Paushkara section of harivamsa-Bhavishyaparva with Nilakantha commentary

 1. puShkaraprAdurbhAvaH - devanagari text - malayalam text

 2. k^RitAdiyugaparimANam - devanagari text - malayalam text

 3. ekArNavavidhiH - devanagari text - malayalam text

 4. ekArNave bhagavanmArkaNDeyasaMvAdaH - devanagari text - malayalam text

 5. mahApadmotpatti devanagari text - malayalam text

 6. sarvabhUtotpattiH devanagari text - malayalam text

 7. madhukaiTabhavarapradAnam
 8. brahmaNo mAnasaputrANAmutpattiH
 9. janamajayaprashnaH
 10. sA~NkhyayogavichAraH
 11. karmaphalaparichChedAya yogavarNanam
 12. yogopasargakathanam
 13. saguNabrahmavido yugadharmakIrtitam
 14. manodhAraNavichAraH
 15. karmamArgakathanam
 16. pravR^itidharmaphalam

 17. prANAyAmavarNanam devanagari text - malayalam text

 18. varNAshramadharmaparipAlanam
 19. IshabhaktimAhAtmyam
 20. mohavivekayoryuddham
 21. AtmopAsanAdikathanam
 22. viShNostapashcharyA paramaishvaryalAbhashcha
 23. devAsurANAM tapaHsiddhiH
 24. pR^ithurAjyAbhiShekakathanAdi
 25. hiraNyakashipo rAjasUyavarNanam
 26. dakShayaj~navinAshaH