Electronic text prepared by A. Purushothaman
purushothaman_avaroth @ yahoo.com 
based on the text

SrimanmaharShikR^iShNadvaipAyanavedavyAsapraNItam
SkandamahApurANam, 7 parts in 8 volumes,
Chaukhambha Sanskrit Series Office, Varanasi (2003).shrIgaNeshAya namaH

skandapurANam 
mAheshvarakhaNDam
kaumArikAkhaNDam

ekonaShaShTitamo.adhyAyaH |
ghaTotkachasya kR^iShNasammatyA prAgjyotiShapuramprati gamanam

shaunaka uvAcha |

atyadbhutamidam sUta guptakShetrasya pAvanam | 
mahanmAhAtmyamatulam kIrtitaM harShavardhanam ||   59-1

punaryatsiddhali~Ngasya pUrvaM mAhAtmyakIrtane |
ityuktaM yatprasAdena siddhamAtustusetsyati ||          59-2

vijayo nAma puNyAtmA sAhAyyAchchaNDilasya cha |
ko nvasau chaNDilo nAma vijayo nAma kastathA ||      59-3

kathaM cha prAptavAnsiddhiMsiddhamAtuHprasAdataH |
etadAchakShva tattvena shrotuM kautUhalaM hi naH ||    59-4

satAM charitrashravaNe kautukaM kasya no bhavet |

ugrashrava uvAcha |

sAdhu pR^iShTamidaM viprA dUrAntaritamapyuta ||     59-5

shrutAM dvaipAyanamukhAtkathAMvakShyAmichA.atra vaH |
purA drupadarAjasya putrImAsAdyapANDavAH ||       59-6

dhR^itarAShTramate pashchAdindraprasthaM nyaveshayan |
rakShitA vAsudevena kadAchittatra pANDavAH ||       59-7

upaviShTAH sabhAmadhye kathAshchakruH pR^ithakvidhAH |
devarShipitR^ibhUtAnAM rAj~nA~nchApi prakIrtane ||   59-8

kriyamANo.atha tatrA.agAdbhImaputro ghaTotkachaH |
taM dR^iShTvA bhrAtaraHpa~ncha vAsudevashchavIryavAn || 59-9

utthAya sahasA pIThAdAlili~NgurmudA yutAH |
sa cha tAnpraNataH prahvo vavande bhImanandanaH  ||   59-10

sAshiShaM cha tatorAj~nAsvotsa~Nga upaveshitaH |
AghrAya snehato mUrdhniproktashcha janasaMsadi ||     59-11

yudhiShThira uvAcha |

kuta Agamyate putra kva chA.ayaMvihR^itastvayA |
kAlaH kvachitsukhaM rAjyaM kuruShe mAtulaM tava ||  59-12

kashchiddeveShu vipreShu goShu sAdhuShu sarvadA |
haiDambe nA.apakuruShe priyametaddhareshcha naH ||   59-13

hiDambasya vanaMsarvaM tasyaye sainyarAkShasAH |
pAlyamAnAstvayAsAdhovardhantejanakShemakAH  ||   59-14

kacchinnandati te mAtA bhR^ishaM naH priyakAriNI |
kanyeva yA purA bhImaM tyktvA mAnaM pati shritA ||  59-15

iti pR^iShTodharmarAj~nAsmayanhaiDaDambirabravIt |
hate tasmindurAchAremAtule.asminiyojitaH ||          59-16

tadrAjyaM shAsanesthApyaduShTAnnidhanaMshcharAmyaham |
mAtAkushalinIdevItapodivyamupAshritA ||             59-17

mAmuvAcha sadA putra pitR^INAM bhaktikR^idbhava |
so.ahaMmAturvachaH shrutvA merupAdAtsamAgataH ||  59-18

praNAmAyaiva bhavatAM bhaktiprahveNa chetasA |
AtmAnaM cha mahatyarthe kasmishchittu niyojitam |
bhavadbhirahamichChAmi phalaM yasmAdidaM mahat ||  59-19

yadAj~nApAlanaMputraH pitR^INAM sarvadAcharet |
athorddhvalokAnsa jayedihajAyetakIrtimAn ||           59-20

sUta uvAcha |

ityuktavantaM taM rAjA parirabhya punaH punaH |
uvAcha dharmarAT putramAnandAshruH sagadgadam || 59-21

tvameva no bhaktikArI sahAyashchA.api vartase ||      59-22

etadarthaM cha haiDambe putrAnichChanti sAdhavaH |
ihAmutra tArayante tAdR^ishAshchApi putrakAH ||     59-23

avashyAM yAdR^ishImAtA tAdR^ishAstanayo bhavet |
mAtA cha te bhaktimatI dR^iDhaM nastvaM cha tAdR^ishaH || 59-24

aho suduShkaraM devI kuru te me priyA vadhUH |
yA bhartR^ishriyamulla~Nghya tapa eva samAshritA ||    59-25

nUnam kAmenabhogairvAkR^ityaMvadhvAna ke manAk |
yA putrasukhamanvIkShyaparalokArthamAshritA ||      59-26

duShkulInA.api yA bhaktA sUte.apatayshcha bhaktimat |
kulInameva tanmanyemamedam matamuttamam ||       59-27

evaM bahUni vAkyAni tAni tAni vadannR^ipaH |
dharmarAjaH samAbhAShya keshavaMvAkyamabravIt ||  59-28

puNDarIkAkSha jAnAsi yathAbhImAdabhUdayam |
jAtamAtrastuyashchAsIdyauvanastomahAbalaH ||        59-29

aShTAnAMdevayonInAMyatojanmachayauvanam |
sadya eva bhavettasmAtsadyo.asyasIchchayauvanam ||     59-30

tadasyochitadArArthe sadAchintA.asti kR^iShNa me |
uchitaMbatahaiDambeH kva kalatraMkaromyaham ||      59-31

tadbhavAnkR^iShNa sarvaj~na trilokImapivetsicha |
haiDamberuchitAMdArAnvaktumarhasi yAdava ||        59-32

sUta uvAcha |

evamukto dharmarAj~nA kShaNaM dhyAtvA janArdanaH |
dharmarAjamidaM vAkyaM padAntaritamabravIt ||       59-33

asti rAjanpravakShyAmi dArAnasyochitAM shubhAm |
sAmprataM saMsthitA ramye prAgjyotiShapurevare ||     59-34

sA cha putrI muroH pArtha daityasyA.adbhutakarmaNaH |
yo.asau narakadaityasya prANatulyaH sakhA.abhavat ||    59-35

sa cha me nihato ghoraH pAshadurgasamanvitaH |
narakashcha durAchArastvametadvetsi sarvashaH ||       59-36

tato hate muro daitye mayA tasya sutAvrajat |
yoddhuMmAmativIryatvAdghorAkAmakaTa~NkaTA || 59-37

tAM tato.ahaM mahAyuddhe khADgakheTakadhAriNIm |
ayodhayaM mahAbANaiH sushAr~NgaMdhanuShashchyutaiH || 59-38

khaDgenachichChedabANAnmama sAcha muroH sutAH |
samAgamya cha khaDgenagaruDaMmUrdhnyatADayat ||   59-39

sa cha mohasamAviShTo garuDo.abhUtachetanaH |
tatastasyA vadArthAya mayA chakraM samudyatam ||     59-40

chakraM samudyataM dR^iShTvA mayA tasminraNAjire |
kAmAkhyA nAma mAM devI puraH sthitvA vacho.abravIt || 59-41

nainAM hantuM bhavanarho rakShaitAM puruShothama |
ajeyatvaM mayAhyasya dattaM khaDgam cha kheTakam || 59-42

buddhirapratimAchApishaktishchaparamA raNe |
tatastvayAtrirAtre.apinajitA.a.asInmuroH sutA ||   59-43

evamukte tadA devIm vachanaM chA.ahamabravam |
ayameSha nivR^itto.asmi vArayainAM cha tvaM shubhe || 59-44

tatashchAli~NgyatAMbhaktAM kAmAkhyAMvAkyamabravIt |
bhadre raNannivartesvanAyaMhantuMkatha~nchana ||    59-45

shakyaH kenA.api samaremAdhavoraNadurjayaH |
nA.abhUdastibhaviShyo vA ya enaMsaMyugejayet ||     59-46

api vA tryambakaH putri nainaM shaktaHkuto.anyakaH |
tasmAdenaMnamaskR^ityabhAvinaM shvashuraM shubhe ||  59-47

raNAdasmAnnivartasvatavochitamidaMsphuTam | 
asyabhrAturhibhImasyasnuShAtvaMchabhaviShyasi ||    59-48

tasmAttvaM shvashuraM bhadre sammAnaya janArdanam |
na cha shokastvayAkAryaH pitaraM prati paNDite ||     59-49

jAtasya hi dhruvo mR^ityurdhruvaM janmamR^itasya cha |
bahavashchA.asya vettAro vadakenA.apivAryate ||      59-50

R^iShIMshcha devAMshcha mahAsurAMshcha 
traividyavidyAnpuruShAnnR^ipAMshcha |
kAnmR^ityureko na pateta kAle 
parAvaraj~no.atra na muhyate kvachit ||               59-51

shlAghyaevahitemR^ityuH piturasmAjjanArdanAt |
sarvapAtakanirmuktogato.asaudhAmavaiShNavam ||    59-52

evaM kAmAkhyayA proktA sA cha kAmakaTa~NkaTA |
tyaktA krodhaM cha samvR^itya gAtrANi praNatA cha mAm || 59-53

tAmahaM sAshiShaM chA.api provAchaM bharatarShabha |
asminneva pure tiShTha bhagadattaprapUjitA ||         59-54

mayA devyA pR^ithivyA cha bhagadattaHkR^itonR^ipaH |
sa te pUjAMbahuvidhAMkariShyatisvasuryathA ||       59-55

vasanti chA.atra taMvIraM haiDimbaM patimApsyasi |
evamAshvAsya tAM devIM maurvIM chAhaMvyasarjayam || 59-56

sA sthitA cha pure tatra gato.ahaM shakrasadma cha |
tato dvAravatIM prApyatvayAsahasamAgataH ||       59-57

evameShochitA dArA haiDambervidyate shubhA |
kAmAkhye cha raNe ghorA yA vidyudiva bhAsate ||    59-58

na cha rUpaM varNitaM me shvasurasyochitaM yataH |
sAdhorhi naitaduchitaM sarvastrINAMpravarNanam ||  59-59

punarekashcha samayaH kR^itastaM shR^iNu yastayA |
yomAM niruttarAM prashne kR^itvaiva vijayetpumAn || 59-60

yo me pratibalashchA.api sa me bhartA bhaviShyasi |
eva~nchasamayaM shrutvA bahavodaityarAkShasAH ||  59-61

tasyA jayArthamagamaMste.api jitvA hatAstayA |
yo na enAMgataH pUrvaM na sa bhUyonyavartata ||     59-62

vahneriva prabhaM dIptAM pata~NgAnAM samuchchayaH |
evametAdR^ishIM maurviM jetumutsahate yadi ||       59-63

ghaTotkacho mahAvIryo bhAryA.asya niyataM bhavet  || 59-64

yudhiShThira uvAcha |

alaM sarvaguNairstasyA yasyAstveko guNo mahAn |
kriyate kiM hi kShIreNa yadi tadviShamishritam ||       59-65

prANAdhikaM bhaimaseniMkathaMkevalasAhasAt |
kShipeyaMtavavAkyAnAMshuddhAnAMchA.athakovidam || 59-66

anyAapistriyaH santi deshedeshe janArdana |
bahvyastAsAMvarAM kA~nchidyoShitaMvaktumarhasi ||  59-67

bhIma uvAcha |

samyaguktaM keshavena vAkyaM bahvarthamuttamam |
rAj~nA punaH snehavashAdyaduktaM tanna bhAti me ||  59-68

kArye duHsAdya eva syAtkShatriyasya parAkramaH |
karIndrasyeva yUtheShugajAnAM na mR^igeShu cha ||    59-69

AtmAprakhyAtimAneyaH sarvatAvIrapu~NgavaiH |
sAcha khyAtiH kathaMjAyedduHsAdhyakaraNAdhR^ite || 59-70

na hyAtmavashagaM pArtha haiDamberasya rakShaNam |
yena dattastavaM dhAtrA sa enaM pAlayiShyati ||        59-71

sarvathochchapadArohe yatnaHkAryo vijAnatA |
tannasidhyati cheddaivAnnA.asaudoShovijAnataH ||     59-72

yathA devavratastveko jahne kAshisutA purA |
tathaika eva haiDimbimaurvIM prApnotumAchiram ||    59-73

arjuna uvAcha |

kevalaM pauruShaparaM bhImenoktamidaM vachaH |
abalaM daivaddetutvAtprabalaM pratibhAti me ||       59-74

na mR^iShA hi vacho brUte kAmAkhyA yA purA.abravIt |
bhImasenasutaH pANi tava bhadre grahiShyati ||        59-75

anena hetunA yAtu shIghraM tatra ghaTotkachaH |
iti me rochate kR^iShNa tava kiM brUhi rochate ||      59-76

kR^iShNa uvAcha |

rochate me vachastubhyaM bhImasya cha mahAtmanaH |
na hi tulyo bhaimasenerbuddhau vIrya cha kashchana ||   59-77

antarAtmAchame vetti prAptAmevamurauHsutAm |
tachChIghraM yAtuhaiDambistvaM cha kiM putramanyase || 59-78

ghaTotkacha uvAcha |

nahinyAyyAH svakAvaktuMpUjyAnAmagratoguNAH |
pravR^ittAevabhAsantesadguNashcha raveH karA ||     59-79

sarvathAtatkariShyAmipitaroyename.amalAH |
lajjiShyanti na saMsatsumayAputreNapANDavAH ||    59-80

evamuktvA mahAbAhurutthAya praNanAma tAn |
jayAshIrbhishcha pitR^ibhirvarddhito gantumaichChata  || 59-81

taM gantukAmamAhedamabhinandya janArdanaH |
kathAkathanakAle mAM smarethAstvaM jayAvaham ||   59-82

yathAbuddhirsudurbhedyAMvardhayAmivalaMchate |
ityuktvA.a.ali~NgyataMkR^iShNovyasasarja tasAshiSham || 59-83

tatohiDimbAtanayomahaujAH sUryAkShakAlAkShamahodarAnugaH |
viyatpathaM prApya jagAma tatpuraM prAgjyotiShaM nAma dinavyapAye || 59-84

iti shrIskAnde mahApurANe ekAshitisAhasryAM saMhitAyAM prathame 
mAheshvarakhaNDe kaumArikAkhaNDe barbarIkopAkhyAne ghaTotkachasya 
prAgjyotiShapuraM prati gamanavarNanaM nAmaikonaShaShTitamo.adhyAyaH ||

November 11, 2009