirAyuHkIrtivardhanaH ||  4-59
prIyante pitaro yena japena niyamena cha |
saptarchaM saMpravakShyAmi sarvakAmapradaM shubham || 4-60
amurtAnAM mUrtimatAm pitR^INAM dIptatejasAm |
namasyAmi sadA teShAM dhyAyinAM yogachakShuShAm || 4-61
indrAdInAM cha pitaro dakShamarIchayostathA |
pitaraH saptarShINAM cha tAnnamsyAmi kAmadAn || 4-62
manvAdInAM janitR^IMshcha sarvalokanamaskR^itAn |
tAnnamskR^itya sarvAnvai pitR^I~njalasamudrayoH || 4-63
nakShatrANAM grahaNAM cha vAyvagnipitarashcha ye |
dyAvApR^ithivyoshcha sadA namasyehaM kR^itA~njaliH || 4-64
devarShINAM saMjanitR^InsarvalokanamaskR^itAn |
saMghAtR^InsarvalokAnAM namasye.ahAM pitAmahAn || 4-65
prajApatergavAM vahneH somAya cha yamAya cha |
yogeshvarebhyashcha sadA namasye.ahaM kR^itA~njaliH || 4-66
namaH pitR^igaNebhyastu saptabhyo ye cha kIrtitAH |
svayaMbhuve namasye.ahaM brahmaNe yogachakShuShe || 4-67
etaduktaM cha saptarchaM devarShigaNapUjitam |
pavitraM paramaM hyetachChrImadrakShoghnameva cha || 4-68
etena vidhinA yuktastrInvarA.Nllabhate naraH |
bhaktyAH paramayA yuktaH shraddhadAno jitendriyaH || 4-69
saparchaM tu japedyastu nityameva samAhitaH |
saptadvIpasamudrAyAH prithivyA ekarAD bhavet || 4-70
yena proktastvayaM kalpo namstasmai svayaMbhuve |
mahAyogeshvarebhyashcha sadA saMpraNato.asmyaham || 4-71
vartante pitarastAta devAnAM divi devatAH |
saptasvete sthitA nityaM sthAneShu pitaro.avyayAH || 4-72
prajApatisutA ete sarveShAM tu mahAtmanAm |
Adyo gaNastu yogInAM sa nityo yogavardhanaH || 4-73
dvitIyo devatAnAM tut tR^itIyo dAnavAdinAm |
sheShAstu varNinAM j~neyA iti sarve prakIrtitAH || 4-74
pitR^InprINAti yo bhaktyA pitaraH prINayanti tam |
yachChanti pitaraH prItAH prajAM puShTiM tathaiva cha |
svargamAyuShyamArogyaM yadanyadapi vA~nchitam || 4-75
devakAryAdapi mune pitR^ikAryaM prashasyate |
devatAnAM hi pitaraH pUrvamAyatanaM smR^itaM || 4-76
te suprasadAH suprItA lokasyApyAyanaM param |
sthiraprasAdAshcha sadA tAnnamasyasva bhArgava || 4-77


March 21, 2009