Electronic text prepared by A. Purushothaman
purushothaman_avaroth @ yahoo.com

based on
SrimanmaharShikR^iShNadvaipAyanavedavyAsapraNItam
SkandamahApurANam, 7 parts in 8 volumes,
Chaukhambha Sanskrit Series Office, Varanasi (2003).


shrIgaNeshAya namaH

skandapurANam 
mAheshvarakhaNDam

kaumArikAkhaNDam

dviShaShTitamo.adhyAyaH |
kAlikAyArudrAvirbhAvavarNanam

shaunaka uvAcha 

sUta shrutA purA.asmAbhirutpattigaNapasya cha |
kShetranAthaH kathaM jaj~nevadaitachChR^iNvatohinaH || 62-1

sUta uvAcha
 
yadA dArukadaityena pIDyamAnA divaukasaH |
shivaM devyA sahAsInam praNipatyetamabruvan ||        62-2

deva daityenaghoreNadurjayenasurAsuraiH |
pIDitA dArukeNasmaH svasthAnAchchApichyAvitAH ||   62-3

na viShNunA na chandreNa na chA.anyenA.api kenachit |
shakyo hantuM sa duShTAtmA ardhanArIshvaraM vinA  ||  62-4

tena saMpIDyamAnAnAmasmAkaM sharaNaM bhava |
ityuktvArurudurdevAstrAhitrAhItichA.abruvan ||              62-5

tato.atikR^ipayAviShTaharakaNThasya kAlimAm |
gR^ihItvA pArvatIchakre nArImekAMmahAbhayAm ||     62-6

AtmashaktiM tatra muktvA provAchedaM vachaH shubhA |
yasmAdatIva kAlA.asi nAmnaH tvam kAlikA bhava ||      62-7

devAriM cha durAtmAnaM shIghraM nAshaya shobhane |
evamuktA mahArAvA kAlikA prApyataMtadA ||         62-8

raveNaiva mR^itaM chakre sAnugaM sphuTitahR^idam |
tato.avantIshamAnasthA mahArAvAnamu~nchata ||      62-9

yairAsanvikalA lokAstrayo.apiprashR^itA yathA |
tato rudrobAlarUpaMkR^itvAvishvakR^itevibhuH  ||     62-10

rudaMstasyAH samIpe chApyAgataH pretasadmani |
rudantaM cha tatobAlaMkR^itvotsa~Nge kR^ipAnvitA ||  62-11


kAlikA.apAyayatstanyaM mA rudeti prajalpati |
stanyavyAjena bAlo.api papau krodhaM tada~Ngajam ||   62-12

yo.asauharakaNThabhavaviShAdAsItsudurdharaH  |
pItakrodhasvabhAvechasaumyAsItkAlikAtadA ||         62-13

bAlo.api bAlarUpaM tattyaktumaichChatkR^itakriyAH  || 62-14

tato devAH kAlikAyAH sha~NkamAyAH punarbhayam |
UchurmA bAla bAlatvaM parityajakR^ipAMkuru ||       62-15

bAla uvAcha |

na bhettavyaM kAlikAyAH saumyA devI yataH kR^itA |
asti chedbhavatAM bhItiranyAnstrakShyAmi bAlakAn |
chatuH ShaShTikShetrapAlAnityamuktvA so.asR^ijanmukhAt || 62-16

prAha tAnbAlarUpAMshcha bAlarUpI maheshvaraH |
svargeShu pa~nchaviMshAnAM pAtAleShu cha tAvatAm ||   62-17

chaturdashAnAM bhUrloke vAso vaH pAlanaM tathA |
ayameva shmashAnasthobhavitAshvAchavAhanam ||     62-18

naivedyaM bhavatAMrAjamAShatandulamishrakA |
anabhyarchyachayoyuShmAnka~nchikR^ityaMvidhAsyati ||  62-19

tasya tanniShphalaM bhAvi bhuktaM pretaishcharAkShasaiH |
ityuktvA bhagavAnrudrastatraivAntaradhIyataH ||        62-20

kShetrapalAH sthitAshchaivayathAsthAne nirUpitAH |
itivaHkShetrapAlAnAMsR^iShTiHproktAsamAsataH ||   62-21  

ArAdhanaM pravakShyAmi yena prItA bhavanti te ||      62-22


AUMkShAM kShetrapAlAya namaH | iti navAkSharo mahAmantraH ||

anenA.atra chandanAdidattvArAjamAShatandulamishrakAMshcha 
chatuHShaShTikR^itabhAgAnvaTakAnnivedya tAvatyo dIpikAstAvanti patrANi 
pUgANi nivedyadaNDavatpraNamyamahAstutimetAMjapet |

AUMUrdhvakeshA virUpAkShA nityaM ye ghorarUpiNaH |
raktanetrAshcha pi~NgAkShAH kShetrapalAnnamAmi tAn ||  62-25

ahvaro hmApakumbhashcha iDAchArasthataiva yaH |
indramUrtishcha kolAkSha upapAda R^ituMsanaH ||     62-26


siddheyashchaiva valiko nIlapAdekadaMShTrikaH |
irApatishchA.adhahArI vighnahArI tathA.antakaH ||       62-27

UrdhvapAdaH kambalashcha kha~njanaH khara eva cha |
gomukhashchaiva ja~NghAlo gaNanAthashcha vAraNaH ||  62-28

jaTAlo.apyajaTAlashchanaumisvaHkShetrapAlakAn |
trmR^ikArohaThakArIchataMkapANiHkhaNistathA ||   62-29

ThaMThaMkaNo jambharashcha sphuli~NgAsyAstaDidruchiH |
danturo ghananAdashcha nandakashcha tathA paraH ||   62-30

phetkArakArI pa~nchAsyo barbarI bhImarUpavAn |
bhagnapakShaH kAlameghoyuvAnobhAskarastatha ||   62-31

rauravashchA.api lambhoShTho vaNijaH sujaTAlikaH |
sugandho huhukashchaiva naumi pAtAlarakShakAn ||   62-32

sarvali~NgeShu hu~NkAraH shmashAneShu bhayAvahaH |
mahAlakSho vane ghore jvAlAkShovasatausthitaH ||    62-33

ekavR^ikShashcha vR^ikSheShu karAlavadano nishi  |
ghaNTAravo guhAvAsI padmakha~njo jale sthitaH ||   62-34 
 
chatvareShu durArohaH parvate kuravastathA |
nirjhareShu pravAhAkhyo mANibhadro nidhiShvapi ||  62-35

rasakShetre rasAdhyakSho yaj~navATeShu koTanaH |
chaturdasha bhuvaM vApya sthitAshchaivaM namAmitAn || 62-36

evaM chatuHShaShTimitA~nCharaNaM yAmi kShetrapAn |
prasIdantu parsIdantu tR^ipyantu mama pUjayA ||    62-37

saravakAryeShu yashchChaivaMkShetrapAnarchayechChuchiH |
kShetrapAstasya tuShyanti yachChantichasamIhitam ||  62-38

imaM kShetrapakalpa~ncha vijAnanvijayastathA |
yathoktavidhinA.abhyarchya siddheyaM tuShTuvechatam ||  62-39

praNamya cha tato devimAnarcha vaTayakShiNim |
purA yadA nAradena kalApagrAmato dvijAH ||      62-40

samAnItAstaishcha sAkaM sunandA nAma brAhmaNI |
vidhavA.apyAgatA tatra tapastaptuM mahItaTe ||     62-41


sA kR^iChrANi parAkAmshcha ati kR^iChrANi kurvatI |
jyeShThe bhAdrapade chakre sAvitryA dve trirAtrike || 62-42

mAsopavAsa~ncha tathA kArtike kulanandinI |
saptali~NgAnisaMpUjyadevIpUjAMsadAvyadhAt ||  62-43

darshe snAnaM yathA chakre mahIsAgarasa~Ngame |
ityAdi bahubhistaistairnityaM niyamapAlanaiH ||     62-44

dhUtapApA yayau lokamumAyAH kR^itasvAgatA |
aMshena cha taTe tasminsaMbhUtA vaTayakShNI ||  62-45

tasyAstuShTo varaM prAdAtsiddhali~Ngasthito haraH |
anarbhyashcha ya enA~nchamatpUjAMprakariShyati || 62-46

tasya tanniShphalaM sarvamityuktaM pAlyameva me |
tasmAtprapUjayennityaM vaTasthAM vaTayakShNIm |
puShpairdhUpaistunaivedyairmantreNA.anena bhaktitaH || 62-47

sunande nandanIyA.asi pUjAmetAM gR^ihANa me |
prasIda sarvakAleShu mama tvaM vaTayakShNi ||  62-48

evaM sampUjya tAM natvAkShamApyavaTayakShNIm |
sarvAnkAmAnavApnotinaronArIchasarvadA ||     62-49

vijayashchA.api mAhAtmyamidaM jAnanmahAmatiH |
anarcha vaTavR^ikShasthAM bhaktito vatAyakShNIm || 62-50

tataH siddhAMbikAM stutvA japtavAnaparAjitAM |
mahAvidyAM vaiShNavIM tu sAdhanena samanvitAM || 62-51

yasyAHsamaraNamAtreNasarvaduHkhakShayobhavet |
tAM vidyAMkIrtayiShyAmishR^iNudhvaMviprapu~NgavAH || 62-52

AUM namo bhagavate vAsudevAya namo.anantAyasahasrashIrShAya 
kShIrodArNavashAyine sheShabhogaparya~NgAya garuDavAhanAya pItavAsase 
vAsudeva sa~NkarShaNa pradymnAniruddha hayashiro varAha narasiMha vAmana 
trivikrama rAma rAma varaprada namo.astu te namo.astu te 
asuradaityadAnava yakSharAkShasabhUtapretapishAchakumbhANDa 
siddhayoginIdAkinI skandapurogAman grahAnnakShatragrahAMshchAnyAMshcha hana 
2 daha 2 pacha 2 matha 2 vidhvaMsaya 2 vidrAvaya 2 sha~Nkhena chkreNa 
vajreNa gadayA mushalena halena bhasmIkuru sahasrabAhave sahasracharaNAyudha 
jaya 2 vijaya 2 aparAjita apratihata sahasranetra jvala 2 prajvala 2 
vishvarUpa bahurUpa madhusUdana mahAvarAha mahApuruSha vaikuNTha 
nArAyaNa padmanAbha govinda dAmodara hR^iShIkesha sarvAsurotsAdana 
sarvabhUtavasha~NkaraH sarvaduHkhaprabhedana sarvayantraprabh~njana 
sarvanAgapramardana sarvadevamaheshvara sarvabandhavimokShaNa 
sarvAhitapramardana sarvajvarapraNAshana sarvagrahanivAraNa 
sarvapApaprashamana janArdana janAnandakara namostu te svAhA || 62-53

imAmaparAjitAM paramavaiShNavIM mahAvidyAM japati paThati shR^iNoti 
smarati dhArayati kIrtayati na cha tasya vayvagnivajropalAshanivarShabhayaM 
na samudrabhayaM na grahabhayaM na chaurabhayaM na shvApadabhayaM vA bhavet || 62-54  

kvachidrAtryandhakArastrIrAjakulaviShopaviShagaradavashIkaraNavidveShaNochchATanavadhabandhanabhayaM 
vA na bhavedetairmantrapadairudAhR^itaihR^idA baddhaiH saMsiddhapUjitaiH || 
tadyathA ||

namo namaste.astu abhaye anaghe ajite atrasite amR^ite aparAjite 
paThitasiddhe smaritasiddhe ekAnaMshe ume dhruve arundhati sAvitri gAyatri 
jAtavedasi mAnastoke sarasi sarasvati dharaNi dhAriNi saudAmini adite vinate 
gauri gAndhAri mAta~Ngi kR^iShNe yashode satyavAdini brahmavAdini kAli 
kapAlini sadyovayavachanakari sthalagataM jalagatamantarIkShagataM vA 
rakSha 2 sarvabhUtabhayopadravebhyo rakSha 2 svAhA || 62-56

yasyAH praNashyatepuShpaMgarbhovA patateyadi | mriyantebAlakAyasyAH 
kAkabandhyAchayAbhavet dhArayet imAm vidyAmebhirdoShairna lipyate || 62-57

raNe rAjakule dyUte nityaM tasya jayo bhavet |
shastraM dhArayatehyeShAM samarekANDadhAriNI ||  62-58

gulmashUlAkShirogANAM nityaM nAshakarI tathA |
shirorogajvarANAM cha nAshanI sarvadehinAm ||      62-59 tadyathA ||

hana 2 kAli sara 2 kAli sara 2 gauri dhama 2 gauri dhama 2 vidye Ale tAle 
mAle gandhe bandhe pacha 2 vidye nAshaya pApaM hana duHsvapnaM vinAshayaH 
kaShTanAshini rajani sandhye dundubhinAde mAnasavege sha~Nkhini chakriNi 
vajriNI shUlini apamR^ityuvinAshini vishveshvari draviDi drAviDi 
keshavadayite pashupatimahite durddamadamani sharvari kirAti mAta~Ngi 
AUM hAM hraM hraM hraM hraM krAMkraMkraMkraM tvara 2 ye mAM dviShanti 
pratyakShaM parokShaM vA sarvAndamam 2 mardda 2 tApaya 2 pAtaya 2 
shoShaya 2 utsAdaya 2 brahmANi mAheshvari vArAhi vinAyaki aindri Agneyi 
chAmuNDe vAruNi prachaNDavidyote indropendrabhagini vijaye 
shantisvastipuShTivivardhini kAmA~Nkushe kAmadudhe sarvakAmavaraprade 
sarvabhUteShu vAsini prati vidyAM kuru 2 AkarShiNi veshini jvAlAmAlini 
ramaNi rAmaNi dharaNi dhAriNi mAnonmAnini rakSha 2 vAyavye jvAlAmAlini 
tApani shoShaNi nIlapatAkini mahAgauri mahAshraye mahAmayUri Adityarashmi 
jAhnavi yamakhaNTe kiNishchintAmaNi surabhi surotpanne kAmadudhe yathA 
manIShitaM kAryaM tanmama sidhyatu svAhA AUM svAhA AUMbhUH svAhA AUMbhuvaH 
svAhA AUMsvaH svAhA AUMbhUrbhuvaHsvAH svAhA yatrevA.a.agataM pApaM tatraiva 
pratigachChatu svAhA AUMbale mahAbale asiddhasAdhini svAhA ||

iti imAM sAdhayAmAsa vaiShNavImaparAjitAm |
vijayaH saMyato bhUtvA manobuddhisamAdhibhI  || 62-61

ya imam paThatenityaM sAdhanenavinA.apicha |
tasyA.api sarvavighnAni nashyantidvijapu~NgavAH || 62-62

iti shrIskAnde mahApurANe ekAshitisAhasryAM saMhitAyaM prathame 
mAheshvarakhaNDe kaumArikAkhaNDe barbarIkopAkhyAne mahAvidyAsAdhanavarNanaM 
nAma dviShaShTitamo.adhyAyaH || 62 ||