Electronic text prepared by A. Purushothaman
purushothaman_avaroth @ yahoo.com

based on
SrimanmaharShikR^iShNadvaipAyanavedavyAsapraNItam
SkandamahApurANam, 7 parts in 8 volumes,
Chaukhambha Sanskrit Series Office, Varanasi (2003).


shrIgaNeshAya namaH

skandamahApurANam 
mAheshvarakhaNDam 
kaumArikAkhaNDam 

chatuHShaShTitamo.adhyAyaH 
bhImabarbarIkavivAdaprasa~Nge bhImeshvarali~NgapratiShThAvarNanam

sUta uvAcha 

evaM tatra sthite tIre devyArAdhanatatpare |
saptali~NgArchanarate bhImanandananandane ||          64-1

tataH kAlenakenA.apipANDavAdyUtanirjitAH |
tatrA.a.ajagmushchakramatastIrthasnAnakR^itebhuvam ||     64-2

prAgeva chaNDikAM deviM kShetrAdIshAnataH sthitAm |
AsedurmArgakhinnAste draupadIpa~nchamAstadA ||       64-3

tatraiva chopaviShto.abhUttadAnIM chaNDikAgaNaH |
barbarIkashcha tAnvIrAnsamAyAtAnapashyata ||            64-4

paraMnAsauvedapANDUnpANDavAsta~nchanoviduH |
AjanmayasmAnnaivAbhUtpANDUnAMchAsyasa~NgamaH || 64-5

tataH pravishya vai tasmindevImAsAdya pANDavAH |
piNDakAdyaM tatra muktvA tR^iShA praikShi jalaM tadA ||  64-6

tato bhImaH kuNDamadhyaM jalaM pAtuM vivesha ha  |
pravishantaM cha taM prAha yudhiShThira idaM vachaH ||    64-7 

uddhR^itya bhIma toyaM tvaM padau prakShAlya bho bahiH |
tataH pibA.anyathA doSho mahAMstvAmupapatsyate ||       64-8

etadrAj~no vachobhImastR^iShAvyAkulalochanaH |
ashrutvaivaviveshA.asaukuNDamadhyaMjalechChayA ||      64-9

sa cha dR^iShTvA jalaM pAtuM tatraiva kR^itanishchayaH |
mukhaM hastau cha charaNau kShAlayAmAsa shuddhaye ||  64-10

yataH pItaM jalaM puMsAmaprakShAlya cha yadbhavet |
pretAH pishAchAstadrUpaM saMkramyaprapibantitat ||     64-11

evaM prakShAlayAne cha pAdau tatra vR^ikodare |
uparisthastadA prAha satyaM suhR^idayo vachaH ||    64-12

durmate bhoH kimetattvaM kuruShe pApanishchayaH |
devIkuNDekShAlayasi mukhaMpAdaukarauchayat ||   64-13

yato devI sadA.anena jalena snApyate mayA |
tadatra prakShipaMstoyaM malapApAnna bibhyasi ||   64-14

malAktatoyaM yannAma aspR^ishyaM tannarairapi |
kuto devaishcha tatpApaM spR^ishyate tattvato vada ||  64-15

shIghraM cha tvaM niHsarA.asmAtkuNDAdbhR^itvA bahIH piba |
yadyevaM pApa mUDho.asau tIrtheShu bhramase kutaH || 64-16

bhIma uvAcha 

kimedatbhAShase krUra paruShaM rAkShasAdhama |
yatastoyAni jantUnAmupabhogArthameva hi ||         64-17

tIrtheShu kAryaM snAnaM chetyuktaM munivarairapi |
a~NgaprakShAlanaM snAnamuktaM mAM nindase kutaH || 64-18

yadi na kriyate pAnama~NgaprakShAlanaM tathA |
tatkimarthaM pUrtadharmAH kriyante dharmashAlibhiH ||  64-19

suhR^idaya uvAcha 

snAtavyaM tIrthamukhyeShu satyametanna saMshayaH |
chareShu kintusamvishyasthAvareShu bahiH sthitaH ||     64-20

sthAvareShvapi samvishya tanna snAnaM vidhIyate |
na yatra devasnAnArthaM bhaktaiH saMgR^ihyate jalam ||  64-21

yachcha hastashatAdUrdhvaM sarastatra vidhIyate |
sa veshe.api kramAshchA.ayaM pAdauprakShAlyayadbahiH || 64-22

tataH snAnaM prakartavyamanyathA doSha uchyate |
kiM na shrutastvayA proktaH shlokaH padmabhuvA purA ||  64-23

malaM mUtraM purIShaM cha shleShma niShTIvanAshrucha |
gaNDUShAshchaiva mu~nchanti ye te brahmahaNaiH samAH ||  64-24

tasmAnniHsara shIghraM tvaM yadyevamajitendriyaH |
tatkimarthaM durAchAra tIrtheShvaTasi bAlisha ||           64-25

yasya hastau cha pAdau cha manashchaiva susaMyatam |
nirvikArAH kriyAH sarvAH sa hi tIrthaphalaM labhet ||    64-26

bhIma uvAcha 

adharmo vA.api dharmostu nirgantuM naiva shaknuyAm |
kShudhA tR^iShA mayA nityaM vArituM naiva shakyate ||  64-27

suhR^idaya uvAcha 

jIvitArthe bhavAnkasmAtpApaMprakurutevada |
kiMnashrutastavayAshlokaH shibinA yaH samIritaH ||   64-28

muhUrtamapi jIveta naraH shuklena karmaNA |
na kalpamapi jIveta lokadvayavirodhinA ||            64-29

bhIma uvAcha 

kAkAraveNa te mahyaM karNau badhiratAM gatau |
pAsyAmeva jalaM chAtrakAmaMvilapa shuShyavA ||  64-30

suhR^idaya uvAcha 

kShatriyANAMkulejAtastvahaMdharmAbhirakShiNAm |
tasmAttepAtakaMkartuM na dAsyAmikatha~nchana ||  64-31

tadvarAkA.atha shIghraM tvamasmAtkuNDAdviniHsara || 64-32

iShTakAshakalaiH shIghraMchUrNayiShye.anyathA shiraH |
ityuktvA cheShTakAMgR^ihyamumochashirasaHprati || 64-33

bhImashchava~nchayitvAtAmutplutyabahirAvrajat |
bhartsyantautatashchobhAvanyonyaM bhImavikramau || 64-34

yuyudhAte pralambAbhyAM bAhubhyAM yuddhapAragau |
vyUDhoraskaudIrghabhujauniyuddhakushalAvubhau ||  64-35

muShTibhiH pArShNighAtaishchajAnubhishchA.abhijaghnutuH |
tato muhUrtAtkauravyaH paryahIyatapANDavaH ||     64-36

hIyamAnastato bhIma udyato.abhUtpunaH punaH |
ahIyata tato.apya~Nga vavR^idhe barbarIkakaH ||      64-37

tato bhImaM samutpATya barbarIko balAdiva |
niShpipeSha tataH kruddhastadadbhutamivA.abhavat ||  64-38

mUrchChitaM chaivamAdAya visphurantaM punaH punaH |
sAgarAya prachalitaH kSheptuM tatra mahAMbhasi ||  64-39

dadR^ishuH pANDavA naitaddevyA nayanayantritA ||  64-40

tathA gR^ihIte kuruvIramukhye vIreNa tenA.adbhutavikrameNa |
AshcharyamAsIddivi devatAnAM devIbhirAkAshatale nirIkShya tam || 64-41

sAgarasya tatastIre barbarIkaM gataM tadA |
nirIkShya bhagavAnrudro viyatsthaH samabhAShata ||  64-42

bhImo rAkShasashArdUla barbarIka mahAbala |
mu~nchainaM bharatashreShThaM bhImaM tava pitAmaham || 64-43

ayaM hi tIrthayAtrAyAMvicharanbhrAtR^ibhiryutaH |
kR^iShNayAchApyadastIrthaMsnAtumevA.abhyupAyayau || 64-44

sammAnaM sarvathA tasmAdarhaH kauravanandanaH |
apApo vA sapApo vA pUjya eva pitAmahaH ||          64-45

sUta uvAcha 

iti rudravachaH shrutvA sahasA taM vimuchya saH |
nyapatatpAdayorhA dhikkaShTaMkaShTaMchaprAhasaH || 64-46

kShamyatAM kShamyatAM cheti punaH punaravochata |
shirashcha tADayansvIyaM ruroda cha muhurmuhuH ||    64-47

taM tathA parishochantaM muhyamAnaMmuhurmuhuH |
bhImasenaH samAli~Ngya AghrAyachaH vacho.abravIt ||  64-48

vayaM tvAM naiva jAnImastvaM chA.asmA~njanmakAlataH |
atra vAsashcha te putraH bhaimeH kR^iShNAchcha saMshrutaH || 64-49

paraM novismR^itaMsarvaMnAnAduHkhaiHpramuhyatAM |
duHkhitAnaMyataHsarvAsmR^itirluptAbhavetsphuTam ||    64-50

tadasmAkamidaMduHkhaMsarvakAlavidhAnataH |
mA shochatvaMchatanaya na te doSho.astichANvapi ||      64-51

yataH sarvaH kShatriyasyadanDyovipathisaMsthitaH |
AtmApidaNDyaH sAdhUnAMpravR^ittaH kupathAdyadi ||   64-52

pitR^imAtR^isuhR^idbhrAtR^iputrAdInAM kimuchyate |
atIva mama harSho.ayaM dhanyo.ahaM pUrvajAshcha me ||  64-53

yasya tvIdR^ishakaH pautro dharmaj~no dharmapAlakaH |
varArhastvaM prashaMsArhobhavAnyeShAMsatAMtathA || 64-54

tasmAchChokaM vihAyemaM svastho bhavitumarhasi ||    64-55

barbarIka uvAcha 

pApaM mAM tAtatAta tvaM brahmaghnAdapi kutsitam |
aprashasyaM nArhasIhadraShTuMspraShTumapi prabho ||  64-56

sarveShAmeva pApAnAM niShkR^itiH prochyate budhaiH |
pitrorabhaktasya punarniShkR^itirnaiva vidyate ||          64-57

tadyene dehena mayA tAtatAto.abhipIDitaH |
tatsvameva samutstrakShye mahIsAgarasa~Ngame ||    64-58

maivaM bhaveyamanyeShu api janmasu pAtakI |
na mAmasmAdabhiprAyAdarhaH ko.apinivartitum ||    64-59

yatoM.ashonavilupyetaprAyashchittAnnivArakaH |
evamuktvAsamutplutyayayauchaivA.arNavaM balI ||   64-60

samudro.api chakampe cha kathamenaM nihanmyaham |
tataH siddhAmbikAyAshchadevyastatrachaturdasha ||  64-61

samAli~Ngyacha saMstApyarudreNasahitA jaguH |
aj~nAtavihitepApenAstivIrendrakalmaSham ||        64-62

shAstreShUktamidaM vAkyaM nA.anyathA kartumarhasi |
amu~ncha pR^iShThalAnaM tvaM pashya bhoH svaM pitAmaham || 64-63

putraputreti bhAShantamanutvA maraNonmukham |
adhunA chetsvakaM dehaM vIra tvaM parityakShyasi ||  64-64

tatastyakShati bhImo.api pAtakaM tanmahattava |
evaM j~nAtvA dhAraya tvaM svasharIraM mahAmate ||  64-65

atha chettyaktakAmastvaM tatrA.api vachanaM shR^iNu |
svlapenaivachakAlenakR^iShNAddevakinandanAt ||     64-66

dehapAtastavaproktastaM pratIkSha yadichChasi |
yato viShNukarAdvatsa dehapAto vishiShyate ||       64-67

tasmAtpratIkSha taM kAlamasmAkaM prArthitena cha |
evamukto nivavR^ite barbarIko.apidurmanAH ||       64-68

rudraM devIshcha chAmuNDAM sopAlambhaM vacho.abravIt |
tvameva devi jAnAsi rakShyante shAr~NgadhanvinA ||  64-69

pANDavAbhUmilAbhArtatattekasmAdupekShitam |
tvayA cha samupAgatya rakShito.ayaM vR^ikodaraH || 64-70

devyuvAcha 

ahaM cha rakShayiShyAmisvabhaktaMkR^iShNamR^ityutaH |
yasmAchcha chaNDikAkR^ityekR^ito.anenamahAraNaH | 
tasmAchchaNDilanAmnA.ayaM vishvapUjyo bhaviShyati  ||  64-71

evamuktvAH gatAH sarve devAdevyastvadR^ishyatAm |
bhImo.api taM samAdAya pANDubhyaH sarvamUchivAn || 64-72

vismitAH pANDavAstaM cha pUjayitvA punaH punaH |
yathoktavidhinA chakrustIrthasnAnamatandritAH ||        64-73

bhImo.apiyatrarudrNamokShitastatrasuprabham |
li~NgaM saMstApayAmAsa bhImeshvaramiti shrutam ||    64-74

jyeShThamAse kR^iShNapakShe chaturdashyAmupoShitaH |
rAtrau saMpUjya bhImeshaM janmapApAdvimuchyate ||    64-75

yathaiva li~NgAni supUjitAni saptA.atra mukhyAni mahAphalAni |
bhImeshvaraM li~NgamidaM tathaiva samastapApApaharaM supUjyam ||  64-76

iti shrIskAnde mahApurANe ekAshitisAhasryAM saMhitAyAM prathame 
mAheshvarakhaNDe kaumArikAkhaNDe bhImeshvaramAhAtmyavarNanaM nAma 
chatuHShaShTitamo.adhyAyaH || 64 ||