harivaMsha, Volume II, Appendix 1, pp.38-40, BORI 1971

9A
itranslated by A. Purushothaman, purushothaman_avaroth @ yahoo.com

yashodAyai gopInAM kR^iShNadushcheShTitakathanam  

kvachidveshmani saMgamya shikyasthAnpayaso ghaTAn |
AdAya yugapatsarvAnpayaH pItvA mudA bhR^isham |
abhihatya tataH sarvAnniShpipeSha hasanbahiH ||  9A-1
AchChidya shikyamanyatra tato daghno ghaTAnkShipan |
yathAkAmaM tataH pItvA dArakebhyastato dadau || 9A-2
atha vegAnmudA kR^iShNaH kvachidanyatra veshmani |
guptAnghaTAnupAdAya tvarito.atha babha~nja ha || 9A-3
kvachidghR^itaghaTAnpUrNAnbahUnAdAya veshmani |
vyabhajaddArakebhyastu bhakShayaMshcha svayaM dadau || 9A-4
anyato veshmanaH shikyAnghaTAMstakrasya pUrayan |
AdAyAdhUya bahudhA tasminneva muhuH kShipan |
vyahasadvividhaM hAsaM nanarta cha sa dArakaH || 9A-5
takreShu cha payaH kShipya takram cha payasi kShipan |
payo jaleShu saMyojya ghR^itamaghnau juhAva cha |
evaM tau satataM tatra chakraturveshmasaMgaram || 9A-6
atha vatsAnmuhurbaddhAndAmabhiH kIlakeShu vai |
bhittvA ChittvA cha dAmAni vatsAndhenuShvanIyatAm || 9A-7
dAmAnyAchChidya sarvatra vatsAndikShu prakAlayan |
AkR^iShya dArakAnkeshairanyonyaM samabandhata || 9A-8
nirudhyamAno gopIbhiH sa chakre vai muhurmuhuH |
sarpiShA payasA chaiva daghnA takreNa shUnyakam ||  9A-9
prAyeNa govrajaM chakre pUravajena sahAyavAn |
pashyantInAM cha gopInAM kR^iShNo nityaM sa saMbhramam |
pibanpayashcha vividhaM chakre chaivaM sa vaishasam || 9A-10
krandantyo.atha muhurgopyo yashodAnikaTaM yayuH |
kR^iShNasya cheShTitaM sarvaM yashodAyai nyavedayan || 9A-11
mama kumbhyo dasha hatAH putreNAnena durmate |
na cha shiShTaM payastakraM ghR^itaM vA dadhi |eshakam |
kimadya kriyate mUDhe jIvikA mama nashyati || 9A-12

anyAH

pa~njAshanmama kumbhInAM shikyAdAdAya te sutaH |
ghR^itasya pUrNAnsushliShTAnpashyantyA mama hanti ha || 9A-13

aparAH

antarveshmanyashUnyAMshcha kumbhAnsarvAnghR^itena vai |
tA~nshUnyAnkArayAmAsa na cha shiShTaM ghR^itaM mama || 9A-14
atikruddhA tathAnyAha keshAnArujya sarvashaH |
pa~nchatriMshadghaTAnkR^iShNo ghR^itena payasA samam |
AdhUyotkShipya chAvidhya niShpipeSha cha bhUtale || 9A-15
na kimchidvya~njanaM mUDhe mama veshmani vidyate |
gAvashcha vatsakaiH pItAH kR^iShNenAnena mokShitaiH || 9A-16

anyAH

pAyasaM bahu pakvaM me bhadre jagdhamanena vai |
dadhyodanaM bhR^ishaM dattaM dArakebhyo rasAnvitam || 9A-17
apUpA bahavo jagdhA bhartrarthe rakShitA mayA |
saktavo bahavaH pItAH saMskR^itAH sharkarAdibhiH || 9A-18
kiM gR^iheNa cha me kAryaM kiM ghoShaiH kiM gavAdibhiH |
eShA yAsyAmi durmedhe mUDhe duShputrasUyini || 9A-19

anyAH

dhenavo mama naShTAH syurvatsaiH sArdhaM dashAdya vai |
anena kAlitA mUDhe tava putreNa durhR^idA || 9A-20
bhakShitaM navanItaM me valmIkapratimaM navam |
jIvikA mama naShTAbhUdeShA yAsyAmi deshakam || 9A-21
evamatyantato gopyo vinedurvisvaraM bhR^ishaM |
kA gatirvada bhadreti gopyaH sarvAstadAbruvan || 9A-22
atha tAbhyo yathAnaShTaM yashodA dattavatyalam |
samAshvAsya tataH sarvAH svaM svaM veshma vyakAlayat || 9A-23
November 24, 2008