Electronic text prepared by A. Purushothaman
purushothaman_avaroth @ yahoo.com

based on 
SrimanmaharShikR^iShNadvaipAyanavedavyAsapraNItam
SkandamahApurANam, 7 parts in 8 volumes,
Chaukhambha Sanskrit Series Office, Varanasi (2003).

shrIgaNeshAya namaH

skandapurANam 
mAheshvarakhaNDam
kaumArikAkhaNDam 

ekaShaShTitamo.adhyAyaH |
mahAvidyAsAdhane gaNeshvarakalpavarNanam

sUta uvAcha 

tato ghaTotkachomuktvAtatrakAmakaTa~NkaTAm |
putreNA.anugato dhImAnviyatAdvArakAM yayau ||           61-1

AgachChantaM cha taM dR^iShTvA rAkShasaM rAkShasAnugam |
dvArakAvAsino yodhAshchakruratyulbaNaMravam ||         61-2

grAmagrAme susannaddhA navalakShamitA rathAH |
rAkShasau dvau samAyAtaupAtyetAMvishikhairiti ||         61-3

tAnugrahItAyudhAndR^iShTvA yaduvIrAn ghaTotkachaH |
pragR^ihya vipulaM bAhuM jagau tArasvareNa saH ||        61-4

rAkShasaM vitta mAM vIrA bhImaputraMghaTotkacham |
supriyaM vAsudevasya praNAmArthamupAgatam ||          61-5

nivedayata mAM prAptaM yAdavendrAyasAtmajam |
iti tasyavachaHshrutvAte kR^iShNAya nivedayan ||          61-6

Aha devaH sabhAsthashchashIghramatrA.a.abrajatvasau |
tataH praveshayAmAsurdvArakAMteghaTotkacham ||         61-7

saputraHso.apiramyANivanAnyupavanAni cha |
krIDAshailAMshchaharmyANisampashyannAgataHsabhAm || 61-8

sa tatra ugrasenaM cha vasudevaM cha sAtyakim |
akrUrarAmapramukhAnvavande kR^iShNameva cha ||       61-9

taM pAdavonipatitaM samAli~Ngya sahA.a.atmajam |
sAshiShaM svasamIpasthamupaveshyedamabravIt ||         61-10

putra rAkShasashArdUla kurUNAM kulavardhanaH |
kushalaM sarvataH kachchitkamarthaste samAgamaH ||      61-11

ghaTotkacha uvAcha 

deva yuShmatprasAdena sarvataH kushalaM mama |
shrUyatAM kAraNam svAminyadarthamahamAgataH ||      61-12

devopadiShTabhAryAyAM jAto.ayaM tanayo mama |
sa cha prashnaMvakShyati tvAM shrUyatAmAgatastvataH ||  61-13

shrIkR^iShNa uvAcha

vatsa maurvyeya brUhi tvaMsarvaM pR^ichChayadichChasi |
yathA ghaTotkachomahyaM supriyashcha tathAbhavAn ||   61-14 

barbarIka uvAcha 

praNamyatvAmAdidevaM manobuddhisamAdhibhiH |
prakShyAmi kenashreyaHsyAjjantorjAtasyamAdhavaH ||   61-15

kechichChreyodharmamAhuraishvaryaMtyAgabhojanam 
kechiddamaM tapodravyaM bhogAnmukti~ncha kechana ||  61-16

tadevaM shatasaMkhyeShu shreyassu puruShottama |
mama chaivaM kulasyA.asya shreyoyadbrUhinishchitam ||    61-17

shrIkR^iShNa uvAcha

vatsa pR^ithakpR^ithakproktaM varNAnAM shreya uttamam |
brAhmaNAnAM tapomUlaM damo.adhyanameva cha ||    61-18

dharmaprakaTanaM chA.api shreya uktaM manIShibhiH |
balaM sAdhyaM pUrvameva kShatriyANAM prakIrtitam || 61-19

duShTAnAM shAsanaM chA.api sAdhUnAM paripAlanam |
pAshupAlyaM cha vaishyAnAM kR^iShirvij~nAnameva cha || 61-20

shUdrasyadvijashushrUShAtayAjIvanvaNigbhavet |
shilpairvA vividhairjIveddvijAtihitamAcharan ||             61-21

bhAryAratirbhR^ityapoShTA shuchiH shraddhAparAyaNaH |
namaskAreNa mantreNa pa~nchayaj~nAnna hApayet ||      61-22

tadbhavAnkShatriyakule jAto.asi kuru tachChR^iNu |
balaM sAdhaya pUrvaM tvamatulaM tena shikShaya ||       61-23

duShTAnpAlaya sAdhUMshcha svargamevamavApsyasi |
balaM cha labhyate putra  devinAM suprasAdataH ||        61-24

tadbhavAn balaprAptyarthaM devyArAdhanamAchara ||       61-25

barbarIka uvAcha 

kasminkShetre cha kAM devIm kathamArAdhayAmyaham |
etatprasAdapravaNaM manaH kR^itvA nivedayaH ||         61-26


sUta uvAcha 

iti pR^iShTaH kShaNaM dhyAtvAprAhadAmodarovibhuH |
vatsa kShetraM pravikShyAmi yatratapsyasitattapaH |
guptakShetramitikhyAtaM mahIsAgarasaMgame ||         61-27

tatra tribhuvane yAshchaH santhi devyaH pR^ithagvidhAH |
nAradena samAnItAstAshchaikyaMsumahAtmanA ||        61-28

chatasrastasya digdevyo navadurgAshcha santi yAH |
samArAdhAya tAH gatvA tAsAmaikyaM hi durllabham ||      61-29

nityaM pUjaya tAH putra puShpadhUpavilepanaiH |
stutibhishchopahAraishcha yathA tuShyanti tAstava ||      61-30

tuShTAsu devIShu balaM dhana~ncha 
kIrtishcha putrAH subhagAshcha dArAH |
svargastadA muktipadaM cha satsukhaM
na durllabhaM satyametattavoktam  ||                   61-31

sUta uvAcha

evamuktvA barbarIkaM kR^iShNaH prAhaghaTotkacham |
ghaTotkachAya putraste dR^iDhaM suhR^idayohyasau ||      61-32

tasmAtsuhR^idayetyevaM dattaM nAmamayA dvikam |
evamuktvAsamAli~NgyasantarpyavividhairdhanaiH ||     61-33

guptakShetrAya bhagavAnbarbarIkaM samAdishat |
so.atha kR^iShNaM namskR^ityapitaraMyAdavAMshchatAn || 61-34

anuj~nApya cha tAnsarvAn guptakShetraM samAvrajat |
ghaTotkacho.api kR^iShNena viSR^iShTaH svavanaM yayau ||  61-35

smaranputraguNAnpatnyA svarAjyaM samapAlayat |
tataH suhR^idayo dhImAndagdhasthalyAM kR^itAshramaH ||  61-36

trikAlaM pUjayAmAsa devIH karmasamAdhibhiH |
nityaM puShpaishcha dhUpaishcha upahAraiH pR^ithagvidhaiH || 61-37

tasyA.a.arAdhayato devyastutuShurhAyanaistribhiH |
tataH pratykShato bhUtvAbalAttasyamahAtmanaH ||         61-38

balaM yattriShulokeShu kasyachinnAstidurllabham |
Uchushchaka~nchitkAlaM tvaM vasA.atraivamahAdyute ||     61-39

sa~NgatyA vijayasva tvaM bhUyaH shreyo hyavApsyasi |
ityuktaH sarvadevIbhiH sa tatariva vyavasthitaH ||          61-40

AjagAmA.athavijayonAmnAmAgadhabrAhmaNaH |
sasarvAMpR^ithivIMkR^itvApAdAkrAntAMdvijottamaH ||     61-41

kAshyAM vidyAbalaM prApya sAdhanArthamupAyayau |
guheshvaramukhAnyeSha saptali~NgAnyapUjayat  ||           61-42

ArAdhayAmAsa chiraMdevirvidyAphalAptaye |
tatastuShTAstasya devyaH svapne prochuridaMvachaH ||        61-43

vidyAMsAdhaya tvaMsAdhosiddhamAtuH puro.a~NgaNe |
ayam bhaktaH suhR^idayaH sahAyyaMtekariShyati ||          61-44

tatastadvachanaM shrutvA vijayaH svapnamadhyataH |
utthAya gatvA devyAstaM vavre bhImAtmajAtmajam ||        61-45

so.apidevIvachaH shrutvAmenesAhAyyakAraNam |
tataHkR^iShNachaturdashyAmupoShyavijayaHshuchiH ||       61-46

snAtvA.abhyarchyaiva li~NgAni devishchaivArchayatpR^ithak |
kR^itvA snAnamupoShyaiva barbarIko.antike.abhavat ||        61-47 

prathamAyAM tatau rAtrauyayausiddhAMbikApuraH |
maNDalaM tatra kR^itvA cha bhagAkAraM karAnnava ||      61-48

aShTadikShvaShTakIlAMshcha nisvanyaiva sasUtrakAn |
kR^iShNAjinadharo bhUtvA barbarIkasamanvitaH ||          61-49

shikhAmAbaddhyadigbandhaM kR^itvA reme tatovidhim |
tanmadhyemaNDalasyA.apikuNDeshubhretrimekhale ||       61-50

samarpyacha tataHkhaDgaM khAdiraM mantratojitam |
saMsthApyakIlAnabhitobarbarIkamathA.abravIt ||            61-51

shuchirvinidraH santiShTha sthavaM devyAH samudgiran |
yAvatkarma karomyeSha yathA vighnaM na jAyate ||       61-52
 
ityukte saMsthite tatra barbarIke mahAbale |
vijayaH shoShaNaM dAhaM plAvanaM kR^itavAnyamI ||    61-53

tataH suhAsano bhUtvA gu~Ngurubhyo namaH iti |
mantramaShTottarashataM japatvAgurubhya praNamya cha |
tato gaNeshvaravidhAnamArabdavAn ||                    61-54

athA.ataH saMpravakShyAmi mantraM gaNapateH param ||  61-55

sarvakAryakaraM svalpaM mahArthaM sarvasiddhidam ||     61-56
AUM gAMgIMgUMgaiMgauMgaH saptAkSharo.ayaM mahAmantraH | 
AUM gaNapatimantrasya gaNako nAma R^iShiH vighneshvaro devatA 
gaM bIjaM AUM shaktiH pUjArthaM japArthaM vA tilakArthaM vA manasA 
IpsitArthe homArthe vA viniyoga iti sAdhakasya pUrvaM tilakakaraNam |

AUM gAM gaNapataye namaH | iti tilakasyopari akShatandadyAt anena mantreNa |
AUM gAMgaNapataye namaH | iti tilakamantraH | AUM gAMgaNapataye namaH | 
anena mantreNa gaNeshAya puShpA~njalitrayaM dadyAt | 
mUlamantreNA.atrachandanagandhapuShpadhUpadIpanaivedyapUgaphala-tAmbUlAdikaM 
dadyAt | ata UrdhvaM mUlamantreNa japaM kuryAt | aShTottarashataM 
sahasraM lakShaM koTiM cheti yathAshaktijaptvAdashAMshahomArthe gaNeshAgnaye 
AvAhayAmiti agnimAvAhya | 
AUM gAM gaNapataye svAheti mantreNa guggulaguTikAbhirhomaM vidadhyAdviniyogaM 
cheti gaNeshvaro mahAkalpaH |

ya evaM sarvavighneShusAdhayanmantramuttamaM |
sarvavighnAni nashyanti mano.abhIShTaM cha sidhyati ||       61-57

DAkinyo yAtudhAnAshcha pretAdyashcha bhayaMkarAH |
shatrUNAM jAyate nAshovashIkaraNameva cha ||              61-58

imaM gaNeshvaraM kalpaM vijAnanvijayo.api cha  |
tilakaM vidhinA kR^itvA japtvA chA.aShTottaraM shatam ||     61-59

dashAMshaM guTikA hutvA pUjya siddhivinAyakaM |
siddheyakShetrapAlasya chakrepUjAM tato nishi ||             61-60

iti shrIskAnde mahApurANe ekashItisAhasryAM saMhitAyAM prathame 
mAheshvarakhaNDe kaumArikAkhaNDe mahAvidyAsAdhane gaNeshvarakalpavarNanaM 
nAmaikaShaShTitamo.adhyAyaH ||


November 24, 2009