Electronic text prepared by A. Purushothaman
purushothaman_avaroth @ yahoo.com

based on
SrimanmaharShikR^iShNadvaipAyanavedavyAsapraNItam
SkandamahApurANam, 7 parts in 8 volumes,
Chaukhambha Sanskrit Series Office, Varanasi (2003).


shrIgaNeshAya namaH

skandamahApurANam 
mAheshvarakhaNDam 
kaumArikAkhaNDam 

pa~nchaShaShTitamo.adhyAyaH 
yudhiShThirakR^itaM devIstavanaM tatra yudhiShThirabhImayorvisaMvAdaH 
bhImadvArA svenetrAndhatvamapAkartuM prArthanAkeleshvaryAdi 
devIsthApanam || 

sUta uvAcha 

uShitvAsaptarAtrANitIrthe.asminbhrAtR^ibhiH saha |
yudhiShThiro mahAtejA gamanAyopachakrame ||    65-1

prabhAte vimalesnAtvAdevirli~NgAnyathA.archyacha |
kR^itvApradakShiNaMkShetraMdevIstotraMjajApa saH |
prayaNakAleShu sadA japyaM kR^iShNena kIrtitam || 65-2

yudhiShThira uvAcha 

devI pUjye mahAshakte kR^iShNasyabhaginipriye |
natvA tvAM sharaNaMyAmimanovAkkAyakarmabhiH || 65-3

sa~NkarShaNAbhayadAne kR^iShNachChavisamaprabhe |
ekAnaMshe mahAdevI putravattrAhi mAM shive ||      65-4

tvayAtatamidaM vishvaM jagadavyaktarUpayA |
iti matvA tvAM gato.asmi sharaNaM trAhi mAM shubhe  || 65-5

kAryArambheShu sarveShu sAnugenamayA tava |
sva AtmA kalpito bhadre j~nAtvaitadanukampyatAm ||    65-6

sUta uvAcha 

iti brUvANaM rAjAnAM shirobaddhA~njaliM tadA |
vAyuputraH prahasyaivasAsUyamidamabravIt  ||        65-7

ye tvAMrAjanvadantyevaMsarvaj~no.ayaMyudhiShThiraH |
vR^ithaivavachanaMteShAMyatastvaMvetsinA.aNvapi ||  65-8

kohi praj~navatAM mukhyaH sarvashastravidAmvaraH |
strINAMsharaNamApadyedR^ijubuddhiryathA bhavAn || 65-9

yatastvameva vetsIdaM sarvashAstreShu kIrtyate |
jaDeyaM prakR^itirmUDhA yayA sammohyate jagat ||    65-10

sachetana~ncha puruShaM prakR^iti~ncha vichetanAm |
prAhurbudhA narAdhyakSha puMsashcha prakR^itiH priyA || 65-11

tatsvayaM puruShobhUtvA yudhiShThira vR^ithAmate |
prakR^itiM nauShi natvAtAM hAsome.atIvajAyate ||      65-12

ArohayechChiro naiva kvachiddhitvA upAnahau |
yathA sa mUDho bhavati devIbhaktiratastathA ||       65-13

yadite bandivatpArtha tiShThedvANyanivAritA |
tatkimarthaM mahAdevaM nasthauShi tripurAntakam || 65-14

alakShyamiti vA matvA maheshAnAM mahAmate |
tata kimarthaM dAshArhaM nastauShi puruShottamam || 65-15

yasya prasAdAdasmAbhiH prAptA drupadanandinI |
indrapraste tathA rAjyaM rAjasUyastvayAkR^itaH  ||    65-16

vijayena dhanurlabdhaM jarAsandho mayA hataH |
pratyAhartuMtathechChAmaH kauravebhyaH svakAMshriyam || 65-17

yasyaprasAdAttaMmuktvAkR^iShNaMhAstauShi yajjayI ||
atha svayaMkauravANAmutpannaM kulasattame ||       65-18

jAnannAtmAnamalpatvAdbuddhernastauShi yAdavam |
tatkimarthaM mahAvIryaM na stauShyarjunamuttamam ||  65-19

yena viddhaM purA lakShyaM yena karNAdayojitAH |
yena tatkhANDavaM dagdhaM yaj~neyenanR^ipAjitAH || 65-20

shrUyate yena vikramyamaheshAno.apinirjitaH |
svarlokasaMsthitasyAsyasharaNaM yAhistauShi cha ||    65-21

athavA tena shakreNa rAjyamme nA.arpitaMkutaH | 
iti matvAvR^ithaiva tvaM na stauShibhrAtaram mama ||    65-22

tato mAM vA kathaM vIraM na stauShitvaMyudhiShThira |
yena tvaM rakShitaH pUrvaM lAkShAgehAgnimadhyataH || 65-23

vR^ikSheNAhatya madresho nadIM shuShkAM prasAritaH |
rAjarAjastathA yenajarAsandhonipAtitaH ||               65-24

pUrvodi~NnirjitAyenayenapUrvaMbako hataH |
hiDimbhashcha mahAvIraH kirmIrashchA.adhunA vane ||   65-25

kAlekAle cha rakShAmitvAmevA.ahaMsadAnugaH |
natAmpashyAmirakShantIMnatvAyAMstauShibhArata ||  65-26

atha kShudhAbalaM j~nAtvAmAmaudarikasattamam |
krUraM sAhasikaM chaiva na stauShi kShamiNAMvaraH || 65-27

tataH susaMyato bhUtvA praNavaM samudIrayan |
kathaMnayAsimArgatvaMvR^ithAlApohidoShabhAk ||  65-28 

pretAH pishAchA rakShAMsivR^ithAlAparataM naram |
Avishanti tadAviShTovaktAbaddhaM punaH punaH ||   65-29

vR^ithAlApI yadashnAtiyatkaroti shubhaM kvachit |
pretAditR^iptaye sarvamiti shAstravinishchayaH  ||     65-30

nA.ayaMtasyAstivailokaH kutaevaparo.abhavat |
tasmAtvijAnatAyatnAttyAjyamevavR^ithAvachaH ||   65-31

evaM sasmArito.apitvaMyadibhUyaHpravartase |
bhUtAviShTashchikitsyonovividhairauShadhairbhavAn || 65-32

sUta uvAcha 

iti pravarNitAM shrutvA bhImasenenabhAratiM |
paTImiva pravitatAM vihasyA.a.ahayudhiShThiraH ||    65-33

nUnaM tvamalpavij~nAno vedAdhItAstvayA vR^ithA |
mAtaraM sarvabhUtAnAmambikAM yanna manyase ||  65-34

strIpakSha iti matvA tAmavajAnAsi bhoH katham |
strI satI na praNamyA kiM tvayA kuntI vR^ikodara ||   65-35

yadi na syAnmahAmAyA brahmaviShNushivArchitA |
tava dehodbhavaH pArthakathaMsyAttattvato vada ||   65-36

IshvaraH paramAtmA tAM tyaktuM shaktaH kathaM na hi |
punarbhaje yato devI tenamanyemahorjitAm  ||       65-37 
 
vAsudevo.api nityaM tAM stauti shaktiM parAtparAM |
ahaM yadi chikitsyaH syAM chikitsyaH so.api kiM bhavAn || 65-38 

naivaM bhUyaH pravaktavyaMmaurvyAtprati maheshvarIM |
bhUmaunipatyasharaNaMyAhichetsukhamichChasi ||       65-39

bhIma uvAcha

sarvopAyairbodhayanti chATA hastagataM naram |
idamevauShadhaM tatra taiH sArdhaM jalpanaM na hi ||    65-40

muNDe muNDe matirbhinnAsatyametannR^ipa sphuTam |
svAbhIShTaM kurute sarvaHkurmo.abhIShTaMvayaMtathA || 65-41

nAgAyudhasamaprANo vAyuputro vR^ikodaraH |
na striyaM sharaNaM gachChedvA~NmAtreNa katha~nchana || 65-42

ityuktvA vachanaM bhImohyanuvavrAjataM nR^ipam |
rAjA.api sAnugoyAtonasAdhvitimuhurbruvan ||            65-43

tataH kShaNenavikalastvitashchetashchapraskhalat |
uvAcha vachanaM bhIma susaMbhrAntonR^ipaMprati ||     65-44

dharmarAja mahAbuddhe pashya mAM nR^ipasattama |
chakShubhyAMnaiva pashyAmi vaikalayaM kimidaM mama || 65-45

rAjovAcha 

bhImabhIma dhruvaM devI kupitA te maheshvarI |
tena naShTe chakShuShI te mahAsAhasavallabha ||        65-46

tatsAMpratamabhipraihi sharaNaM parameshvarIM |
punaH prasannA te dadyAtkadAchinnayane punaH ||        65-47

bhIma uvAcha 

ahamapya~Nga jAnAmisamodevyA na kashchana |
prabhAvapratyayArthaMhi sadA nindAmi tAM punaH ||    65-48

tasmAtprabhAvaM dR^iShTvaivaM nipatya vasudhAtale |
manovAkbudddhibhirnatvAsharaNaMstaumimAtaram ||     65-49

sUta uvAcha 

ityuktvA bhrAtaraM jyeShThaM sAShTA~NgaM praNipatya cha |
gatvaivadevyAH sharaNaMbhImastuShTAvamAtaram ||     65-50

bhIma uvAcha 

sarvabhUtAmbike devi brahmANDashatapUrake |
bAlishaM bAlakaM svIyaM trAhitrAhi namo.astu te ||     65-51

tvaM brAhmI brahmaNaH shaktirvaiShNavItvaMchashAmbhavI |
trimUrtiH shaktirUpAtvaM rakSha rakSha namo.astu te ||      65-52

tvamaindrI cha tvamAgneyI tvaM yAmyA tvaM cha naiR^itI |
tvaM vAruNI tvaM vAyavyA tvaM kauberI namo.astu te ||  65-53

IshAni devI vArAhI nArasiMhi jayaprade |
kaumAri kulakalyANikR^ipeshvarinamo.astu te ||        65-54

tvaMsUryatvaMtathAsometvaMbhaumetvaMbudhegurau |
tvaMshukretvaMsthitArAhautvaMketuShu namo.astu te ||  65-55

vasasidhruvachakre tvaM munichakre cha te sthitiH  |
bhachakreShu khachakreShu bhUchakrechanamo.astu te || 65-56

saptadIpeShu tvaM devI samudreShu cha saptasu |
saptasvapi cha pAtAleShvavasaMsthe namo.astu te ||    65-57

tvaM devi chA.avatAreShu viShNoH sAhAyyakAriNI |
viShNunA.a.abhyarthyase tasmAttrAhi mAtarnamo.astu te ||  65-58

chaturbhuje chaturvaktre phalade chatvarapriye |
charAcharastute devi charaNau praNamAmi te ||          65-59

mahAghore kAlarAtri ghaNTAli vikaTojjvale |
satataM saptamIpUjye netrade sharaNaM bhava ||         65-60

meruvAsini pi~NgAkShi netratrANaikakAriNI |
huMhu~NkAradhvastadaitye sharaNye sharaNaM bhavaH || 65-61

mahAnAde mahAvIrye mahAmohavinAshinI |
mahAbandhApahe devi dehi netratrayaM mama ||         65-62

sarvama~Ngalama~NgalyA yadi tvaM satyato.ambike |
tato me ma~NgalaM dehi netradAnAnnamo.astu te ||      65-63

yadi sarvakR^ipAlubhya satyatastvaM kR^ipAvatI |
tataH kR^ipAM kuru mayi dehi netre namo.astu te ||       65-64 

pApo.ayamiti yaddeviprakupyasivR^ithaivatat |
tvaM mAM mohayasi tvevaM natetatkiM namo.astu te ||   65-65

svayamutpAdya yo reNuM veShTitastenakupyati |
tathA kupyasi me mAtaranAthasyA.asyadarshaya ||        65-66

iti stutA pANDavena devI kR^iShNachChavichChaviH |
rAmA (rA)ramAbhivadanA pratyakShA samajAyataH          65-67

vidyutkoTisamAbhAsamukuTenA.ati shobhitA |
sUryabimbaprabhAbhyAMchakuNDalAbhyAMvibhUShitA || 65-68

pravAheneva hAreNa suranadyA virAjitA |
kalpadrumaprasUnaishcha pUrNAvataMsamaNDitA ||       65-69

dantendukAntividhvastabhaktamohamahAbhayA |
khaDgacharmashUlapAtrachaturbhujavirAjitA ||               65-70

vAsasA tADidAbhenameghalekheva veShTitA |
mAlayA sumamAlinyA bhrAjitAsAlimAlayA ||               65-71

satAM sharaNadAbhyAM cha padbhyAM nUpurarAjitA |
jayeti puShpavarShashcha shakrAdyairabhipUjitA ||             65-72

gaNairdevIbhirAkIrNAshatapadmairmahAmalaiH |
tAM tAdR^ishIMvyomnidR^iShTvAmAtaraM vyomavAhinIm || 65-73

bhUmau nipatya rAjendro namonama iti sthitaH |
bhImo.api mAtaraM dR^iShTvA yathA bAlo.abhidhAvati ||       65-74

tathA sammukhamAdhAvajjaya mAtariti bruvan |
darshanenaiva devyAshcha shubhanetratrayastadA ||            65-75

praNipatyanamastubhyaM namastubhyaM muhurjagau |
prasIda devi padmAkShI punarmAtaH prasIda me ||             65-76

punaH prasIda pApasya kShamAshIle prasIda me ||             65-77

evaMstutA bhagavatI svayamutthApya pArthivam |
bhIma~nchotsa~NgamAropyakR^ipayedaM vacho.abravIt ||      65-78

shrIdevyuvAcha 

yattvayA.abhihitaM stotraM tena tuShTA tavopari |
atonetratrayaM dattvaM dve bAhyechAntaraM param ||         65-79

nA.ahaM kopaM yatra tatra darshayAmi vR^ikodara |
tvaM tu pramANapuruShasttvattaH krodhamadarshayam  ||     65-80

naitatpriya~ncha kR^iShNasyabhrAturmekrodhamAcharam |
bhavanto vAsudevasya yatraprANA bahishcharAH ||          65-81

tvaM cha nindasi mAM nityaM tachcha jAne vR^ikodara |
matprabhAvaparij~nAnahetave kIdR^ishastviti ||            65-82

tadevaM naivabhUyaste prakartavyaM katha~nchana |
akShikShepo hi pUjyAnAmAvahatyadhikaMrujam ||         65-83

tadidAnIM sarvamevaM kShantavyaM cha parasparam |
yachchabravImi tvAM vIra tannishAmaya bhArata ||         65-84

yadA yadAhi dharmasyaglAnirAvirbhaveddhariH |
tadAtadavatIryA.ahaM viShNorasya sahAyinI ||             65-85
idAnIM cha harirjAto vasudevasuto bhuvi |
ahaM cha gopanandasya ekAnamshabhidhAsutA ||         65-86

tadyathAbhagavAnkR^iShNomamabhrAtA.abhipUjitaH |
bhavanto.apitathAmahyaMbhrAtaraH pANDavAH sadA |   65-87

yebhImabhaginItyevaMmAmstoShyantinarottamAH |
AbAdhAnAshayiShyAmiteShAMharShasamanvitA ||       65-88 

tvaM cha bhrAturjayaM vIra pradAsyasi mahAraNe |
bhujayoste vasiShyAmi dhArtarAShTranipAtane ||          65-89

kR^itvA rAjyaM cha varShANi ShaTtriMshattadanantaram |
mahAprasthAnadharmeNapR^ithivIM parichariShyatha ||   65-90

asminneva tato deshe loho nAma mahAsuraH |
bhavatAM nystashastrANAM vadhArthaM prakramiShyati || 65-91

tatastaM sarvabhUtAnAmavadhyaM bhavatAM kR^ite |
andhaM kR^itvA pAtayiShye tato yUyaM prayAsyatha ||    65-92

nistIrya cha himam sarvaM nimagnA vAlukArNave |
svargaM yAsyatirAjaikaH sasharIrogamiShyati ||          65-93

andho yatra kR^ito loho lohANAbhidhayA puram |
bhaviShyati cha tatraiva sthAsye.ahaM kalayA sadA ||      65-94

tataH kaliyuge prApte kelo nAma bhaviShyati |
mamabhaktastasyanAmnAbhAvyAkeleshvarItyaham ||     65-95

vailAkashchA.aparobhaktobhaviShyatimamottamaH |
tasyArAdhanataHkhyAtiMprayAsyAmikalauyuge ||       65-96

lohANAsaMsthitAMchaiva ye.archayiShyantimAM janAH |
shraddhayAsitasaptamyAMtaishchasarvatrapUjitA ||       65-97

andhAnA~nchapradAsyAmi bhAvIninayanAnyaham |
tasmindinetarpitA.ahaMbhaktibhAvenapANDava ||       65-98

pAdA~NguShThena cha bhavAMstatra kuNDaM vidhAsyati |
sarvatIrthasnAnatulyaM tatra snAnan~ncha taddine ||      65- 99

matsyAnAM netranetrasthatejastanmAtramuttamam |
uddhR^itya yojayiShyAmipratyakShaMtadbhaviShyati ||   65-100

evaM mama mahAsthAnaM kalau khyAtaM bhaviShyati || 65-101
lohANAkhyaM mahAbAho nAma keleshvarIti cha |
durgamAkhyaMtatohatvAasminkShetrechabhArata ||        65-102

durgA nAma bhaviShyAmi mahIsAgarapUrvataH |
dharmAraNye vasiShyAmi bhavatAMtrANakAraNAt ||      65-103

dharmAraNye sthitAM chaiva ye.archayiShyAmi mAnavAH |
Ashvine mAsi chaitre vA navamyAM shuklapakShake ||      65-104

snAtvA mahIsAgaraM cha teShAM dAsyAmi vA~nChitam |
vidhinA ye.archayiShyanti mA~ncha shraddhAsamanvitAH || 65-105

putrapautrAnpradAsyAmi svargaM mokShaM na saMshayaH |
praveshe cha kaleH kAlebhavatAMvaMshasambhavaH ||     65-106

vatsarAjaH pANDavAnAM toShayiShyati yatnataH ||        65-107

yasya nAmnAtataH khyAtAbhaviShyAmikalauyuge |
vatseshvarItivatsasyarAj~naH sarvArthadAyinI ||           65-108

matprasAdAtsarAjA vai bhavanottApakAriNIm |
aTTAlayAMnAmatadArAkShasIMnihaniShyati ||            65-109

tasyAshchA.apivadhasthAnamaTTAlajamitisthitam |
bhaviShyatipuraM tatramA~nchasamsthApayiShyati ||       65-110

aTTAlayAjagrAmemAmarchayiShyanti ye janAH |
vatseshvarIMsitAShTAbhyAmAshvinataiH sadArchitA |     65-111

vatseshvarI~ncha ye devIM pUjayiShyanti mAnavAH |
teShAM sarvaphalAvAptirbhaviShyati na saMshayaH ||     65-112

itthamaTTAlaye vAso lohANe cha bhaviShyati |
dharmAraNye mahAkShetre mahIsAgarasannidhau ||      65-113

mama lokahitArthAya lohasyacha nishamyatAm |
adhIkR^itomayAlohobahvIstaptAtapaH samAH  ||        65-114

vR^itrAsura evA.ajeyo lokAnutsAdayiShyati |
taM cha vishvapatirdhImAnavatIrya budho hariH ||       65-115

yatra hantA tatra grAmaM lohATIti bhaviShyati |
gayo nAma mahAdaityo bhavatAM vighnakR^ittadA |    65-116

prasthAne lohavadbhAvI kariShye taM napuMsakam |
gayatrADeti mAntatrapUjayiShyantimAnavAH ||         65-117
grAmaM chApi gayatrADaM tatrakhyAtaMbhaviShyati |
gayatrADegayatrADAMye.archayiShyantimAnavAH   ||  65-118

mAghAShTamyAM na shiShyanti tasya sarve.apyupadravAH |
ye cha mAM kopayiShyanti pANDavArAdhitAM sadA ||  65-119

teShAM puMstvaM hariShyAmi mahAraudrAdhitiShThati |
parivArashchamechA.atraShaNDaHsarvobhaviShyati  ||  65-120

tasminkaliyuge ghore raudrerudre.atinirghR^iNe |
evaM tR^itIyaM tanmahyaM sthAnamatra bhaviShyati ||  65-121

bhavatsu chasvargateShugayo.apisumahattapaH |
taptvAprApyapunaHpuMstvaMlokAnsampIDayaShyati ||  65-122

gayAtIrthaM gataM taM cha gayAdhvaMsanakAmyayA |
budha eva jagatsvAmI tatra taM sUdayiShyati ||         65-123

ithaM shrImAnpItavAsA avatIryabudhaH prabhuH |
bahUni kR^itvA karmANisvasthAnaMpratipatsyate ||    65-124

iti saMkShepataH proktaM bhaviShyaM pANDavA mayA |
bhavatAM chittanirvR^ityai shrUyatAM bhUya eva cha ||  65-125

idaM tIrthavaraM mahyaM saMsevyaM sarvadA priyam |
kR^itaM yadatrA.a.agamanaM tena prItiH parA mama ||   65-126

bhImasya chA.api pautreNa dR^iDhaM santoShitA.asmi cha |
devyaH sarvAshcha madrUpaM naitajjaj~neyamato.anyathA || 65-127

vrajadhvaM chA.api tIrthAni yAni vo na kR^itAni cha |
AbAdhAsvasmi sarvAsu smaraNIyA svaseva cha ||       65-128

ApR^ichChe chA.api vaH sarvAnyUyaM kR^iShNasamA mama || 65-129

sUta uvAcha 

iti devyAvachaHshrutvAvismayotphullalochanAH |
punaHpunaH praNamyenAMnAnA.apashyandIpavadgatAm ||  65-130

tatastebarbarIka~nchasaMstApyA.atraivaniShThitam |
AgachChayogechoktvedaMchakrustIrthAnimukhyashaH ||    65-131

iti shrIskAnde mahApurANe ekAshitisAhasryAM saMhitAyAM prathame 
mAheshvarakhaNDe kaumArikAkhaNDe barbarIkopAkhyAne 
keleshvarI-vatseshvarI-durgAdevI-gayatrADAmAhAtmyavarNanaM nAma 
pa~nchaShaShTitamo.adhyAyaH || 65 ||