harivamshaparva

harivaMsha, Volume II, Appendix 1, pp.21-22, BORI 1971
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @ yahoo.com
6 A  chandramasau gurudAragharShaNam

janavejaya uvAcha 

shruto mayA mahAprAj~no budhapautro mahAmatiH |
tatrorvashIsamutpannaH katham kShatramavAptavAn || 6A-1
Atreyasya kathaM loke paradArAbhimarshanAt |
niShkR^itiH kIdR^ishI dR^iShTA tanme brUhi mahAmate |
kIdR^isho brAhmaNo loke svarUpaM tadvadasva me || 6A-2

vaishaMpAyana uvAcha 

hanta te kathayiShyAmi shR^iNu pArthivasattama |
mukhabAhUrupAdebhyo viprAdInasR^ijatprabhuH || 6A-3
uttamA~NgodbhavAjjyaiShThyAdvedasyAdhyApanAttathA |
sarvasyaivAsya sargasya dharmato brAhmaNaH prabhuH || 6A-4 
yasyAsyena sadAshranti havyAni tridivaukasaH |
kavyAni chaiva pitaraH kiM bhUtA adhikaM tataH || 6A-5
brAhmaNyAM brAhmaNAjjAtaH saMskR^ito brAhamaNo bhavet |
j~neyaM (?) kShatriyaviTshUdrA j~neyAH svebhyaH svayonijAH || 6A-6
adhyApanaM chAdhyayanaM yajanaM yAjanaM tathA |
dAnaM pratigrahashcheti ShaT karmANyagrajanmanAm || 6A-7
vedameva sadAbhyAsettapastaptaM ( pyed ? ) dvijottamaH |
vedAbhyAso hi viprasya tapaH paramihochyate || 6A-8
itihAsapurANaj~naH padavAkyapramANavit |
a~NgopakAravedI cha vedArthaM j~nAtumarhati || 6A-9
pANinyAdIni tantrANi hyadhItyA~NgAni sarvashaH |
itihAsapurANAnAM shrutInAmapi sarvadA || 6A-10
padavAkyapramaNaj~naH pravaktAH phalamashnute |
shrotA chaivAnyathA chetsyAnnarakAyaiva kalpate || 6A-11
na vedapAThamAtreNa saMtuShyedvai dvijottamaH |
pAThamAtrAvasAnastu pa~Nke gauriva sIdati || 6A-12
janmano.anantaraM kAryaM jAtakarma yathAvidhi |
nAmadheyaM dashmyAM tu dvAdashyAmatha kArayet || 6A-13
ShaShTe.annaprAshanam mAsi chUDA kAryA yathAkulam |
prApte tu pa~nchame varShe tvakSharAbhyAsamuchyate || 6A-14
garbhAShTamAbde kurvIta brAhamaNasyopanAyanam |
yaj~nopavItaM kurvIta sUtreNa navatantukam || 6A-15
brAhamaNo bilvapAlAshau daNDau vA dhArayeta saH |
guruM raviM samabhyarchya bhaikSheta niyataH shuchiH || 6A-16
niShekAdIni karmANi yaH karoti yathAvidhi |
saMbhAvayati chAnyena sa vipro gururuchyate || 6A-17
upanIya tu yaH shiShyam vedamadhyApayeta tam |
tadarthabodhakashchaiva tamAchAryaM prachakShate || 6A-18
ekadeshaM tu vedasya veda~NgAnyapi vA punaH |
yo.adhyApayati vR^ittyarthamupAdhyAyaH sa uchyate || 6A-19
upAdhyAyAddashAchAryA AchAryANAM shataM pitA |
sahasraM tu pitR^INAM tu chaibhyo mAtA garIyasi || 6A-20
gurushushrUShayA vidyAM saMprApya vidhivaddvijaH |
snAyIta tadanuj~nAto dattvAsmai dakShiNaM hi gAm || 6A-21
gurUNAnumataH snAtvA samAvR^itto yathAvidhi |
udvaheta dvijo bhAryAM lakShaNAM ( NyAM ) bandhushAlinIm |
bandhuhInAM cha yAM kanyAM rogiNIM cha parityajet || 6A-22
mantropadeshe chArtvijye vivAhe shrAddhabhojane |
svabandhuShveva kartavyamiti manvAdishAsanam |
AdadhIta tataH pashchAdvidhAnenaiva sarvashaH || 6A-23
brAhme muhUrte chotthAya hariM nArAyaNaM prabhum |
dhyAtvA samAhitaH pashchAdviShThAmUtraM visarjayet || 6A-24
nairR^ite dakShiNe bhAge tR^iNamAchChAdya vai punaH |
loShTaishcha lepanaM kR^itvA shauchaM kR^itvA yathAvidhi || 6A-25
mR^idbhiH shodhya gude pAdau pANau gaNDUShamAcharet |
Achamya prayato bhUtvA tataH snAnaM samAcharet || 6A-26
jale nimajya hR^idaye nArAyaNamanAmayam |
dhyAtvotthAya tataH kuryAdarghyaM sUryAya bhUmipa || 6A-27
sahasrakR^itvaH paramAM deviM japtvAH samAhitaH |
upasthAyaiva tigmAMshuM homaM kuryAddvitIyake || 6A-28
vedamadhyApya vidhivadvedA~NgAni tR^itIyake |
muhUrte kusumAdIni hR^itvA gachChettamIsvaram || 6A-29
yogakShemArthalAbhAya snAtvA mAdhyAhnikIM kriyAm |
kR^itvA puruShasukataishcha harimaShTAkShareNa cha || 6A-30
saMpUjya toShayitvAtha vaishvadevaM yathAvidhi |
kR^itvaivAtithyapUjAM cha bhojanaM cha yathAkramam || 6A-31
itihAsapurANAbhyAM ShaShThasaptamayorbudhaH |
kAlakShepaM prakurvANastAmbUlaM charvayetbudhaH ( tpunaH ) |
upAsya pashchimAM saMdhyAM homaM kuryAdatandritaH || 6A-32
brAhmaNeShu cha vidvAMso vidvastu kR^itabuddhayaH |
kR^itabuddhiShu kartAraH kartR^iShu brahmavAdinaH |
shreShThAste brAhmanA loke dAnapAtraM sadA matam || 6A-33
prathamaM tu gurordAnaM dadyAchChraiShThyaM cha sarvadA |
mAtApitroshcha yaddattaM bhrAtR^isvasR^isutAsu cha || 6A-34
bhaginyai bhAgineyAya mAtulAnAM pitR^iShvasuH |
daridrAnAM cha bandhUnAM dAnaM vedavide.akShayam |
pituH shataguNaM dAnaM sahasraM mAturuchyate || 6A-35
saMnikR^iShTamadhIyAnamatikrAmati yo dvijaH |
dAne tu kavyabhojye cha dahatyAsaptamaM kulam || 6A-36
dviguNaM brAhmaNe dadyAtsamaM tu brAhmaNabruve |
prAdhIte shatasAhasramanantaM vedapArage || 6A-37
prAyashchittAni shAstrANi pAtakeShUpapAtake |
teShAmevAdhikArANi karmabhUmiShu janminAm |
devAnAM nAdhikAro.asti teShu rAjandivaukasAm || 6A-38
vairAjakanyAjAtastu budhAdila iti smR^itaH |
mAtAmahaprabhAvena kShatriyatvamupeyivAn || 6A-39
tathApyatriprabhAvena prAyashchittena shodhitaH |
shashA~Nkastu kShayAnmuktaH sarvalokasupUjitaH || 6A-40


March 21, 2009