Electronic text prepared by A. Purushothaman
purushothaman_avaroth @ yahoo.com


SrimanmaharShikR^iShNadvaipAyanavedavyAsapraNItam
SkandamahApurANam, 7 parts in 8 volumes,
Chaukhambha Sanskrit Series Office, Varanasi (2003).

shrIgaNeshAya namaH

skandapurANam 
mAheshvarakhaNDam
kaumArikAkhaNDam

ShaShTitamo.adhyAyaH |
ghaTotkachadvArA maurvyA barbarIkaputrotpattivarNanam

sUta uvAcha 

so.atha prAgjyotiShAdbAhyemahopavanasaMsthitam |
sahasrabhUmikaMgehamapashyatahiraNmayam ||        60-1

veNuvINAmR^ida~NgAnAMniHsvanaiH paripUritam |
dashasAhasrasaMkhyAbhishcheTibhiH paripUritam ||     60-2

AyAdbhiHpratiyAdbhishchabhagadattasyaki~NkaraiH |
kimichChantItibhaginIpR^ichChakairabhipUritam ||      60-3

tadAsAdya sA haiDambirmeroHshikharavadgR^iham |
dvAristhitAMsandadarshakarNaprAvaraNAMsakhIm ||   60-4

tAmAha lalitaMvIrobhadrosA kva muroH sutA |
kAmukodraShTumichChAmidUradeshAgato.atithiH ||    60-5

karNaprAvaraNovAcha |

kiMtavAstimahAbAhotayAmaurvyAprayojanam |
koTishonihatAH pUrvaM tayA kAmukakAmukAH ||    60-6

tava rUpamahaM dR^iShTvA ghaTahAsaM sadotkacham |
praNamya pAdayovrIra sthitA te vachana~NkarI ||     60-7

tanmayAsahamodasvanbhu~NkShvabhogAmshchakAmuka |
dAsyAmyanucharANAMtetrayANAMchapriyAtrayam ||  60-8

ghaTotkacha uvAcha |

kalANi kimvadantI te pramuktA svochitA shubhe |
punarnaitadvachastubhyaMvishatemamachetasi ||       60-9

vAmaH kAmo yato bhadre yasminnupanibaddhyate |
sachA.atra naiva badhnAti tadvayaM kiM prakurmahe ||  60-10

adya te svAminIdR^iShTAjitavAkrIDate mayA |
tathA vA vijitoyAsyepUrveShAMkAminAMgatiM ||    60-11


karNaprAvaraNe tasmAchChIghrameva nivedyatAM |
yathAdarshanamAtreNa pUjayantyatithiM khalu ||      60-12

iti bhaimervachaH shrutvA praskhalantInishAcharI |
prAsAdashikharasthAMtAMmaurvimevaMvacho.avadat || 60-13

devi ko.apiyuvAshrImAMstrailokyeShvamitaprabhaH |
kAmAtithistavadvArivartatedishatatparam ||             60-14

kAmakaTa~NkaTovAcha |

muchyatAM shIghramevA.asau kimarthaM vA bilambase |
kadAchiddaivasa~NgatyAsamayo me.abhipUryate ||       60-15

ityuktavachanAchcheTIprApyAvochadghaTotkacham |
vrajashIghraM kAmukatvaMtasyAbhR^ityoshchasannidhau || 60-16

ityuktaH sa prahasyaiva tatrosR^ijya svakAnugAn |
pravivesha gR^ihaM bhaimIH siMhomeruguhAmiva ||      60-17

sapashya~nChukasa~NghAtAnpArAvatagaNAMstathA |
sArikA~ncha madonmattAshcheTistAM chA.apyapashyata  60-18

rUpeNa vayasA chaiva raterapi rati~NkarIM |
AndolanakasukhAsInAM sarvAbharaNabhUShitAm ||     60-19

tAM vidyutamivonnaddhAMdR^iShTvA bhaimirachintayat |
aho kR^iShNena pitrA menirdiShTeyaM mamochitA ||    60-20   
 
nyApyametadkR^ite pUrvaM naShtAyatkAminAM gaNAH |
sharIrakShayaparyAptaM kShIyate yadikAminAm ||      60-21

kAminInAM kR^ite yeShAM kShIyate gaNanA.atrakA |
evaM bahuvidhaM kAmI chintayannAha bhImabhUH ||   60-22

niShThure vajrahR^idaye prApto.ahamatithistava |
uchitAM tatsatAM pUjAM kuru yA te sthitA hR^idi ||   60-23

iti haiDambhivachanaM shrutvA kAmakaTa~NkaTA |
vismitA.abhUttasya rUpAtsvaMninindachabAlisham ||    60-24

dhigahaM yanmayA pUrvaM samayaH sa kR^ito.abhavat |
na kR^ito.abhUdyadi purA abhaviShyadasau patiH ||      60-25

iti sa~nchintayantIsA bhaimiM vachanamabravIt |
vR^ithA tvamAgato bhadra jIvanyAhipunaHsukhI ||     60-26

atha kAmayase mAM tvaM tatkathAM shIghramuchchara |
kathAmAbhAShyayadimAMsandehepAtayiShyasi |
tato.ahaM vashagA jAtA hato vA svapsyase mayA ||     60-27

sUta uvAcha |

ityuktavachanAmetAM netropAntena vIkShya saH ||       60-28

smR^itvA charAcharaguruM kR^iShNamArabdavAnkathAm |
kasyA~nchidabhavadpatnyAM yuvA ko.apyajitendriyaH  ||  60-29

tasyachaikAsutAjaj~nebhAryA tasyamR^itA.abhavat |
tato bAlakikAMputrIMrarakSha cha pupoSha cha ||         60-30

sA yadAbhUdyauvanagA vya~nchitAvayavA shubhA |
prollasatkuchamadhyA~NgI prollasanmukhapa~NkajA ||     60-31

tadA.asya kAmalulitamAlAnAMprajahaumanaH |
provAcha tAM cha tanayAM samAli~NgyadurAshayaH ||   60-32

prAtiveshmakaputrItvaMmayA.a.anIyA.atrapoShitA |
bhAryArthaM suchiraM bAlaM tatkAryaM sAdhayapriye ||  60-33

ityuktA sA cha mene cha tattathaivavachastadA |
patitvenacha bheje taM bhAryAtvena sa tAM tathA ||       60-34

tatastasyAM suto jaj~ne tasmAnmadanarAsabhAt |
vadasAtasyabhavatikiMdauhitrIsutA.athavA  ||             
enaM prashnaM mama brUhi shIghraM chechChaktirasti te || 60-35

sUta uvAcha

iti prashnaM cha sA shrutvA.achintayadbahudhA hR^idi ||   60-36 

na cha pashyati nirghoraM prashnasyA.asyakatha~nchana |
tataH prashnena vijitA svAMshaktiMsamupAdade ||        60-37

atADayadrukmarajjuM karAbhyAMdolakasya cha |
tato rakShAMsiniShpetuH koTisho bhIShaNAnyati ||        60-38

siMhavyAghravarAhAshchamahiShAshchitrakAmR^igAH |
samIkShyatAnasaMkhyeyAnsvAdituMdhAvatoruShA ||      60-39

avAdayannakho bhaimiH kaniShThA~NguShThajau hasan |
tato viniHsR^itAstatra dviguNArAkShasAdayaH ||         60-40

taimaurvIMnirmitAH sarve kShaNAdeva sma bhakShitaH |
vijitAyAMsvashaktaushcha balashaktimathAdade ||        60-41

utthAya sahasA dolAtkhADgamAdAtumaichChata |
uttiShTantIM cha tAM bhaimiranusR^ityajavAdiva ||      60-42

kesheShvAdAya savyena pANinA.apAtayadbhuvi |
tataH kaNThe savyapAdaM dattvA.a.adAya cha kartikAm ||  60-43

dakShiNena kareNA.asyAshChettumaichChata nAsikAm |
visphuranti tato maurvIM mandamAha ghaTotkacham ||    60-44

prashnena shaktyA cha balena nAtha 
tridhA tvayA.ahaM vijitA namaste |
tanmu~ncha mAM karmakarI tavA.asmi 
samAdisha tvaM prakaromi tachcha || 60-45

ghaTotkacha uvAcha |

yadyevaM tarhi muktA.asi bhUyodarshAya yadbalam |
evamuktvAmumochainAM muktAchAhapraNamyasA ||  60-46

jAnAmi tvAM mahAbAhovIraMshaktimatAmvaram |
sarvarAkShasabhartAraM tarlokye.amitavikramam ||     60-47

guhyakAdhipatistvaM hi kAlanAbha iti smR^itaH |
ShaShTikoTipatirjAto yakSharakShAkR^ite bhuvi ||     60-48

iti mAM prAhakAmAkhyA sarvaM tatsaMsmarAmyaham |
idaM gehaM sAnugaMmedattaM mayA.a.atmanAtava ||   60-49

samAdisha prANanAtha kamAdeshaM karomi te |

ghaTotkacha uvAcha |

prachChannastasya ghaTate na vivAhaH katha~nchana ||  60-50

maurvi yasya hi vartante pitarau bAndhavastathA |
tanmAM shIghraM vahashubheshakraprastAyasamprati || 60-51

ayaMkulakramo.asmAkaM yadbhAryApatimudvahet |
tatrAnuj~nAMsamAsAdya pariNeShyAmi tvAmaham || 60-52

bhagadattamatho nAthaM tato maurviMnyavedayat |
samAdAya bahudravyaM visasarjA.athabhrAtaram ||    60-53

tataH pR^iShTiM samAropya ghaTotkachamaninditA |
nAnAdravyaparIvArA shakraprasthaM samAvrajat ||   60-54

tato.asau vAsudevena pANDavaishchA.abhinanditaH |
shubhelagne pANimasyAjagR^ihebhImanandanaH ||   60-55

kurUNAM rAkShasAnAM cha proktottamavidhAnataH |
udvAhya tAM taddhanaishcha tarpayAyAsa pANDavAn ||  60-56

kuntI cha draupadI chobhe mumudAte nitAntataH |
ma~NgalAnyasya chakrAte maurvyAshcha dhanatarpite || 60-57

tato vivAhe nivR^itte pratipUjyaghaTotkacham |
bhAryayAsahitaMrAjA svarAjyAyasamAdishat ||        60-58

maurvyA.a.aj~nAMshirasAgR^ihyahaiDambirbhAryayA.anvitaH |
shubhaMhiDambhasyavane svarAjyaM samupAvrajat ||    60-59

tato rAkShasayoShAbhirvIrakAMsyaiH pravardhitaH |
mahotsavena mahatA svarAjye pramumoda saH ||       60-60

tato vaneShu chitreShu nimnagApulineShu cha |
reme saha tayA bhaimirmandodaryeva rAvaNaH ||       60-61

evaM vikrIDitastasya garbho jaj~ne mahAdyuteH |
haiDimbhairAkShasavyAghrAdbAlasUryasamaprabhaH ||  60-62

sa jAtamAtro vavR^idhe kShaNAdyauvanago.abhavat |
nIlameghachayaprakhyo ghaTAsyo dIrghalochanaH  ||    60-63

UrdhvakeshashchordhvaromA pitaraupraNato.abravIt |
praNamAmi yuvAMchobhaujAtasyapitaraugurU ||       60-64

bhavatorhipriyaMkR^itvAanR^iNaHsyAMsadAhyaham |
bhavadbhyAMdattamichChAmiabhidhAnaMyathAtmanaH || 60-65

ataH paraMtu yachChreyaH kartavyaMpronnatipradam |
tato bhaimistamAli~Ngya putraM vachanamabravIt ||   60-66

barbarAkArakeshatvAdbarbarIkAbhidhobhavAn |
bhaviShyati mahAbAho kulasyA.a.anandavardhanaH ||      60-67

shreyashcha te yatparamaM dR^iDhaM cha
tatkIrtyate bahudhA vipramukhyaiH |
prakShyAvahe tadyaduvaMshanAthaM 
gatvA purIM dvArakAM vAsudevam ||                 60-68

iti shrIskAnde mahApurANe ekashItisAhasryAM saMhitAyAM prathame mAheshvarakhaNDe 
kaumArikAkhaNDe barbarIkopAkhyAne ghaTotkachasya 
maurvIMsakAshAdbarbarIkotpattivarNanaM nAma ShaShTitamo.adhyAyaH ||

November 15, 2009