Electronic text prepared by A. Purushothaman
purushothaman_avaroth @ yahoo.com

based on
SrimanmaharShikR^iShNadvaipAyanavedavyAsapraNItam
SkandamahApurANam, 7 parts in 8 volumes,
Chaukhambha Sanskrit Series Office, Varanasi (2003).


shrIgaNeshAya namaH

skandamahApurANam 
mAheshvarakhaNDam 
kaumArikAkhaNDam 

triShaShTitamo.adhyAyaH 
barbarIka (suhR^idaya) mahAvidyAprasannakaraNenAnAvighnAnAMrepalAdInAM 
sAhasenApakaraNaM nAgairvarapradAnaM tatra kAryasiddhivarNanam

sUta uvAcha 

ashvatthalAkShAvahnau cha sarShapAnkesaraplutAn |
juhvato mantramukhyaishcha balAtibala sa~nj~nakaiH ||   63-1

yAme tu prathame yAte kAchinnArI samAyayau |
shoNitAktaikavasanA mahochchordhvashiroruhA ||       63-2

dAruNAkShI shukladantI bhayasyA.apibhaya~NkarI ||
sA ruroda mahArAvaMprApyatAM homabhUmikAm ||  63-3

tAM dR^iShTvA chukShubhe sadyo vijayo bhItamAniva |
barbarIkashcha nirbhItistasyAH sammukhamAyayau ||   63-4

tataH kaNThaM samAshliShya tasyA matimatAMvaraH |
ruroda dviguNaM vIro meghavannAdayanbahU ||       63-5

taM dR^iShTvA vismitA sA cha yAvanmu~nchati kartikAm |
tAvanniShpIDite kaNThe bhoktuM tasminna chA.ashakat || 63-6

pIDyamAne cha balinA kaNThetasyAmuhurmuhuH |
mumochavividhA~nChabdAnvajrAhata ivA.achalaH ||    63-7

kShaNaMrAvAMstatomuktvAtrAhimu~nchetivaktyaNu |
tataH kR^ipAlunAmuktApAdayoH patitA.abravIt ||     63-8

sharaNaM te prapannA.asmidAsIkarmakarI tava  |
mahAjihvetimAM viddhi rAkShasIM kAmarUpiNIm ||  63-9

kAshIshmashAnanilayAM devadAnavadarpahAm |
dadAsi yadi me vIra durllabhAM prANadakShiNAm ||  63-10

tatastapashcariShyAmi sravabhUtAbhayapradA |
asminnarthe svadevasya shapathA me tathA.a.atmanaH || 63-11


yadyetadvyatyayaM kuryAM bhasmIbhUMAM tataHkShaNAm |
evaM bruvANAM tAM vIro nigR^ihya shapathairdR^iDam ||     63-12 

mumocha sA.api saMhR^iShTA kR^ichChrAnmuktA yayau vanam |
so.api vIraH kha~NgadhArI tatraivA.avasthito.abhavat ||         63-13

tato madhyamarAtrau cha garjitaM shrUyate mahat | 
andhakArashcha sa~njaj~ne  tamo.andhanarakaprabham ||       63-14

dadR^ishe cha tataH shailaH shatashR^i~Ngo.ativistaraH |
nAnAshilAH pramumuchenAnAvR^ikShAmshchasochChrayAn || 63-15

nAnAnirjharasa~NghoShaM vavR^iShe shoNitaM bahu |
taM tathA nagamAlokya nirbhIto bhaiminandanaH ||            63-16

parvato dviguNe bhUtvA parvataM sahasAplutaH |
padA.abhijaghne saMhR^itya parvataM svena bhUbhR^itA ||    63-17

tadA vishIrNaH so.abhUchcha parvato bhUmimaNDale |
tato yojanadehAtmA shatashIrShaH shatodaraH ||              63-18

vaktairmu~nchanmahAjvAlAM repalendro.abhyadAvata |
taM dhAvamAnaM dR^iShTvaiva barbarIko mahAbalaH ||      63-19

vidhAya tAdR^ishaM rUpaM nardantaM chA.apyadhAvata |
tato madhyamarAtrau tau laghu chitraM cha suShThucha ||        63-20 

yuyudhAte bANajAlairyathA prAvR^iShi toyadau |
ChinnapApau cha khaDgAbhyAM ChinnaShaDgau cha muShTibhiH || 63-21

parvatAviva saptakShau chiraMyuyudhatuHsthiram |
tataH kakShesamutpATyabhrAmayitvAmuhUrtakam ||   63-22

bhUmau pradharShayAmAsa prasR^itaM cha mumocha ha |
chikShepa chA.agnikoNe taM mahIsAgararodhasi ||      63-23

taddUre repalendrAkhyaM grAmamadyApi vartate | 
evaM sa repalenAma vR^itratulyaparAkramaH  ||        63-24

nAthaH shmashAnasyAvantyA vighnakR^innihato.abhavat |
taM nihatya punarvIro barbarIkaH sthito.abhavat ||       63-25

tatastR^itIyayAme cha pratIchyA disha Ayayau |
parvatAbhA mahAnAdA pAdaiH kampayatIvabhUH ||  63-26

duhadruhAkhyA.ashvatarI meghabhraShTA-taDidyathA |
tamAyAntIM tathA dR^iShTvA sUryavaishvAnaraprabhAm || 63-27

upasR^itya javAdbhaimI ruroha prahasanniva |
vegAttataH pradravatIM tuNDe prAhatya muShTibhiH ||       63-28

sthApayAmAsa tatraivastathau sAchA.atipIDitA |
tataH kruddhAmahArAvaMkR^itvAplutyaduhadruhA ||        63-29

jagatyAmAshu chikShepa barbarIkaM tathechChakam |
tato naditvA chA.atIva pAdaghAtamamu~nchatA ||           63-30

pAdau cha vIraH saMgR^ihya chikShepabhuvilIlayA |
tataH punaH samuthAya dhAvantIM tAM nigR^ihyasaH ||     63-31

muShTinA pAtayitvaivadantAnkaNThamapIDayat |
klinnaM vAsa ivApIDyaprANAntyAjayaddrutam ||            63-32

evaM sIkottarasthAne shmashAnaikapadodbhavA |
shAkinInAmadhIshA sA barbarIkeNa sUditA ||              63-33

hatvA tAM chA.apichikShepa pratIchyAmivalIlayA |
duhadruhAkhyamadyApi tatra grAmasma vartate ||           63-34

tatasthathaiva santasthau barbarIko.abhirakShaNe |
tatashchaturthe yAme cha prAptaH kShapaNako.adbhutaH ||    63-35

muNDI nagno mayUrANAM pichChadhArimahAvrataH |
provAcha chedaM vachanaM hAhA kaShTamatIvabhoH ||     63-36

ahiMsA paramo dharmastadagnirjAlyate kutaH |
hUyamAne yato vahnau sUkShmajIvavadhomahAn ||           63-37

shrutvedaM vachanaM tasya barbarIko.abravItsmayan |
vadane sarvadevAnAM hUyamAne sma pAvake ||            63-38

anR^itaM bhAShase pApa shikShAyogyo.asi durmate |
ityuktvA sahasotpatya kakShAmadhye sthiro.asya cha ||        63-39

dantAnmuShTiprahAraishcha samAhatyA.abhyapAtayat |
rudhirAvilavaktrantaM mumocha patitaM bhuvi ||             63-40

sa kShaNAchchetanAM prApya ghoradaityavapurdharaH |
bhayAdbhaimeH pradudrAva guhAvivaramAvishat ||         63-41

bahuprabheti nagarI ShaShTiyojanamAyatA |
tasyAM vivesha sahasA taM chA.anu barbarIkakaH ||        63-42

barbarIkaM tato dR^iShTvA nAdo.abhUchcha palAshinAM |
dhAvadhvaM hanyatAmeSha ChidyatAMbhidyatAmiti ||     63-43

tachChR^itvA daityavIrANAM koTayo nava bIShaNAH |
nAnAyudhadharA vIraM barbarIkamupAdravan ||          63-44

dR^iShTvA tAn koTisho daityAnkruddho bhImAtmajAtmajaH |
nimIlya sahasA netre teShAM madhyamadhAvata ||        63-45

pAdaghAtaistataH kAMshchidbhujAghAtaistathAparAn |
hR^idayasyA.abhighAtaishcha kShaNAnninyeyamakShayam ||  63-46

yathA nalavanaM kruddhaH kuryAdbhUmisamaM karI |
navakoTistathA jaghne saha tenapalAshinA ||             63-47

tato nAgAH samAgamya vAsukIpramukhAstadA ||
tuShTuvurvividhairvAkyairUchuH suhR^idaya~ncha te ||   63-48

nAgAnAM paramaM kR^ityaM kR^itaM te bhaiminandana |
palAshInAmadaityo.ayaM nItoyatsAnugoyamam ||        63-49

anena na hi vayaM vIra sAnugena durAtmanA |
pIDitA vividhopAyaiH pAtAlAdapyadhaH kR^itAH ||     63-50

varaM vR^iNIShva tvaM tasmAnnAgebhyo.abhimataMparam |
varadAH sarva evasmavayaMtubhyaMsutoShitAH ||      63-51  

suhR^idaya uvAcha 

yadi deyo varo mahyaM tadenaM pravR^iNomyaham |
sarvavighnavinirmuktovijayaH siddhimApnuyAt ||       63-52

tatastatheti taM prochuH prahR^iShTAvAyubhojanAH |
sa cha tebhyaH purIM dattvAnivR^ittonAgapUjitaH ||    63-54

vivarasya cha madhyena samAgachChanmahAprabham |
sarvaratnamayaM li~NgaM sthitaM kalpataroradhaH ||   63-55

archyamAnaM subahvIbhirnAgakanyAbhiraikShata |
tato.asau vismayAviShTonAgakanyAhyapR^ichChata ||      63-56

kenedaM sthApitaM li~NgaM sUryavaishvAnaraprabham |
li~NgAdapi chaturdikShu mArgAshcheme tu kIdR^ishAH ||

iti vIravachaH shrutvA bR^ihatkaTipayodharA |
savrIDaM sasmitApA~NganirmokShamidamabravIt ||   63-57

sarvapannagarAjena sheSheNa sumahAtmanA |
tapastaptvA mahAli~Ngamidamatra pratiShThitam ||    63-58

darshanAtsparshanAddhyAnAdarchanAtsarvasiddhidam |
li~NgAtpUrveNamArgo.ayaMyAtishrIparvataMbhuvi || 63-59

elApatreNa vihito nAgAnAM tatra prAptaye |
dakShiNena chamArgo.ayaM yAti shUrpArakaM bhuvi || 63-60

karkoTakena nAgena kR^ito.ayaM tatra prAptaye |
pashchimena cha mArgo.ayaM prabhAsaM yAti suprabhAm || 63-61

airAvatena vihito nAgAnAM gamanAya cha |
uttareNa cha mArgo.ayaM yena yAtuM bhavAnsthitaH ||  63-62

guptakShetre siddhali~NgaM yAtishaktiguhA.a.akR^itaH |
vihitastakShakeNA.asau yAtuMtatramahAtmanA ||       63-63

itIdaM varNitaM vIra vij~naptiH shrUyatAmmama |
ko bhavAnadhunaiveto daityapR^iShTha gato.abhavat |
adhunaiva tathaikAkI samAyAto.atra no vada ||         63-64

vaya~ncha sarvAstedAsyastvAMpatimpravR^iNImahe |
asmAbhiH sahitaH krIDavividhAsvatrabhUmiShu ||     63-65

barbarIka uvAcha |
ahaM kurukulotpannaH pANDuputrasya pautrakaH |
barbarIka iti khyAtastaM daityaM hantumAgataH ||     63-66

sa cha datyo hataH pApaH punaryAsye mahItalam |
bhavatIbhishcha me nAsti kR^ityaM bhobhoH katha~nchanaH || 63-67

brahmachArivrataM yasmAdahaMsatatamAstitaH |
ityuktvA.abhyarchayatalli~NgaMpraNipatyachadaNDavat  ||     63-68

UrdhvamAchakrame vIraH kAtaraM tAbhirIkShitaH |
tato bahiH samAgatya saprakAshaM mukhaM tadA ||          63-69

praharSheNaiva pUrvasyA vijayaM dadR^ishe dishaH |
tasminkAle cha vijayaH karma sarvaM samAptavan  ||         63-70

kAntyA sUryasamAbhAsa UrdhvamAchakrame kShaNAt |
tato viyadgataM devaiH puShpavarShamabhUnmahat ||        63-71

jagurgandharvamukhyAshcha nanR^itushchA.apsarogaNAH |
vijayo barbarIka~ncha tato vachanamabravIt ||               63-72 

tava prasAdvIresha siddhiH prAptA mayA.atulA |
chira~njIva chiraM nanda chiraM vasa chiraM jaya ||         63-73

ata evahisAdhUnAM sa~NgamichChanti sAdhavaH |
auShadhaM sarvadoShANAM bhavetsatsa~NgamoyataH ||    63-74

tva~ncha homasthitaM bhasma sindUrasadR^ishaprabham |
niHshalyaM savivavarakaM pUryamANaM gR^ihANa cha ||  63-75

akShayyametatsaMgrAme prathamante pramu~nchataH | 
shatrUNAM sthAnakaM mR^ityordehaM dhvastaM kariShyati || 63-76

evaM sukhena vijayaH shatrUNAM te bhaviShyati ||  63-77

barbarIka uvAcha 

upakuryAnnirAkA~NkShoyaHsasAdhuritIryate |
sAkA~NkShamupakuryAdyaHsAdhutvetasyakoguNaH ||  63-78

taddehi bhasma chA.anyasmai kenA.apyartho na me.aNvapi |
prasAdasumukhAM dR^iShTiM vinA nA.anyadvR^iNomi te || 63-79

devA UchuH 

kurUNAM pANDavAnA~ncha bhaviShyati mahAnraNaH |
tato bhUmisthitaM bhasma prApsyanti yadi kauravAH ||      63-80

mahAnanarthobhavitApANDavAnAMtataHsphuTam | 
tasmAdgR^ihANatvaMbhasmaso.apichakretathAvachaH ||    63-81

devibhiH sahitA devAH sammAnya vijaya~ncha te |
siddheshvaryaMdadustasmaisiddhasenetinAmacha ||         63-81

evaM sa vijayo vipraH siddhiM lebhe sudurllabhAm |
barbarIkashchakR^itvaitadevIbhaktirato.avasat ||           63-82

iti shrskAnde mahApurANe ekAshitisAhasryAM saMhitAyAM prathame 
mAheshvarakhaNde kaumArikAkhaNDe kAryasiddhivarNanaM nAma triShaShTitamo.adhyAyaH

December 24, 2009