HarivaMsha, edited by P. L.~ Vaidya, Volume II, Appendices, published by BORI, Pune (1971). 
Section 28A (pages 209-212) 

itanslated by A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
Proof read by A. Purushothaman, purushothaman_avatoth @ yahoo.com

narakasatyabhAmAyuddham 

sharairanekasAhasrairjaghAna puruShottamam || 28A-1
punaH saptatisAhasrairbANairnishitakomalaiH |
garuDaM pothayAmAsa sharANAM cha paraH shataiH |
nArAchAnAM sahasreNa vivyAdha yadunandanam || 28A-2
kiMchidArtamanA viShNurhR^iShTo.ayam dAnavottamaH |   
iti saMchintya manasA sharair vivyAdha pa~nchabhiH |
aShTAbhirdAnavaM viShNurnavabhishcha shitaiH sharaiH || 28A-3
dAnavo.api mahArAja vivyAdha nishitaiH sharaiH |
vAsudevaM mahArAja sarvalokaguruM harim || 28A-4
ShaDbhirvivyAdha nArAchairdAnavaM devakIsutaH | 
dAnavo.api jagannAthaM sharairvivyAdha saptabhiH || 28A-5 
tau tu yuddhaM mahAghoraM chakraturyuddhalAlasau |
yathA devAsure yuddhe purA shaMbaravAsavau |
yathA yuddhaM mahAghoraM rAmarAvaNyorbhuvi || 28A-6
tataH kruddho hR^iShIkeshaH shareNa nataparvaNA | 
dhvajaM vivyAdha rAjendra narakasya durAtmanaH || 28A-7
tamantare sharai rAjanvivyAdha yudhiH dAnavaH |
vivyAdha garuDaM rAjan nArAchena mahAmatiH || 28A-8
vivyadhe garuDastasya nArAchena samAhataH |
sushrAva rudhiraM ghoraM vAsudevasya pashyataH |
pakShe samAhataH pakShI chachAla cha punaH punaH || 28A-9
tato roShasamAviShTo GarudaH pakShipuMgavaH |
pakSheNa pakShiNAm shreShTaH pothayAmasa dAnavam || 28A-10
Ahatya sahasA bhUya Ajaghne dR^iDhamuShTinA |
tatashchachAla narako narakeNeva kilbiShI || 28A-11
tataH sajyaM dhanuH kR^itvA vyAvidhya cha punaH punaH | 
dIrgheNa nishitenAjau nArAchena mahAbalaH |
AkarNapUrNamAkR^iShya jaghAna harimIshvaram || 28A-12
nArAchaH sa cha rAjendra lalATe prApatattadA |
chachAla cha jagannAthastotrArdita iva dvipaH || 28A-13 
visaMj~nashcha tato bhUtvA rathopastha upAvishat || 28A-14
satyabhAmA cha taM dR^iShTvA vAsudevaM tathAgataM |
chAmarairvIjayAmAsa pakShAbhyAM pakShipuMgavaH || 28A-15
Ashvasto.atha hR^iShIkeshaH saMj~nAM prApya cha keshavaH | 
dhanustasyai tato datvA shAr~NgaM bhArasahaM raNe |  
yuddhvasva narakaM devI shrAnto.asmi yudhi pIDitaH || 28A-16
evamuktvA tadA devI satyA satyavatAM varA |
tadA yuddhaM samArebhe narakeNa durAtmanA || 28A-17
nArAchairardhachandraishcha bhallaiH sunishitairapi |
jaghAna dAnavaM satyA mahiShI shAr~NgadhanvanaH | 
babAdha dAnavaM satyA satyaM satyetaraM yathA || 28A-18
yudhyantIM tAM tathA dR^iShTvA narako dAnavottamaH |
stanamadhye.atha tasyAstu samAjaghne sharottamaiH |
bAhvantare tathA ShaTbhiH pArshve saptabhirAshugaiH || 28A-19
satyabhAmA tataH kruddhvA bANena nishitena cha |
dhanushchichCheda tasyApi narakasya durAtmanaH || 28A-20
dhvajaM ChatraM tathA yaShTiM rathamashvAMstathaiva cha |
etAndvidhAkarotsarvAnsatyabhAmA balAnvitA || 28A-21
punaranyanmahachChApamAdade dAnavottamaH |
tachchApi chichChide chApaM mahiShI shAr~NgadhanvanaH | 
punaranyatsamAdatte dvidhA tachchApi sAkarot || 28A-22
tataH saH dAnavaH kruddho gadAM sunishitAM tadA | 
AdAya prAhiNostasyai vAsudevasya pashyataH || 28A-23
tAmApatantIM saMprekShya tilashaH sAkarottadA | 
tataH shaktiM samAdAya tasyai dAtuM prachakrame || 28A-24
satyabhAmAtha sA devI keshavaprANavallabhA |
tAM chApi tilashaH kR^itvA sasvaraM prAjahAsa cha || 28A-25
tataH parighamAdAya vyAvidhya narakastadA |
prAhiNochcha tadA tasyai sAntare nijaghAna ha |
sharaishcha nishitai rAjan satyA vivyAdha dAnavaM || 28A-26
tuShTuvushcha tadA satyAM keshavaprANavallabhAM |
divi sthitA devagaNA R^iShayashcha tathAmalAH || 28A-27
sAratheshcha shiraH kAyAchChareNa nirakR^intata |
shaktirbhagavato devI vAsudevasya dhImataH || 28A-28
tatra prIto mahAviShNuH pariShvajya cha tAM vibhuH | 
shramAMbhashchApi tasyAstu mArjayAmAsa keshavaH || 28A-29
tasyAstu kaNThAbharaNaM dadau prIto janArdanaH |
na dattamatha rukmiNyA dattaM tasyA mahAtmanA |
mahArghaM lokavikhyAtaM hR^itaM balimakhe tadA || 28A-30
satyabhAmA tadAdAya bhUShNaM lokavishruta{m} | 
badhvA kaNThe tadA devI rarAja bahushaH shubhA || 28A-31
asakR^idyAchamAnApi vihAre shayane tadA |
na hi labdhavatI pUrvaM tathA labdhaM janArdanAt || 28A-32
sthIyatAM sAMprataM devi shramArtAsi varAnane |
ityuktvA dhanurAdAya yuyudhe dAnavaM raNe || 28A-33
narako rathamAruhya sadhvajaM sapatAkinaM |
AdAya paramaM chApaM bANair vivyAdha chAShTabhiH || 28A-34 
sa vAsudevamAvidhya satyAM cha dashabhiH sharaiH |
garuDaM pa~nchaviMshAtyA vAsudevaM cha saptabhiH || 28A-35 
atho jagatpatirdevaH kruddhaH saMprati dAnave |
AdAya nishitaM bANaM dhanushchichCheda tasya hi |
rathaM cha sArathiM chApi jaghAna yadunandanaH || 28A-36
tataH kruddho rathAttasmAdAplutya narakastadA |
gadAmAdAya govindaM jaghAnAvidhya vakShasi |
garuDaM pothayAmAsa talena narakastadA || 28A-37
punaH parighamAdAya vAsudevaM samabhyayAt | 
tadantare.atha kR^iShNena dhvidhAbhUtamabhajyata || 28A-38 
tataH shilAH samAdAya prAhiNodyadunandanaM |
tAshcha sarvAH samAjaghne sharaiH shAr~NgaviniHsR^itaiH || 28A-39
shailairvR^ikShaistathA pAshairgadApairghapaTTasaiH |
bhiNDipAlaistadA khaDgaiH parashuprAsatomaraiH || 28A-40
tadyuddhamabhavadghoraM narake dAnaveshvare || 28A-41
atha roSha virUpAkShaH keShavaH keshisUdanaH |
hantumaichChajjagannAtho narakaM dAnaveshvaram || 28A-42
AyudhaM lokavikhyAtaM devarShigaNapUjitam | 
daityashoNitadigdhA~NgaM daityAsR^ikpAnalAlasam || 28A-43
AdAya nishitaM chakraM daityachakravinAshanam |
narakaM sAdhuvidviShTaM dviShTaM munigaNaiH sadA |
pradIptachakraM chakreNa kShipteNa nishitena cha || 28A-44
narakasya mahAbAhurhR^idayaM lokapUjitaH | 
dvidhA chichCheda lokeshaH sarvaloksya pashyataH || 28A-45