Electronic text prepared by A. Purushothaman
purushothaman_avaroth @ yahoo.com

based on
SrimanmaharShikR^iShNadvaipAyanavedavyAsapraNItam
SkandamahApurANam, 7 parts in 8 volumes,
Chaukhambha Sanskrit Series Office, Varanasi (2003).shrIgaNeshAya namaH

skandamahApurANam 
mAheshvarakhaNDam 
kaumArikAkhaNDam 

ShaTShaShTitamo.adhyAyaH 

kurukShetre kauravapANDavasainyayoryuddhAya sajjitayorbhImena 
yudhiShThirasamvAdastatrapANDavapakShIyairarjunAdibhiryuddhe 
sainyasaMhArAyasamayasImA nirdhAraNe barbarIkeNa svahastalAghavapradarshanaM 
kR^iShNena chakradvArA tachChiraH karttanaM 
tasmaishirasedevIvaradAnenA.a.amaratvapradAnaM guptakShetramAhAtmyaparisamAptiH

sUta uvAcha 

tatastrayodashe varShe vyatIte samaye tadA |
upaplave sa~NgateShu sarvarAjasu pANDavAH ||         66-1

yoddhumAgatya santasthuH kurukShetraM mahArathAH |
kauravAshchA.apisantasthurduryodhanapurogamAH ||        66-2

tato bhIShmeNaproktA~nchanaraiHshrutvAyudhiShThiraH |
rathAtirathasaMkhyAMturAj~nAMmadhyevacho.abravIt ||   66-3

bhIShmeNa vihitAkR^iShNarathAtirathavarNanA |
tato duryodhano.apR^ichChadidaMsvIyAnmahArathAn ||   66-4

sasainyAnpANDavAnetAnhanyAtkAlena kena kaH |
mAsena tu pratij~nAtaM bhIShmeNa cha kR^ipeNa cha ||   66-5

pakShaM droNena chA.ahnA cha dashabhirdrauNinA raNe |
ShaDbhiH karNena cha tathA sadA mama bhayaM kR^itA ||   66-6

tadahaM svAMshchapR^ichChAmi kena kAlena hantikaH |
etachChrutvA vachorAj~naH phAlgunovAkyamabravIt ||   66-7

ayuktametadbhIShmAdyaiH pratij~nAtaM yudhiShThira |
tato jaye cha vijaye nishchayo hi mR^iShaiva tat ||         66-8

tavA.apiyesantinR^ipAH sannaddhA raNasaMsthitAH |
pashyaitAn puruShavyAghrAn kAlakalpAn durAsadAn ||    66-9

drupadashcha virATashcha dhR^iShTaketu~ncha kaikayam |
sahadevaM sAtyakiM cha chekitAnaM cha durjayam  ||    66-10
dhR^iShTadyumnaM saputraM cha mahAvIryaM ghaTotkacham |
bhImAdiMshcha maheShvAsAn keshavaM chAparAjitam ||  66-11

manye.ahamekastve teShAM hanyAt kauravavAhinIm |
sannaddhAH pratidR^ishyante bhIShmAdyA bahavorathAH || 66-12

tebhyo bhayaM na kAryaM te phalgavo.amI mR^igA iva  ||   66-13

asmAkaM dhanuShAM ghoShairidAnImeva bhArata |
kauravA vidraviShyanti siMhatrastA mR^igA iva ||          66-14

vR^iddhAdbhIShmAddvijAdvR^iddhAddroNAdapi kR^ipAdapi |
bAlishAtkiMbhayaM drauNeH sUtaputrAchcha durmateH ||  66-15

athavA chittanirvR^ityai j~nAtumichChasi bhArata |
shatrUNAM pratyanIkeShu sandhAvachChR^iNumevachaH || 66-16

eko.ahameva sa~NgrAme sarvetiShThantu te rathAH |
ekAhnAkShapaye sarvAn kauravAn sainyasaMyutAn ||       66-17

ityarjunavachaH shrutvA smayandAmodaro.abravIt |
evametadyathA prAha phAlguno.ayaM mR^iShAnatat ||      66-18

tatashcha sha~NkhAn bherIshcha shatashashchaivapuShkarAt |
nirvAryarAjamadhyastho barbarIkovacho.abravIt ||            66-19

yena taptaM guptakShetre yena devyaH sutoShitAH |
yasyA.atulaM bAhubalaM tena choktaM nishamyatAM ||     66-20

yadbravImi vachaH satyaM shR^iNudhvaM tannarAdhipAH |
Atmano vIryasadR^ishaM kevalaM na tu darpataH |         66-21

yadAryeNa pratij~nAtamarjunena mahAtmanA |
na marShayAmi tadvAkyaM kAlakShepo mahAnayam ||     66-22

sarve bhavantastiShTantu sArjunAH saha keshavAH |
eko muhUrtAtbhIShmAdIn sarvAnneShye yamakShayam ||   66-23

mayi tiShTati kenA.api shastraM grAhyaM na kShatriyaiH |
svadharmashapatho vo.astu mR^ite grAhyaM tato mayi ||     66-24

pashyadhvaM me balaM bAhvordevyArAdhanasambhavam |
mAhAtmyaM guptakShetrasya tathA bhaktiM cha pANDuShu || 66-25

pashyadhvamme dhanurghoraM tUNIrAvakShayautathA |
khaDgaM cha devyA yaddattaM tato vachmi vachastvidam ||    66-27

iti tasya vachaH shrutvA kShatriyA vismayaM yayuH |
arjunashcha kaTAkShepe lajjitaH kR^iShNamaikShata ||     66-28

tamAha lalitaM kR^iShNaH phAlgunaM paramaM vachaH |
AtmaupayikamevedaM bhaimIputro.abhyabhAShataH ||      66-29

navakoTiyuto.anena palAshI nihataH purA |
kShaNAdeva cha pAtAle shrUyate mahadadbhutam ||        66-30

punaH prakShyAmahe tvenaM kenopAyena kauravAn |
muhUrtArddhaMsi brUhIti pR^ichChyatAM chAhataM jayaH |
tataH smayan yAdavendro bhaimIputramabhAShata ||       66-31

bhIShmadroNakR^ipadrauNikarNaduryodhanAdibhiH |
guptAM tryambakadurjeyAM senAM haMsi kathaM kShaNAt ||  66-32

ayaM mahAn vismayaste vachaso bhaiminandana |
sambhUtaH sarvarAj~nA~ncha phAlgunasya cha dhImataH  ||  66-33

tadbrUhi kenopAyena muhUrtArddhaMsi kauravAn |
upAya vIryante j~nAtvA maMsyAmo vayamapyutaH ||        66-34

sUta uvAcha 

ityukto vAsudevena sarvabhUteshvareNa cha |
siMhavakShAH parvatAbho nAnAbhUShaNabhUShitaH ||     66-35

ghaTAsyo ghaTahAsashchaUrdhvakesho.atidIptimAn |
vidyudakShovAyujavoyashchechChennAshayejjagat ||            66-36

devIdattAtulabalo barbarIko.abhyabhAShata |
yadi vo mAnasaM vIrA upAyasya pradarshane ||              66-37

tadahaM darshayAmyeSha pashyadhvaM sahakeshavAH |
ityuktvA dhanurAropya sandadhe vishikhaM tvaran |
niHshalyaM chA.api sampUrNaM sindUrAbheNa bhasmanA ||  66-38

AkarNamAkR^iShya cha taM mumocha 
mukhAdathodbhUtamabhUchcha bhasma ||                  66-39

senAdvaye tachcha papAta shIghraM yasyaiva yatrA.asti cha mR^ityurmama |
sarvaromasu bhIShmasya kaNThe rAdheyadroNayoH ||        66-40     	 

Urau duryodhanasyA.api shalyasyA.apicha vakShasi |
kaNThe cha shakunerdIptaM bhagadattasyachApatat ||         66-41

kR^iShNasya pAdatalake kaNThe drupadamatsyayoH |
shikhaNDinastathA kaTyAM kaNthe senApatestathA ||       66-42

papAta raktaM tadbhasma yatra yeShAM cha marmacha |
kevalaM chaiva pANDUnAM kR^ipadrauNyoshcha nAspR^ishat || 66-43

iti kR^itvA tato bhUyo barbarIko.abhyabhAShata |
dR^iShTaM bhavadbhirevaM yanmayA marma nirIkShitam ||      66-44

adhunA pAtayiShyAmi marmasveShAM shitA~nCharAn |
devIdattAnamoghAkhyAnyairmariShyantyamI kShaNAt  ||        66-45

shapathAvaH svadharmasyashastraM grAhyaM na vaH kvachit |
muhUrtAtpAtayiShyAmi shatrunetA~nChitaiH sharaiH  ||        66-46

tato vismitachittAnAM yudhiShThira purogiNAm |
AsInninAdaH sumahAnsAdhusAdhviti shaMsatAm ||           66-47

vAsudevashcha saMkruddhashchakreNa nishitena cha |
evaM bruvata evAsya shirashChitvA nyapAtayat ||              66-48

tataH kShaNatsarvamAsIdAvigraM rAjamaNDalam |
vyalokayan keshavante vismitAshchAbhavan bhR^isham ||      66-49

kimetaditi prAhushcha barbarIkaH kuto hataH |
pANDavashchApi mumuchurashrUNi saha pArthivAH   ||      66-50

hAhA putreti cha gR^iNanpraskhalaMshcha pade pade |
ghaTotkacho.apataddInaH putropari vimUrchChitaH  |
etasminnantare devyashchaturdasha samAyayuH  ||            66-51

siddhAmbikA kroDamAtA kapAlI tArA suvarNA cha trilokajetrI || 66-52
bhANeshvarI charchikA chaikavIrA yogeshvarI chaNDikA traipurA cha || 66-53

bhUtAmbikA harasiddhistathA.amUH samprApya tasthurnR^ipavismaya~NkarAH 
shrIchaNDIkA.a.ashvAsya tato ghaTotkachaM 
provAcha vAkyaM mahatA svareNA ||       66-54

shR^iNudhvaM pArthivAH sarve kR^iShNena viditAtmanA |
hetunA yena nihato barbarIko mahAbalaH ||   66-55

merumUrdhni purA pR^ithvI samavetAn divaukasaH |
bhArAkrAntA jagAdaitAnbhAro.apahriyatAM hime ||  66-56

tato brahmA prAha viShNuM bhagavaMstvamidaM shR^iNu |
devAstvAnugamiShyantibhAraM harabhuvaH prabho || 66-57

tatastatheti tanmene vachanaM viShNuravyayaH |
etasminnantare bAhumuddhR^ityochchairabhAShata || 66-58

sUryavarcheti yakShendrashchaturAshItikoTipaH |
kimarthaM mAnuShe loke bhavadbhirjanma kAryate || 66-59

mayi tiShThati doShANAmanekAnAM mahAspade |
sarve bhavanto modantu svargeShu sahaviShNunA ||   66-60

ahameko.avatIryaitAn haniShyAmi bhuvobharAn |
svadharmashapathA vo vaisantichejjanmaprApsyatha ||  66-61

ityuktavachane brahmA kruddhastaM samabhAShata |
durmate sarvadevAnAmaviShahyaM mahAbharam ||    66-62

svasAdhyaM brUShe mohAttvaM shApayogyo.asi bAlisha |
deshakAlochitaM svIyaM parasya cha balaM hR^idA ||  66-63

avichAryaiva prabhuShu vakti so.arhati daNDanam |
tasmAd bhUbhAraharaNe yuddhasyopakrame sati ||    66-64

sharIranAshaM kR^iShNAttvamavApsyasi na saMshayaH |
evaM shapto brahmaNA.asau viShNumetadayAchata ||  66-65

yadyevaM bhavitA nAshastadekaM deva prArthaye |
janmaprabhR^iti me dehi matiM sarvArthasAdhanIm ||  66-66

tatastatheti taM prAha keshavo devasaMsadi |
shiraste pUjayiShyanti devyAH pUjyo bhaviShyati ||   66-67

ityuktavAchA.avatIrNo.asausahadevairharistadA |
harirnAma sa kR^iShNo.asaubhavantastetathAsurAH || 66-68

sUryavarchAH sa chA.ayaM hi nihato bhaimiputrakaH |
prAkChApaM brahmaNaH smR^itvAhato.anenamahAtmanA |
tasmAddoSho na kR^iShNe.asmindraShTavyaH sarvabhUmipaiH || 66-69

shrIkR^iShNa uvAcha |
yaduktaM bhUmipA devyA tattathaiva na saMshayaH ||  66-70

yadyenamadhunA naiva hanyAM brahmavacho.anyathA |
tatobhavediti smR^itvAmayA.asauvinipAtitaH ||        66-71

guptakShetre mayaivA.asau niyuktau devyanusmR^itau |
pUrvaM dattaM paraM svIyaM smaratA devasaMsadi ||  66-72
ityukte chaNDikAdevI tadA bhaktashirastvidam |
abhyukShyasudhayA shIghramajaraM chAmaraM vyadhAt ||  66-73

yathA rAhushirastadvattachChiraH praNanAma tAn |
uvAcha cha dR^idrakShAmi yuddhaM tadanumanyatAm ||  66-74

tataH kR^iShNo vachaH prAha meghagaMbhIravAkprabhuH |
yAvanmahI sanakShatrA yAvachchandradivAkarau ||       66-75

tAvattvaM sarvalokAnAM vatsa pUjyo bhaviShyasi |
devI lokeShu sarveShu devIvadvichariShyasi  ||            66-76

svabhaktAnAM cha lokeShu devInAM dAsyate sthitim  |
bAlAnAM ye bhaviShyanti vAtapittakaphodbhavAH |
piTakAstAH sukhenaiva shAmayiShyasi pUjanAt ||          66-77

idaM cha shR^i~NgamAruhya pashya yuddhaM yatha bhavet || 66-78

dhAvantaH kauravAstvasmAn vayaM yAmastvamUniti |
ityukte vAsudevena devyo.athAmbaramAvishan ||            66-79

barbarIkashirashchaiva girishR^i~NgamavApya tat |
dehasya bhUmi saMskArAshchAbhava~nChiraso nahi |
tato yuddhaM mahadbhUtkurupANDavasenayoH  ||         66-80

aShTAdashAhena hatA ye cha droNavR^iShAdayaH |
duryodhane hate krUre aShTAdashadinAtyaye  ||            66-81

yudhiShThiro j~nAti madhye govindaM samabhAShata |
puruShottama saMgrAmamamuM santAritA vayam ||         66-82

tvayaiva nAthena hare namaste puruShottama |
shrutvA tasyA.api sAsUyamidaM bhImo vacho.abravIt ||     66-83

yena dhvastA dhArtarAShtrAstaM nirAkR^ityamAM nR^ipa |
puruShottamaM kR^iShNamiti bravIShikimumUDhavat ||    66-84

dhR^iShTadyumnaM phAlgunaM cha sAtyakiM mAM cha pANDava |
nirAkR^ityavravIShyeva sUtaMdhiktvAM yudhiShThira ||    66-85

arjuna uvAcha 

maivaM maivaM brUhi bhIma na tvaM vetsi janArdanam |
na mayA na tvayA pArtha nAnyenApyarayo hatAH ||        66-86

ahaM hi sarvadA.agrasthaM narampashyAmisaMyuge |
nighnantaM shAtravAMstatra na jAneko.apyasAviti || 66-87

bhIma uvAcha 

vibhrAnto.asidhruvaM pArtha nAtrahantAnaro.aparaH |
athachedastitvatpautramuchchastaMvachmihantakaH  ||   66-88

upasR^itya tato bhImo barbarIkamapR^ichChata |
brUhyete kena nihatA dhArtrarAShTrA hi shatravaH ||   66-89

barbarIka uvAcha 

eko mayA pumAn dR^iShTo yudhyamAnaH paraiH saha |
savyataH pa~nchavaktraH sadakShiNe chaikavaktrataH  ||  66-90

savyato dashshastashcha dhR^itashUlodyudAyudhaH |
dakShiNe cha chaturhasto dhR^itachakrAdyudAyudhaH ||   66-91

savyatashcha jaTAdhArI dakShiNe mukuTochchayaH |
savyato bhasmadhArI cha dakShiNe dhR^itachandanaH ||  66-92

savyatashchandradhArI cha dakShiNe kaustubhadyutiH |
mamA.api taddarshanato mahadbhayamajAyata ||         66-93

IdR^isho me naro dR^iShTo na chAnyo yo jaghAna tAn |
ityukte puShpavarShaM tu khAdAsItsumahAprabham ||   66-94

sasvanurdevavAdyAni sAdhusAdhvitivaijaguH |
vismitAH pANDavAshchAsanpraNemuH puruShottamam || 66-95

vilakShashchA.abhavadbhImo nishvAsaMshchA.apyamu~nchata |
taM tataH keshavaH svAmI samAdAyakaredR^iDhe ||     66-96

kurushArdUla ehIti prochya sasmArakAshyapim |
AruhyagaruDaM pashchAt smR^itamAtramupasthitam ||   66-97

bhImena sahito vyomni prayAto dakShiNAM disham |
tato.arNavamatItyaivasuvelaM cha mahAgirim ||         66-98

la~NkAsamIpe dR^iShTvaiva saraH kR^iShNo.abravIdvachaH |
kurushArdUla pashyedaM saro dvAdashayojanam ||      66-99

yadi shUro.asitachChIghramAnayA.asyatalAnmR^idam |
ityukto garuDAchChIghraM nyapatattajjale balI ||        66-100

yojanaM vAyujavAdgachChannadho nAntamapashyata |
tato bhImo viniHsR^itya bhagnavIryo.abhyabhAShata ||   66-101

agAdhametatsumahatsaraH kaishchinmahAbalaiH |
ahaM khAditumArabdhaH katha~nchichchA.api nirgataH ||  66-102
evamukto hasankR^iShNa uchchikShepa mahatsaraH |
svenA~NguShThena tejasvI tadardhA.adharmajAyata ||  66-103

taddR^iShTvA vismitaH prAha kimidaM kR^iShNa brUhi me || 66-104

shrIkR^iShNa uvAcha 

kumbhakarNa iti khyAtaH pUrvamAsInnishAcharaH |
rAmabANahatasyAbhUchChirashChinnaM sudurmateH ||      66-105

shirasastasyatAlukyakhaNDametadvR^ikodara |
yojanadvAdashAyAmaM mR^idu kShiptaM vichUrNitam ||    66-106 

vidhR^itastvaM cha yaiste tu sarogeyAbhidhAH surAH |
trikUTasya shilAbhishcha chUrNitA ye cha koTishaH  ||       66-107

ete hi vishvaripavo nihatAH syurupAyataH |
gachChAmaH pANDavAnbhImadrauNirhitvarate dR^iDham ||  66-108

tato bhImaH praNmamyAha manovAkkAyabuddhibhiH |
kR^itamAjanmataH sarvaM kukR^itaM kShama keshavaH ||   66-109

puruShottama bhavAn nAtha bAlishasya prasIda me |
tataH kShAntamitiprochya bhImena sahito hariH  ||            66-110

raNAjiraM bhUya etya barbarIkaM vacho.abravIt |
charannevaM suhR^idaya sarvalokeShu nityashaH ||          66-111

pUjitaH sarvalokaistvaM yachChaMsteShAM varAnvR^itAn |
guptakShetraM cha na tyAjyaM sarvakShetrottamottamam ||    66-112

dehisthalyAM tathA vAsI kShamasva duShkR^itaM cha yat |
ityuktastAnnamaskR^itya bhaimiH svairaM yayau mudA ||      66-113

vAsudevo.apikAryANisarvANyUdhvarmakArayat |
iti vovarNitotpattibarbarIkasyavADavAH        |       
stavaM chA.asyapravakShyAmi yena tuShyati yakSharAT ||    66-114

jayajaya chaturashItikoTiparivAra sUryavarchAbhidAna yakSharAja jaya 
bhUbhAraharaNapravR^itta laghushApaprAptanaiR^itiyonisambhava jaya 
kAmakaNTakaTAkukShirAjahaMsa jaya ghaTotkachAnandavardhana barbarIkAbhidhAna 
jaya kR^iShNopadiShTa shrIguptakShetra devIsamArAdhanaprAptAtulavIrya jaya 
vijaya siddhidAyaka jaya pi~NgalArepalendraduhadruhAnavakoTIshvarapalAshanadAvAnala 
jaya bhUpAtAlAntarAle nAgakanyAparihAraka jaya bhImamAnamardana jaya 
sakalakauravasenAvadhamuhUrtapravR^itta jaya shrIkR^iShNa varalabdha sarva 
varapradhAnasAmarthya jaya jaya kalikAlavandita namonamste pAhipahIti || 66-115

anena yaH suhR^idayaM shrAvaNe.abhyarchya darshake |
vaishAkhecha trayodashyAM kR^iShNapakShe dvijottamAH |
shatadvIpaiH pUrikAbhiH saMstavettasya tuShyati ||  66-116

tato viprA nAradashcha samArAdhya maheshvaram |
mahInagarake puNye sthApayAmAsa sha~Nkaram  ||         66-117

lokAnAM cha hitArthAya kedAraM li~Ngamuttamam |
atrIshAduttare bhAge mahApApapraNAshanam ||            66-118

atra kuNDe naraH snAtvA shrAddhaM kR^itvA yathAvidhi |
atrIshaMcha namskR^itya kedAraM cha prapashyati ||         66-119

mAtuH stanyaM punarnaiva sa pibenmuktibhAgbhavet |
tato rudro nIlakaNTho nAradAya mahAtmane  ||             66-120

varaM dattvA svayaM tastau mahInagarake shubhe |
koTitIrthe naraH snAtvAnIlakaNThaM prapashyati ||         66-121

jayAdityaM namaskR^itya rudralokamavApnuyAt |
jayAdityaM pUjayanti kUpe snAtvA narottamAH  ||          66-122

nateShAMvAMshanAsho.astijayAdityaprasAdataH |
teShAMkule na rogaH syAnna dAridryaM nalA~nChanam ||   66-123

putrapautrasamAyuktA dhanadhAnyasamAyutAH |
bhuktvA bhogAniha bahUn sUryaloke vasanti te   ||         66-124

iti proktaM mayA viprA guptakShetraM samAsataH |
saptakoshapramANaM cha kShetrasyA.asya purA dvijAH |
svyambhuvA proktamidaM sarvakAmArthasiddhidam   ||   66-125

iti vo varNitaH puNyo mahIsAgarasambhavaH |
shR^iNvansa~NkIrtayaMshchaivaM  sarvapApaiH pramuchyate ||  66-126

ya idaM shrAvayedvidvAnmahAmAhAtmyamuttamam |
sarvapApavinirmukto rudralokaM sa gachChati ||              66-127

guptakShetrasya mAhAtmyaM saphalaM shrAvayedyadi |
sarvaishvaryamavApnoti brahmahatyAM vyapohati ||            66-128

koTitIrthasya mAhAtmyaM mahInagarakasya cha |
shR^iNoti shrAvayedyastu brahmabhUyAya kalpate ||           66-129

koTitIrthanaraH snAtvA shrAddhaMkR^itvA prayatnataH |
dAnaM dadyAt yathAshaktyA shR^iNudhvaM tatphalaMhi me ||   66-130      
svargapAtAlamartyeShu yAni tIrthAni santi vai |
teShu dAneShu yatpuNyaM tatphalaM prApyate naraiH ||   66-131

ashvamedhAdhibhiryaj~naiHriShTaiHshchaivA.a.aptadakShiNaiH |
sarvavratatapobhishCha kR^itairyatpuNyamApyate ||       66-132

tatpuNyaM prApyate viprAH koTiTIrthe na saMshayaH ||   66-133

idaM pavitraM khalu puNyadaM sadA
yashaskaraM pApaharaM parAtparam  |
shR^iNoti bhaktyA puruShaH sa puNyabhA-
gasukShaye rudrasalokatAM vrajet ||                    66-134

dhanyaM yashasyaM niyataM supuNyaM
svarmokShadaM pApaharaM narANAm  |
shR^iNoti nityaM niyataH shuchiH pumAn
bhitvA raviM viShNupadaM prayAti ||                   66-135

iti shrIskAnde mahApurANe ekAshitisAhasryAM saMhitAyAM prathame 
mAheshvarakhaNDe kaumArikAkhaNDe guptakShetramAhAtmyaparisamAptivarNanaM 
nAma ShaTShaShTitamo.adhyAyaH ||

March 4, 2010