harivaMsha, Volume II, Appendix 1, pp.37-38, BORI 1971

itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @ yahoo.com

kR^iShNasaMkarShaNayorbAlakrIDA

atiprasaktau kriDAyAM kR^iShNasaMkarShaNau muhuH |
kvachidveshmani nirgatya navanItaM cha gR^ihNataH ||  9-1
saMkShobhya takraM bahusho dArakau dArakaiH saha |
anvabhUtAM tato rAjanghaTAMshcha parijaghnatuH || 9- 2
dadhi pItvA tu deveshau tAnghaTAMshcha pipeShatuH |
shikyaM cha parijagrAha kR^iShNo dArakaveShavAn || 9-3
bhittvA ChittvA cha govindaH papau kShIrANi sarvashaH |
tachChiShTaM chaiva deveshaH kShitau cha samavAkShipat || 9- 4
pAyasaM cha samAnIya gR^ihAdanyatra vikShipan |
dArakebhyastadA kR^iShNo dadau svaM cha samAcharan || 9-5
shikyAchcha ghaTamAdAya dadhnAM dArakasattamaH |
nirbhidyAchChidya bhUmau tu niShpipeSha sa keshavaH || 9-6 
dArakau tau tu sahasA vatsAnAM cha paraMtapa |
dAmnAM vimochanaM kR^itvA vatsAndhenUrapAyatAm || 9-7
prativeshma tadA tau tu vyasanaM parya kurvatAm |
atiprasaktau tau dR^iShTvA sarvavrajavichAriNau || 9-8
na cha shakto vArayituM nandagopaH sudurmadau |
tatastu dArakaiH sArdhaM kR^iShNashchakShushcha tadgatam || 9-9
ekasya tu tadA kR^iShNo dArakasya mahIpate |
prachChAdya tarasAnyaM tu dArakaM pratyuvAcha ha || 9-10
gachCha vatsa yathAnyatra tathA dR^iShTaishcha dArakaiH |
yadi dR^iShTastvamanyaistu jito daNDadharo mama || 
ityuktvA balabhdraM tu taM draShTuM preShayadbalI || 9-11
sa gatvA balabhadrastu gR^ihItvA dArakaM balAt || 
keshavAya dadau taM tu tvaM jitaH keshavo.abravIt 9-12
kIlakaM cha samAnIya vikShipya bhuvi gUhitam |
AhUya dArakAnsarvAnidamAha jagatpatiH || 9-13
shaktashchedbhavatAM kashchitkIlaM gR^ihNAtu pashyataH |
mama pArshvagato bhUtvA daNDo deyashcha tasya ha || 9-14
tachChrutvA dArakAH sarve taM draShTuM yatnamAsthitAH |
nAshankuvaMshcha te sarve jitAMsthAnabravIditi || 9-15
evamAdyAni govindo bAlakrIDanakAni vai |
chakAra matimAnkR^iShNo dArakaiH saha gokule || 9-16


November 14, 2008